Thursday, April 9, 2020

Religion

DIGMAAN NG KABUTIHAN AT KASAMAAN

Ang ating isipan ang pinakasentro ng ating digmaang pang-espirituwal at pagiging karnal. Ito ay ang paggawa ng kabutihan o kasamaan. Ang ating isipan ang point of entry ng mga...

ANG MAKIPOT AT MALUWANG NA PINTUAN

Mateo 7:13-14 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Makipot na Pintuan 13 “Pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang...

MAY POWER ANG ATING MGA SALITA

Alam ba niniyo na may kapangyarihan ang ating dila? Ang palagi ninyong sinasabi ay pwedeng mangyari sa inyong buhay. Kung nabasa na ninyo kung paano nilikha ng Diyos ang...

PAANO MO KAKAUSAPIN ANG DIYOS?

Kung may hindi ka ba kilalang tao at kinausap mo at nagbukas ka ng kalooban mo sa kanya, sa tingin mo ay makikinig siya sa iyo? Siyempre, hindi. Ang...

TOTOO ANG DIVINE HEALING

Naniniwala ba kayo na ang Panginoong Hesus ang Pinakadakilang Manggagamot at katulad noong kapanahunan niya ay kaya pa rin Niya tayong pagalingin...kung mananampalataya tayo na He can do it?

GAANO KA NAGTITIWALA SA DIYOS AT SA KANYANG MGA SALITA?

Isa sa mga dakilang man of God sa biblia na may malaking pananampalataya sa Diyos ay si Abraham. Lahat ng mga salitang narinig niya buhat sa Panginoon ay pinaniwalaan...

GAANO TAYO KAMAHAL NG DIYOS? (PART 1)

Kung ako ang sasagot sa tanong ay  hindi ko kayang bigyan ng sapat na sukat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil, minamahal Niya tayo ng walang kondisyon at...

BAKIT KAILANGANG MAGSIMBA MINSAN SA ISANG LINGGO?

 And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting...

HUWEBES SANTO

May mahalagang papel sa kasaysayan ng mga kristiyano ang huwebes santo. Sa araw na ito naganap ang mga nakatakda. Ang huling hapunan ay isa sa mahahalagang pangyayaring patuloy nating...

Ang Labing-apat na Istasyon ng Krus

Sa pagsapit ng mahal na araw, dito natin ginugunita ang mga pagsasakripisyo ni Hesukristo para sa ating mga kasalanan. At sa tuwing sasapit ang selebrasyong ito ay isa-isa nating...
error: Content is protected !!