27.3 C
Manila
Sunday, June 16, 2024

ANG DALAWANG KASALANAN NA IPINAMANA NI SATANAS

Sisimulan ko ang ang artikulong ito sa  Genesis 3:1-5 at ating basahing maigi. 

1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alin man sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Dios. At sinabi niya sa babae, Tunay bang sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain sa alin mang punong kahoy sa halamanan?

2 At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami:

3. Datapuwa’t sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo’y mamatay.

4 At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay:

5 Sapagka’t talastas ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo’y magiging parang Dios, na nakakakilala ng mabuti at masama.

Ilang ulit ko nang nabasa ang mga talatang ito sa biblia at gusto kong ibahagi ang isang impresyon na sa kalaunan ay aking napagtanto. Kung uunawain nating mabuti ang bahaging ito kung saan ay tinukso ng ahas si Eba upang suwayin ang Diyos, dalawang kasalanan ang hanggang ngayon ay patuloy na nagagawa ng tao. Ginamit ni Satanas ang pagsisinungaling at pagkakalat ng tsismis o paninirang puri laban sa Diyos. Nagsinungaling siya nang tuksuhin ng Diyablo si Eba at palabasing hindi totoo ang sinasabi ng Diyos. Ginawan pa niya ng usap ang Diyos sa pagsasabing ayaw silang pakainin ng nasabing mga prutas dahil sila ay magiging parang Diyos  na makakaalam ng mabuti at masama.

Si Adan at Eba ay punum-puno ng kainosentehan ng mga panahong iyon. Kahit na hubad lang silang nakatira sa Hardin ng Eden, hindi nila nagagawang kakitaan ng malisya ang kanilang mga sarili dahil walang bahid ng dumi ang kanilang mga isip. Subalit nang sila ay matukso ni Satanas, at nahulog sila sa kasalanan ng pagsuway  ay totoong naging bukas ang kanilang mga mata at nakaramdam sila ng hiya nang makita ang kanilang kahubaran. 

Ang pagbabago sa buhay nina Eba at Adan ay nangyari matapos maniwala ni Eba sa mga kasinungalingan at mga tsismis na inihatid ni Satanas sa kanya. Nagsimula ang unang kasalanan at magmula noon ang kasalanan ay naging bahagi na ng buhay ng tao.

Sa ngayon, ang dalawang matinding kasalanan na ipinamana ni Satanas ay patuloy na lumalaganap. Maraming sinungaling at tsismosa sa ating panahon. ‘Yung nagsasabi ng hindi totoo para ipahamak ang kapwa. Kaya naman pala, dahil ito ang pattern na ginamit ni Satanas at ginaya ito ng mga taong hindi naiisip na malaking kasalanan ang pagsisinungaling at paninira at pagpapakalat ng tsismis na walang katotohanan. 

Hindi simpleng kasalanan ang pagiging sinungaling at mapanira o tsismosa. Ang mga kasalanang ito ay may mabigat na kalalagyan. Parehong hindi matatamo ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos.

Narito po ang nasusulat sa hinggil sa kasinungalingan at paninira:

Pahayag 21:8 Ang Salita ng Diyos (SND)

8 Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay-tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa diyos-diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan.”

1 Corinto 6:9-11 Ang Salita ng Diyos (SND)

9 Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam iyan? Huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa diyos-diyosan, ang mga mangangalunya, ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. 10 Maging ang mga magnanakaw, ang mga mapag-imbot, ang mga manginginom ng alak, ang mga mapanirang puri, ang mga sakim ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. 11 Ganito ang ilan sa inyo, ngunit kayo ay nahugasan na, kayo ay pinabanal na. Kayo ay pinaging- matuwid sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos.

Marami ang nahuhulog sa kasalanang ito. Ako man minsan ay nahuhulog sa bitag na ito ni Satanas kapag ako ay nagkukuwento ng tungkol sa aking karanasan sa isang tao kahit na totoo pa ang aking sinasabi.   Pero kahit na totoo pa ang ating mga sinasabi, mas makabubuting maging maingat tayo sa ating sasabihin at iisipin. 

Salamat sa pagbabasa! This is the day that the Lord has made!

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Join us today!

Get access to exclusive content

Are you ready to take your experience to the next level? Unlock a world of exclusive benefits by joining our premium content community. As a member, you'll gain access to a wealth of valuable resources, tailored specifically for you.