SI GALZU, ZIUSUDRA AT ANG BAHANG GUNAW (PART 1)

Paunawa: Ang paksa po sa artikulong ito ay tumatalakay sa tala na iba kaysa sa tala o bersiyon ng Banal Na Kasulatan. Na hango sa isang isinulat na aklat ni Zecharia Sitchin na “When Time Began” at ‘The Lost Book of Enki’ na kabilang sa kalipunan ng libro ng ‘Earth Chronicles’. Ang mga aklat na ito ay pawang hango na nakasulat sa natuklasang Sumerian Clay tablets ni Sitchin noong dekada 70.

Gayunman, atin pa ring sinusuhayan ang nakatala sa Biblia at ang ilalahad natin sa artikulong ito ay pawang dagdag kaalaman lamang na makapagbibigay ng kakaibang kaisipan at kawili-wiling basahin.

Atin pong talakayin ang isang hidden agenda o ibang tala tungkol sa Bahang Gunaw, sa patriyarkang si Noe at sa Supreme God na Siyang lumalang ng lahat ng bagay. Ating ilalahad ang dahilan ng pagkakaroon ng Bahang Gunaw o ng ‘The Great Flood’. Sa ibang tala, ang kasaysayan nito ay nakatala rin sa mga tablet ng Sumerian Great Deluge.

Si Enlil na siyang Nibirian Commander sa Earth ay pinulong ang mga Annunnaki, ang kanyang mga anak at mga apo at ang Igigi na siyang astronaut commanders. Inabisuhan niya ang lahat na itago ang balita ng pagkakaroon ng malaking baha o great flood sa mundo. Aniya, malulubog sa tubig ang buong daigdig.

Ang mga astronaut kasama ang mga Adapite wives o asawa, sampu ang kanilang mga inapo ay kinakailangang lumipad na o magtungo sa mga taluktok para hindi malunod ng malaking tubig. Sinabi ni Enlil na ang mga imigrante sa earth ay bumalik na sa planetang Nibiru. Habang sina Enki, Ninmah at si Enlil ay maglilibot sa buong mundo sampu ng kanilang mga anak at anak ng kanilang mga anak. Ito ay gagawin nila hanggang sa ang sangkatauhan ay mamatay lahat sa malaking baha.

Si Enki ay nanaginip tungkol kay Galzu na isang anghel na nagsalita sa kanya ng:

“ Nasa iyong kamay ang tadhana mga taga-lupa na nananahan sa lupa. Tagubilinan mo ang iyong anak na si Ziusudra (si Noe) at pasumpain na huwag sasabihin sa mga tao ang nagbabadyang matinding kalamidad”. Sabihan mo siya (Noe) na gumawa ng isang malaking bangka (daong) na maaaring umandar sa ilalim ng tubig. Hayaan mo siyang iligtas ang kanyang sarili sampu ng kanyang sambahayan, pati mga binhi na kapaki-pakinabang na maaring halaman o mga hayop. Ito ang kalooban ng Lumikha ng Lahat ng bagay.”     

Kaugnay sa matinding kalamidad na darating, nagpulong sila sa pangunguna nina Enki at Enlil kung ano ang dapat para sa kanilang kaligtasan. Napagpasyahan nga nila na ang ilang migrante na mga Annunnaki race sa earth ay bumalik sa planetang Nibiru.

Sa senaryo ng pagtulog ni Enki ay napanaginipan nga niya ang isang anghel na walang anyo na nagngangalang Galzu. Sinabi nito sa kanya ang mga dapat gawin bago ang pagdating ng bahang gunaw. Sinabi sa kanya ni Galzu na ang mga tagubilin ay nakasulat sa isang tableta. Gayun na lamang ang pagkamangha ni Enki nang masipa niya sa kanyang higaan ang isang tabletang bato, gayung wala naman ito roon bago siya natulog.

Dahil dito, hinanap at inalam ni Enki kung sino si Galzu, at kung saan ito nakatira. Ngunit, wala roon ang pakay o may nakakita o nakakakilala man dito. Maliban na nga lamang sa kanya na nakita niya sa kanyang panaginip. Ang nakuha niyang tableta ay nagsasabing nakahalubilo niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.

Ang Diyos na walang pasimula o nilikha man ng iba pang diyos. Kundi, ito ang lumikha ng lahat ng bagay maging sa kanila. Tinatawag ito ni Sitchin na ‘The Twilight Zone’ miracle.

Nang isang gabi sa isang kubol na yari sa talahib, na kung saan ay natutulog si Ziusudra ay dinalaw siya ni Enki sa pamamagitan ng snake icon nito. Doon ay natanggap ni Noe na siya ngang si Ziusudra ang tagubilin na hindi winika sa kanya ni Enki. Kundi, sa pamamagitan ng Hut’s Wall (Computer Bank sa modernong katawagan). Ito ang nagsalita na nasa likod ng reed wall. Dito nga ay sinabi na sa kanya ni Enki ang napipintong matinding unos na pipinsala sa sangkatauhan (The Lost Book of Enki page 194).

Kaya naman, pinagawa ng daong si Ziusudra na ang disenyo ay kinopya sa tabletang bigay ni Galzu kay Enki. Nandoon ang sukat at disenyo ng gagawing arko. Ang anak ni Enki na si Ninagal ay naparoon kay Ziusudra na siyang nagbigay nga ng naturang tableta. Sinabi nito ang layunin sa paggawa ng daong o arka para iligtas ang mga piniling may buhay, tao, halaman at hayop. (The Lost Book of Enki page 220-222).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here