Reiki to Quit Smoking

609

Ang paninigarilyo ay may masamang impact sa kalusugan. Gustuhin man minsan ng isang tao na huminto na sa paninigarilyo, siya ay nahihirapan dahil na-develop na ang nicotine dependency sa kaniyang katawan.

Ang ating Reiki Healing Session ay tutulog upang mahinto ang bisyo mo sa paninigarilyo. Patataasin ng Reiki Healing Energy ang vitality ng katawan at tutulong din upang malinis ang lahat ng harmful toxin sa katawan na dulot ng paninigarilyo. Babawasan din ng Reiki ang stress na dahilan kaya ang isang tao ay bumabaling sa paninigarilyo.

Narito ang ilang dahilan kung paano nakatutulong ang Reiki upang matigil mo ang iyong sarili sa paninigarilyo.

  1. Babalansehin ng Reiki ang iyong energy field.
    2. Palalakasin ng Reiki ang iyong immune system.
    3. Paiigtingin ng Reiki ang natural ability ng iyong katawan na maghilom.
    4. Iri-relax ng Reiki ang iyong katawan at isipan.
    5. Tatanggalin ng Reiki ang lahat ng stress sa iyong katawan.

Para sa ating 10-minute reiki session to quit smoking, humanap ng isang tahimik at kumportableng lugar na hindi ka magagambala. Sabayan ang aking video habang dinarama ang pagdaloy ng enerhiya mula sa aking palad. Patuluyin ang Reiki sa iyong katawan at imagining na ang enerhiya na nagmumula sa aking palad ay bumabalot sa buo mong katawan. Maaaring gumamit ng headset o earphone habang pinakikinggan ang mediation music.

Gawin ang healing session na ito araw-araw hanggang sa unti-unting mawala ang bisyo mo sa paninigarilyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here