Orasyon upang makuha ang taong mahal o upang bumalik ang taong nang-iwan    

59