PAGTATALO NINA ARKANGHEL MIGUEL AT NI SATANAS TUNGKOL SA BANGKAY NI PROPETA MOISES!

May nagbigay ng suhestiyon na isang malapit na kaibigan sa inyong lingkod na talakayin natin ang hiwaga tungkol sa pagtatalo nina Arkanghel Miguel at ni Satanas tungkol sa bangkay ng propetang si Moises.

Interesante raw kasing talakayin ito. Totoo naman iyon. Ito po ngayon ang ating paksa. At muli, hindi tayo magbibigay ng pahayag dito na mula lamang sa ating kuro-kuro o palagay. O sabihing nagmamarunong tayo para lamang malahad ang tungkol dito. Nasa Biblia rin kasi ang sagot at kukuha rin tayo ng reperensiya sa ibang teksto na sumusuhay sa ating paksa ngayon.

Mababasa natin ang tungkol sa pagtatalo ng dalawa ( sina Arkanghel Miguel at ni Satanas) tungkol sa mga labi ni Moises na propeta sa mga sulat ni Judas ( hindi iyong Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus) sa talatang 1:9. Si Judas Tadeo ay isa sa mga 12 apostol ng Mesiyas na Kanya ring kapatid sa ina sa laman.

Nakasaad sa naturang talata ang ganito: “Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa diyablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay “Parusahan ka nawa ng Panginoon!” ( BMBB / Bagong Magandang Balita Biblia).

Ayon kay Peter Leithart, isang eskperto sa Mga Kasulatan at iskolar, maraming kagaya niya ang hindi agad makuha ang hiwagang iyon. Ang detalye kasi sa nakasaad sa talatang 1:9 ng aklat ni Judas Tadeo ay wala naman sa ilang talata ng Biblia. Kundi, nakasaad iyon sa isang istorya ng Assumption of Moses na isang apocryphal na aklat. Kung ganito umano ang kaso, kinokonsidera ng mga iskolar na ang naturang aklat ay marapat  kilalaning bilang reperensiya na susuhay sa ilang kontekstong nakasaad sa Judas 1:9.

Marahil tatanungin ng ilan sa atin, (ayon kay Leithart) na bakit hinahanap ng anghel na si Miguel ang bangkay ni Moises? Bakit nakikipagtalo si Satanas tungkol sa kung saan naroroon o nakalibing ang bangkay ng naturang propeta? 

Para masagot ang mga katanungang ito ay isaalang-alang natin ang aklat ng Deuteronomio. Kung ating babasahin ang mga talata sa kapitulo 34 talatang 1 hanggang 6, namatay si Moises sa lupain ng Moab sa edad na 120 taong gulang. Nang mamatay siya, ang kanyang mga labi ay inilibing mismo ng Panginoong Diyos sa tapat ng Beth -Peor. Ngunit, hanggang ngayon ay walang nakaaalam ng eksaktong lugar o lokasyon kung saang banda siya inilibing ng Diyos.

Kung lilimiin ang naturang talata sa Deutreronomio 34:6, sinadaya ng Panginoong Diyos na ilihim ang eksaktong lunan ng libingan ni Moises kung kaya hindi ito matuklasan hanggang sa panahong ito. Ngayon, ating alamin kung ano ang nagging ugat ng pagtatalo ni Arkanghel Miguel at ni Satanas tungkol sa bangkay ni Moises.

Ayon kay Leithart, nais ni Satanas na ilahad ang kinaroroonan ng bangkay ng propeta na sasalungat naman sa programa ng Panginoong Diyos na manatiling lihim ang lunan ng pinaglibingan nito.

Ayon kay Leithart, ang naturang talata ay sinusuhayan din ng isang non-Biblical Jewish account o 2 Petirat Mosheh 381-382, Midr D’varim Raba 11.10, maging si Origen sa akdang First Principles, 3.2.1. Ano ang nakasaad sa naturang teksto? Na iniligtas o muling kinuha ni Arkanghel Miguel ang mga labi ni propeta Moises sa isang demonyong si Samael na isa sa mga anghel ni Satanas. Inutusan kasi ni Satanas ang naturang kampon kung kaya rumesponde si Miguel.

Tinuran ni Samael na si Moises ay pumatay ng isang Ehipsiyo. Bakit ipinagawa iyon ni Satanas? Sa gayun ay malantad ang libingan ni Moises na inilihim nga ng Panginoong Diyos. Sa kabila na kayang-kaya nang lupigin o pagsalitaan ng masama o lapastanganin ni Miguel si Satanas ay hindi niya ito ginawa. Sa halip, nagpakahinahon siya at sinabihan si Satanas na “Parusahan ka nawa ng Panginoon!”.

Bakit gayun ang ginawa ni Miguel? Sapagkat hindi siya nangahas na abusuhin ang awtoridad na ipinagkaloob sa kaya ng Panginoong Diyos bilang pinakapuno ng mga anghel. Hindi siya nagsariling kalooban at hinayaang ang panginoong Diyos ang magparusa kay Satanas.

Ang sinabing ito ni Arkanghel Miguel ay kahalintulad sa talatang Zacarias 3:2, na “Hatulan ka nawa ni Yahweh”.

Ang senaryo ng pagkakasabi nito ng naturang anghel ay ipinakita ng Panginoong Diyos kay Propeta Zacarias na kung saan ang pinapunong saserdoteng si Josue ay nakatayo sa harapan ng anghel. Sa malalim na pag-aaral, ang anghel na ito ay siya ring si Miguel. Ang saserdoteng si Josue (kapangalan ng Josue na kahalili ni Moises) ay paparatangan ni Satanas na noo’y nasa kanan niya. Kung kaya sinabihan ni Miguel si Satanas nang gayun.

May mga ebidensiya rin batay sa 4 na aklat na isinulat ni Moises at ng ilang lingkod o mga unang Kristiyano gaya ni Esteban na anghel na si Miguel ay ginawang kasangkjapan noon ng Panginoong Diyos upang tulungan ang bayang Israel sa kanilang pagtakas sa Ehipto. (Gawa 7:35).

Ayon kay Leithart, si Miguel  ang naturang anghel na gigamait na kasangkapan ng Diyos upang makipag-usap kay Moises, magtanggol, at magbigay ng proteksyion sa bayang Israel. Pinatutunayan din ni propeta Daniel ang pahayag na ito. (Daniel 12: 1). Sa ngayon, mayroong itinayo o inilagay na panandang libingan ni Moises na sinasabing doon nakalibing ang mga labi ng propeta. Ito nga iyong Mount Nebo Siyagha Memorial of Moses na itinuturing na Christian Holy Place sa pangangalaga ng mga Franciscan Custody of Holy Land. Pero, hindi iyon ang eksaktong libingan ni Moises, kundi isa lamang sa palatandaan na sa dakong iyon siya namatay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here