TUWING PAGSAPIT NG HATINGGABI

Ravenson Biason

Marso 2, 1947, habang nakatingin sa paggabing papawirin si Alexis— malapit sa lawa ng Baikal, natanaw aniya ang isang kakaibang pagkakasalansan ng kaulapan sa dakong silangan. Relihiyoso si Alexis, isang Ruso na may dugong Hudyo. Batid niya na ang anyong ito ng ulap ay karaniwang anyo ng kalikasan at ng malikot na imahinasyon— batay sa tumitingin. Ngunit, kakatwa ang anyo na nakita ng 22-anyos na binata. Nasambit niya: ” Isa itong palatandaan sa langit.” Nasambit niya tuloy ang tungkol sa “Operation Highjump” sa Antartica. 

May nakita rin siyang ilang tila plato na umiikot sa himpapawid. Pero, hindi siya kumbinsido na ito ay totoo. Sadyang naaaliw si Alexis sa astronomiya. Kaya, tuwing hatinggabi, umaakyat siya sa terasa ng kanilang bahay at tumitingin sa kalawakan. Pagkatapos sy kinukuhanan ng litrato.

Noong Marso 8, 1947, habang inaantok sa katitingin sa mga bituin, at sa pag-abang ng pag-iba ng anyo ng ulap— na lumilikha ng iba’t-ibang pigura, nakakita siya ng 7 bagay sa bandang hilagang-silangang papawirin. Hindi niya mawari kung ito ay ulap lang din. Pero, ito ay tila malalaking balumbon na bumabalot sa tila mga bato.

Para sa binata, isa na naman toong palatandaan sa langit. Hanggang sumapit ng Hunyo 1947, naglabasan sa ilang pahayagan sa Estados Unidos, na ang mga miron ay nakakita ng tila platong kumikislap na lumilipad ng paikot sa kalawakan. Kung totoo iyon, para kay Alexis Vonne, mas kakatwa ang kanyang nakita. 

Lubhang binagabag si Alexis ng kanyang mga nakitang pangitain sa kalawakan. Kahit sa panaginip ay nag-aadya at nagpapahiwatig sa kanya ang mga palatandaan. Ito’y kanyang naranasan sa loob ng 2 taon.

Hanggang sa ang kanyang mga nasaksihan sa panggabing kalawakan ay kanyang naisulat sa kanyang talaarawan— na sinimulan noong Hunyo 23, 1949. Sa kanyang madalas na paglalagi sa terasa, kung saan nakalagak ang isang teleskopyo na inilagay doon ng kanyang lolo, nakakita siya ng ilang pigura sa kalawakan na binubuo ng nebula.

Ilan sa mga ito ay ang nebulang hugis kabayo, alakdan, ahas, leon, timbangan, panggapaso o panggiik ng pananim at agila. Kanyang naikuwento sa kanyang pinsang may otoridad sa relihiyon. Sinabi ng kanyang pinsan na ito ay may kinalaman sa pangyayari sa espirituwal. Mga palatandaan na konektado sa mga mangyayari sa hinaharap tungkol sa relihiyon. Hindi ito basta pinaniwalaan ng binata. Dahil para sa kanya, ang kanyang mga nakita ay isang obra lang na likha ng kalikasan.

Pero, paglipas pa ng 4 na taon, sa edad na 28-anyos, sa masusing pananaliksik sa mga pangyayari— sa kasaysayan; naikonekta ni Alexis ang mga nakitang mga palatandaan sa langit sa relihiyon. Una, ang kabayo— o ang mga laksa-laksa nito ay iniugnay niya sa mga kababayang Ruso noong Unang Digmaang Pandaigdig. 

Lalo pang naliwanagan si Alexis, sa tulong na rin ng isang otoridad ng relihiyon na maalam sa pagbabasa at pag-aanalisa ng ilang nakasaad sa Bibliya. Nang maunawaan niya ang palatandaan tungkol sa kabayo, kung saan ay ang kapwa niya Ruso, ay pumaslang ng kapwa Ruso noong Unang Digmaang Pandaigdig. Ang alakdan naman ay tungkol sa bagsik ng mga otoridad o mga makapangyarihan bansa na lupigin ang kalabang bansa. Ang ahas ay tungkol sa kaligaligan at kaabahang ginawa ng otoridad tungkol sa mga Kristiyano— lalo na sa Gitnang Europa, partikular sa pagpaslang sa milyong Hudyo.

