SI PROPETA EZEKIEL AT ANG MGA SPACESHIPS

Ating bibigyang daan sa artikulong ito ang mga malaon nang tanong; kung may mga modernong kagamitan at sasakyan na nga ba noong unang panahon na ating nakikita sa kasalukuyang panahon?

May ilan kasing nagtatanong na may katibayan nga raw ba o patotoo tungkol sa spaceship o flying saucer na eksistido na noong unang panahon.

Kung sasangguniin natin ang aklat ni Zecharia Sitchin na “The Lost Book of Enki”, roon ay nakatala na may mga spaceship na nga at flying saucer na sinakyan ng mga Annunaki patungo rito sa ating planeta. Karaniwang sakay nito o piloto ang mga astronaut na Annunnaki (Adapite). Ang mga nilalang na ito’y nagtungo sa ating planeta may 450,000 taon na umano ang nakararaan na tinawid ang solar system para makarating ng earth.

Ang unang batch na nagpunta sa earth ay sakay ng tatlong spaceships na lulan naman ng 15 astronauts. Kasama rin ang mga demi-gods at mga workers para sa pagmimina ng ginto.

Sa mga unang talata naman ng aklat ng propetang si Ezekiel sa Magtandang Tipan ng Biblia, tinutukoy nga roon ang isang sasakyang panghimpapawid (Ezekiel 1:16). Ayon kay Erich Von Daniken, kung lilimiing mabuti’y tumutukoy nga iyon sa tinatawag nating spaceships, flying saucer, helicopter at eroplano ang mga sasakyang binabanggit sa mga unang talata na nakita ng propeta. Dangan nga lamang ay hindi alam ng propeta ang tamang katawagan sa mga naturang sasakyan kung kaya tinawag niya ito batay sa kanyang paglalarawan sa kanyang nakita.

Sinasabi naman ng NASA major engineer noon na si Josef F. Blumrich na modernong sasakyang pangkalawakan ng mga anghel ng Diyos iyon na sa papamgitan niyaon ay ipinarating kay Ezekiel ang mensaheng mula sa Lumikha. Wala naman aniyang problema kung mayroon na nito noon dahil walang imposible sa Diyos. Sinasabing iyon ang karanasan ni propeta Ezekiel sa UFO kung iisipin.

Atin bang susuplahin si Propeta Ezekiel na nagpapatooo na nakita niya ang mga bagay na yaon. Kung gayun nga, walang problema. Huwag na tayong magtaka kung mayroon na ngang spacehip noong panahon ng mga propeta. Iyon ay kapangyarihan ng Lumikha na naulit lamang na nakita natin sa panahong ito. Ang pagkakaiba nga lang, likha na ng tao ang mga sasakyang pangkalawakan.” (Extraterrestrials in Biblical Prophesy by G. Cope Schellhorn, pages 108- 109).

Pinag-aralang mabuti ni Blumrich, na sumulat ng librong “The Spaceships of Ezekiel” ang mga unang talata sa aklat ng naturang propeta at hinimay ng mabuti kung ano ang akmang katumbas na katawagan at konklusyon kung ano ngang modernong sasakyan iyon. Batay sa nakita ng propetang si Ezekiel, tinutukoy lamang niya ang tawag sa sasakyan batay sa kanyang paglalarawan.

Hindi niya alam ang modernong katawagan kung kaya gumagamit siya ng simile para matukoy iyon. Ating susundan ang nakasaad sa bawat talata ng naturang aklat at kung ano ang konklusyon dito ng NASA Engineer tungkol sa nakita ng propeta. Basahin nyo po ang nakasulat sa mga naturang talatang nakasaad sa aklat at nandiyan ang equivalent na paliwanag kung ano iyon.

Talatang 1:4 ng Ezekiel: Tumutukoy sa isang spacecraft. Ang apoy sa gitna ay apoy at usok na nagmumula sa rocket engine.

Talatang 1:5: Ang nakita ng propeta ay ang umaandar na helicopter sa ere pababa sa lupa.

Talatang 1:6: Detalyado nang nakikita ng propeta ang sasakyan. Nakita niya ang apat na blades (elesi ng helicopter) sa rotors at fairing houses sa itaas nito na nagpapaging may mukha ng naturang sasakyan.

Talatang 1:7: Deskripsiyon ng landing legs ng helicopter. Mayroong shock absorvers at round footpads.

Talatang 1:8: Tumutukoy ang talata sa remote-control mechanical arms na nakakabit sa cylindrical helicopter bodies.

Talatang 1:10:   Tumutukoy sa Gemini at Apollo capsules na mistulang mukhang halimaw kung titingnan.

Talatang 1: 13:   Space rockets. Talatang 1:14: Spacecraft hover na gumagalaw sa iba’t-ibang direksiyon.

Talatang 1:22: tumutukoy sa katawan ng spacecraft o flying saucer na ang buong surface ay metal, kumikinang at makintab.

Talatang 1:26:   Tinutukoy dito ang command module shaped at kulay gaya ng cabochon-cut sapphire. Ang nakaupo sa pilot seat ay mismong tao (piloto). Talatang 1:27: tungkol sa sasakyan ng UFO.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here