Pinakamabisang Pangontra Sa Sumpa

Kung naniniwala ka sa sumpa, dapat ka ring maniwala na may paraan para ito ay maputol. May iba’t-ibang uri ang sumpa. Ang sumpa mula sa kaaway. Ang sumpa para sa pag-ibig. At ang sumpa sa sarili. Ang sumpa mula sa kaaway ay sanhi ng galit,poot, selos at inggit. Ang sumpaan sa pag-ibig ay bunsod ng pagmamahalang wagas sa pagitan ng dalawang tao. May sumpa rin sa pag-ibig na mula sa kapangyarihang itim at ito ay tinatawag na gayuma. Habang ang sumpa sa sarili ay yaong matinding pagkaawa sa sarili na kadalasan ay nauuwi sa pagpapakamatay.

Kung nais mo na maputol ang mga sumpang nagpapahirap sa iyong buhay ay narito ang ilan sa paraan na maaari mong gawin. Halimbawa, sa inyong pamilya ay nagkaroon ng sunud sunod na pagkamatay ang mga miyembro ng inyong pamilya at ikaw ay nagdududang may nagsumpa sa inyo, upang maputol ito, bilangin mo ang natitira pang miyembro ng inyong pamilya. Kumuha ng kandilang puti (kung ilan ang bilang ng inyong pamilya) at pabendisyunan ito sa pari sa oras ng misa. Kapag ito ay nabendisyunan na, talian ito ng pulang laso, bawat isa. Pagkatapos ay iukit sa mismong kandila ang pangalan ng bawat miyembro. Kada isang kandila ay isang pangalan. Itirik ito lahat sa simbahan at hintayin na malusaw. Ang nalusaw na mga kandila ay pagsama-samahin at saka ibaon sa lupa na pinakamalapit sa inyong tahanan. Sa ganitong paraan ang sumpa ng pagkamatay sa inyong pamilya ay magwawakas.

Upang mawalan naman ng bisa ang sumpa sa pag-ibig, ito ay gagamitan din ng kandila. Isulat lang ang pangalan ninyong dalawa sa magkahiwalay na puting papel at isindi ito sa iisang apoy ng kandila. Kapag naging abo na ang dalawang papel ay patakan ito ng kandila hanggang sa mabalot na ito ng mga patak ng nalusaw na kandila. Pagkatapos ay hatiin ito sa dalawa at magkahiwalay na ibaon sa lupa. Kung ang nais namang mawakasan ay ang sumpa sa sarili, halos pareho lang din ang proseso. Isusulat ang iyong pangalan sa puti at malinis na papel at saka ito ay ibabalot sa mga patak ng kandila at saka ibabaon sa lupa.

Kung mapapansin nyo ay puro kandila ang gamit sa pagputol ng sumpa. Sapagkat ang init nito ang siyang pinakamabisang panlaban mula sa init na likha ng Dyablo.