Ang leon ay binigyan niya ng interpretasyon na sumasagisag sa mga mababagsik na tao— o pinuno sa lupa, na isinalarawan niyang sina Lenin, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini at Joseph Goebbels. Ang timbangan naman ay naglalarawan sa kahirapan at kagutuman sa pagitan ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang tungkol sa panggiik— lubha siyang nahirapan na maunawaan iyon. Ngunit, nang mabasa niya ang tungkol sa talinhaga ng Panginoong Jesucristo tungkol sa mga pananim na aanihin, naunawaan niya. Ito ay tungkl aniya sa pagpaparusa— o paghatol ng Diyos sa masasama. At tungkol sa agila, ito ay inilalarawan niyang isang simbolo ng katungkulan sa ebanghelyo— na nagbibigay ng magandang balita. Nang malaman ito ng kanyang ina, nagalit ito sa kanya. 

Hindi pinaniniwalaan ng kanyang ina at mga kapatid ang tumimong bagong paniniwala ni Alexis, ito ay dahil na rin sa pagbabasa ng Bibliya. Hindi na pinaniniwalaan ng binata na ang patay ay maaari pang makausap— o maghandog ng mga alay gaya ng pagkain para sa mga ito. Kung kaya, hindi na siya nag-aalay ng mga pagkain sa mga rebulto o sa mga yumao niyang mahala sa buhay.

Abril 3, 1951— isang estudyante sa kanilang nayon ang sinabing sinapian ng masamang espiritu. Ang estudyanteng ito ay kababatang kapatid ng kaibigan ni Alexis na si Klenko, 23-anyos, isang mekaniko. Ipinasuri ang 17-anyos na dalagita sa ilang otoridad relihiyon upang ipanalangin siya. Subalit, sa loob ng 2 araw na naratay sa higaan ang dalagita, walang nakitang pagbabago.

Noong Abril 6, 1951, kinausap si Alexis ng kaibigan na magtungo sa sementeryo. Sinabi nito sa kanya na nang humingi ang kanyang kapatid ng tubig na maiinom— na magtungo ito sa libingan upang hukayin ang isang bagay. Ang palatandaang sinabi ng dalagita, ang kulay itim na laso na nakapulupot sa isang nakatirik na patpat sa libingan ng namatay nitong aso, 3 taon na ang nakalilipas.

Alas onse y medya ng gabi, sinamahan ni Alexis si Klenko at sila’y nagtungo sa libingan na may layong 1 kilometro sa kanilang bahay.

Nakita nila ang lasong itim sa patpat na kulay bughaw kung saan nakalagay ang pangalan ng aso. Ang sabi ng kaibigan ni Alexis, bunutin ang patpat at pahiran ng langis pagsapit ng hatinggabi. Pagkatapos ay dalhin sa kapatid niya. Nahintakutan si Alexis. Ano aniya ang kinalaman ng aso sa kondisyon ng kanyang kapatid. 

Makaraan ang 2 pang araw, nagising at lumakas na ang kapatid na babae ng kaibigan ni Alexis. Pero, nang sumapit ang hatinggabi, muli na naman itong kinumbulsyon. Mataas din ang lagnat nito kaya nagpasya ang ina ng dalaga na dalhin ito sa ospital.

Subalit, pinigilan sila ng binata. Naniniwala siya na inaalilihan ng masamang espiritu ang kapatid ng kaibigan. Hindi dapat ito dalhin sa doctor. Ang siste ng binata, inamin sa kanya ng isang kaibigan ng dalaga na nakipagtalastasan ang kapatid ni Klenko sa mga espiritu— sa sementeryo kasama ng 5 pang kaibigan. Gustong malaman ng kapatid ng kaibigan kung Masaya ba ang aso nito sa kabilang buhay. Kung nagugutom ba ito o nauuhaw. Kung dumadalw ba ito sa bahay ng dalaga. Ginawa nila ito 2 beses sa hatinggabi mula Pebrero 22 hanggang 24, 1951.

Katunayan, pagkatapos ng 2 araw— nang gawin nila iyon, nilagnat lahat ang mga kaibigan nito. Subalit, gumaling ng ipanalangin ng otoridad ng relihiyon. Nung una ay di pinakinggan ng mga magulang ni Klenko ang tinuran ng binata. Ngunit, nang i-admit ang dalagang si Olivia sa ospital, walang nagawa ang mga manggagamot na pagalingin siya. Sa wakas, kinausap nila si Alexis at sinamahan sila nito sa isang pastor at ipinanalangin ang dalaga. Pagkalipas lamang ng 5 oras, nang magising ang dalaga, magaling na ito at wala nang lagnat. WAKAS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here