ORACION UPANG MAGSIPAGBAYAD ANG MGA TAONG MAY UTANG SA IYO.

MANALANGIN SA GABI PATUNGKOL SA MGA NAGKAKAUTANG SA IYO:

1 AMA NAMIN

1 LUWALHATI

1 SUMASAMPALATAYA HANGGANG SA IPINAKO SA KRUS

“ Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kahariaan mo; sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama Amen. “

“Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang-hanggan Amen.”

“Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay JesuKristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako.”

ISUNOD ANG SALITANG ITO:

NA NAWA AY MAGSIPAGBAYAD ANG MGA NAGKAKAUTANG SA AKIN.

ISUNOD ITO NG 3 BESES:

ET MEAR MATUSES DE SPIRITO SANCTO SANTA MARIA VERGENEM ET HOMO FACTUS EST DEI ET CETEROM MOOM SENACO AMEN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here