MISTERYO SA PETSA NG KAPANGANAKAN NI JESUCRISTO

Batid ng karamihan na ang araw o petsa ng kapanganakan ni Jesucristo ay Disyembre 25. TInatawag nga itong ‘Christmas’ o Pasko, na sa ganitong panahon, ipinapadama ang diwa ng pagmamahalan at pagmamahalan. Hindi maikakaila na ang Kapaskuhan ang siyang pinakamasayang season kada taon.

Gayunman, sinasabi ng ilang pantas na ang petsa ng kapanganakan ni Cristo ay hindi talaga Disyembre 25. Kundi, ibang buwan o petsa dahil sa mga isinaalang-alang na salik kaugnay dito. Kabilang na ang temperatura o panahon at iba pa. Isa pa, hindi tuwirang binanggit sa 4 na ebanghelyo ng Bagong Tipan (Mateo, Marcos, Lucas at Juan) ang tungkol sa petsa ng pagsilang.

Isa sa pruweba ay ang panahon na kung saan noong isinilang ang Mesiyas ay nagpapastol ng tupa ang mga pastol, bagay na hindi ginagawa kapag taglamig o malamig ang panahon. Anupa’t ang araw ng kapanganakan ni Jesus ay nalagay sa alanganin at nabalot ng hiwaga at misteryo. Tungkol sa bagay at usaping ito, malaong pinagtatalunan at pinag-aaraan ng mga dalubhasa ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Cristo.

Ayon sa New Catholic Encyclopedia, walang nakaaalam ng totoong petsa ng kapanganakan. Sinuhayan din ng Encyclopedia of Early Christianity na walang nakaalam ng eksaktong petsa ng pagsilang ni Jesus. Gayunman, ayon sa Encyclopedia Britannica, pinili lamang ang petsang Disyembre 25 ng mga lider ng simbahan upang makiuso at makasabay sa paganong kapistahang Romano na ipinagdiriwang ang araw ng pagsilang ng ‘ di malupig na araw’ ( sol invictus) kada winter solstice. Ginawa ito ng otorida ng simbahan upang makaakit ng mga pagano na magpa-convert sa relihiyong Katoliko, ayon sa The Encyclopedia Americana.

 “Kalimutan ang petsang December 25. Ang totoong kaarawan ni Jesus ay petsang  June 17,” ani ng isang Australian astronomer at scientist  kaugnay sa kaarawan ni Jesus Christ.

Ayon kay Dave Reneke, news editor ng Sky and Space magazine, ang sinasabing Christmas Star na siyang gumabay sa mga pantas para marating ang Bethlehem ay katulad ng kombinasyon ng planetang Venus at Jupiter. Sa pamamagitan ng dalawang planeta, lumikha ito ng bright single “Beacon of Light” na himalang nakita sa panggabing himpapawid.

Ang mga nakaraang teorya ukol dito’y ay tinataya na ang makalangit na penomena na nakasaad sa ebanghelyo ay siya umanong supernova o maaaring isang kometa.

“Hindi namin sinasabing na ito na nga ang literal na Christmas Star. Ngunit, ang isang pinakamalalim na pagpapaliwanag tungkol dito ay tahasan kong sinasabing aking nakita. Maaaring ang isang malaking bituin mula sa kalayuan ay nagningning ng husto. Anupa’t nakita iyon sa lupa na siyang naging gabay ngmga pantas na bumisita noong sanggol pa ang Panginoong Jesucristo.” ani Reneke sa Daily Telegraph newspaper sa UK.

Gumamit siya ng astronomy computer software para malaman ang galaw ng mga planeta noong nakalipas na 2,000 taon. Kanyang ipinahayag na ang maaring ipalagay na pangmalas sa eksaktong petsa ng pagkasilang ni Cristo ay Hunyo 17 na tinatayang 2 hanggang 4 B.C. o maaaring ang ilang petsa kung tag-araw sa silangang rehiyon gaya ng buwan ng Abril o Mayo.

“Noong una, ang Disyembre ay siyang petsa na ating tinanggap sa nakalipas na mga henerasyon. Ngunit, hindi ngangahulugan na iyon nga ang talagang petsa ng kaganapan ng pagsilang ni Jesus.”

“Ang aming pahayag ay hindi tahasang nagtatangka ng pag-atake sa relihiyong naniniwala na Disyembre ang kaarawan ng Mesiyas. Kundi, ang naturang tala na namataan ng mga pantas ay lumilitaw pa rin na kagaya niyaon. Masasabing ang panahong iyon ay nasa kalagitnaan na ng summer season sa rehiyong silangan. Iyon (tala) ang nagsilbing krokis ng mga pantas upang matunton nila ang sanggol (Jesus) na lumilitaw sa bibihirang petsa. Pero, sa  petsang Hunyo 17, dahil madalas mamataan at lumalabas,” pahayag pa niya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here