TOTOO ANG DIVINE HEALING

534

Naniniwala ba kayo na ang Panginoong Hesus ang Pinakadakilang Manggagamot at katulad noong kapanahunan niya ay kaya pa rin Niya tayong pagalingin…kung mananampalataya tayo na He can do it?

Kung tinanggap mo na Siya, bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, kasama na sa benepisyo mo ang kagalingan sa lahat ng karamdaman gaya ng sinasabi sa Psalm 103:3. 

Paano mo Siya tatanggapin? Magsisi sa ating mga kasalanan at sabihin mo sa Kanya na naniniwala ka sa Kanya bilang Anak ng Diyos at naniniwala ka rin na namatay Siya sa Krus para sa iyong kaligtasan. Nang patawarin Niya tayo, hindi lang kapatawaran ang ibinigay niya sa atin. Kasama rito ang kagalingan. Ito ay benepisyo natin at maaari nating i-claim sa Kanya. 

Sa Books of Matthew, Mark and Luke, ay maraming nasulat hinggil sa milagro ng kagalingan na na nagawa ng ating Panginoon. Isa sa mga naka-amazed sa akin ay ang ay ang istorya ng babaeng inaagasan ng dugo sa loob ng labing-dalawang taon (Matthew 9:20-23, Mark 5:25-34, Luke 8:43-48). Ang babaeng iyon ay nagpakita ng kanyang matinding pananalampataya: na kung mahahawakan lang niya ang laylayan ng kasuotan ng Panginoong Hesus, siya ay gagaling. Napapalibutan ng maraming tao ang Panginoon ng mga sandaling iyon at siya at nagsumikap para magawang hawakan ang damit Niya at nakamit niya ang kagalingan!

Sa ngayon, maaari mo ring makamtan ang kagalingan sa anumang uri ng sakit. Ang mahalaga lamang ay MANAMPALATAYA ka ng lubos na kaya ka Niyang pagalingin at ito ay mangyayari. Paano ito makakamit?

  • Ang una mong dapat gawin ay kilalanin mo ang Panginoong Hesus at tanggapin mo Siya bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas sapagkat kakabit nito ay makakamit mo ang mga benepisyo ng iyong kaligtasan (Psalm 103:1-5)
  • Magpatawad ka sa mga nagkasala sa iyo.  Hindi mo makakamit ang divine healing kung may nakatago kang unforgiveness sa iyong puso. 
  • Magpuri ka sa Panginoon kahit na may mabigat kang pinagdadanaan. Ang pagpupuri ay isang daan para ikaw ay pagalingin ng Diyos (Exodus 23:25 Worship the LORD your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you…)
  • Mag-confess ka ng healing verses dahil may buhay ang salita ng Diyos. Paano mo ito magagawa? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Banal na Aklat araw-araw. Kailangan ring maniwala ka sa mga salitang bibigkasin mo. (Proverbs 18:21 Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.)
  • Iwasan mo ang dahilan ng pagkakasakit mo katulad ng bisyo at mga pagkain na alam mong makakasama sa iyo.
  • Magtiwala, Maniwala at Huwag magkaroon ng alinlangan na kaya kang PAGALINGIN ng Diyos. Kung mayroon ka kahit na kaunting pag-aalinlangan na kaya ka Niyang pagalingin, hindi ka talaga gagaling. Mahalaga sa Diyos ang ating pagtitiwala at pananampalataya. Just keep on believing and trusting Him at makakamit mo ang kagalingang nais mo. 

Paniwalaan mo na BUHAY ang SALITA NG DIYOS at hindi Siya sinungaling. Pag sinabi Niyang pagagalingin ka, paniwalaan mo na mangyayari. 

The key—have faith in what the Lord Jesus has done for us on the cross :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here