SILANG MGA SALARIN SA PAGPAPAPAKO KAY PANGINOONG JESUCRISTO SA KRUS

Ating matamang suriin at alamin kung sino-sino talaga ang may pakana at pasimuno sa pagpapako sa krus sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkakaalam ng iba, mga Hudyo o mayorya ng populasyon nito noon sa Judea (Jerusalem) ang may kagustuhan. Pero ang totoo, hindi naman.

Ang totoo, ang halos karamihan ng mga Hudyo o yaong masa ng mahihirap ay sumusunod kay Jesus.  (Juan 7:31, 7:47-49, 11:45). Sumasampalataya sila na siya nga ang Cristo at Anak ng Diyos. (Juan 12: 9-11, 12:19).

Ang mga pakana na dakpin at patayin si Hesus ay nauudlot-udlot sa takot ng mga may plano nito sa mga taong bayan. Uusigin sila at paghihimagsikan ng mga Hudyo. (Mateo 26:3-5, Juan 11:57).

Ang mga may pakana talaga at nagplano ay ang mga pinuno ng bayan, mga Pariseo, mga punong pari, mga opisyales ng gobyerno, at mga mayayamang Hudyo ang nais na dakpin, patayin at ipapako sa krus si Jesus. (Juan 5:18, Juan 7:1, 7:30-32 Magandang Balita Biblia). Pati mga kagawad ng sanedrin (o mga nasa hukuman)  ay kasama din. (Juan 11:49-55 MBB).

Ang pinaka-mastermind ng lahat ng ito ay ang pinakapunong pari o saserdote noon na si Caifas. (Juan 11:49, Juan 18:14). Pati si Judas Iscariote na isa sa disipulo ni Jesus ay kinasabwat ng mga ito upang maisakatuparan nila ang kanilang mga balakin. (Mateo 26: 14-16, Lucas 23:3-6).

Nang sabihin nga ng gobernador na kinatawan ng emperyong Romano na si Poncio Pilato kung ano ang gagawin sa kanya, walang reaksiyon ang mga tao. Pero, sinulsulan sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan na ipako sa krus ang Cristo. (Mateo 27:20).

Pero, hindi naman lahat ay katulad nila. May mga ilang pinuno ng bayan at mga kaanib sa sektang Pariseo ang sumasampalatay at nais sumunod kay Cristo. Kaso, natatakot silang ipahayag ito sa madla dahil ayaw nilang itiwalag  sila sa sinagoga. Mas gustoi pa nilang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan ng Diyos. (Juan 12:42) Isa lamang si Nicodemo ( sa kanila ) ang nakinig kay Jesus. (Juan 7:50).

Ano-ano nga ba ang rason ng mga ito at dahilan kung bakit nais nilang patayin si Cristo na kahit sa isinagawang paglilitis at mga pagsaksi ng mga sinungaling ay napatunayang walang kasalanan?  Ito ay ang sumusunod.

  • Lumalabag si Jesus sa batas ng Araw ng Pamamahinga o Sabbath. Kasi, nagpapagaling siya ng mga maysakit kahit sa ganoong araw. Ipinapantay daw ni Cristo ang kanyang sarili sa Diyos. (Juan 7:1). Ito ang dahilan kung bakit hindi gaanong naglalagi ang Cristo sa Judea dahil sa tangkang pagdakip at planong patayin siya.
  • Ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ang Cristo na nagpapahayag ng katotohanang galing sa Panginoong Diyos. (Juan 10:24-26, Juan 8:40).
  • Nagpapanggap daw na anak ng Diyos si Jesus na isang katotohanang ayaw nilang tanggapin. (Juan 19:7). Nakikisalamuha raw sa mga makasalanan. pero sinupla sila ni Jesus— na kaya naparito siya sa mundo hindi dahil sa mga banal , kundi sa mga makasalanan.
  • Pangangaral ng katotohanan at pagpapagaling sa mga maysakit. (Mateo 4:23-25, Mateo 21:23).
  • Maraming tao na ang sumusunod kay Jesus. (Juan 12:19). O sa isang paglilimi, marami nang mga Hudyo ang umaanib sa Iglesiang itinayo niya (Mateo 16:18). Kung kaya nababahal ang mga Pariseo sa hindi na pagsunod ng tao sa kanila at nababahala sa pagbaksak ng kanilang sekta.
  • Tinutuligsa rin ng Panginoong Jesucristo ang mga Pariseo (Juan 9:39-41, Mateo 23:13-16). Ito marahil ang mga pinakamalim na dahilan kung bakit ninais siyang ipapatay ng mga Pariseo dahil sa inggit at insekyuridad sa Mesiyas. Kahit si Poncio Pilato ay kumbinsidong naiinggit talaga ang mga ito sa Panginoong Jesucristo. (Mateo 27: 18).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here