MGA TAO NA NAKA-AKYAT AT DINALA NG BUHAY SA LANGIT

Dahil po sa inyong abang lingkod ay mahilig sa pagbabasa ng Bibliya ay may mga nagtatanong po sa atin hinggil sa mga katotohanang nais nilang malaman. Siyempre po ay sinasagot natin naman sila batay sa nakasaad sa Santong Kasulatan at hindi sa ating sariling palagay lamang.

May ilan po ang nagtatanong kung sino-sino raw po ang mga taong nakasampa na sa langit na nakalagay ng letra por letsa sa Biblia, mapa-old o new testament man? Kung ang Biblia ang pagbabatayan ay tatlong tao lamang po ang nakasaad doon.

Pero, sangguniin natin ang Biblia at tatlong tao lamang po ang nakasampa sa langit at ito po ay ating iisahin. Gayunman, ang misteryo o detalye sa kanilang pag-akyat o alalaong baga’y kung ano ang impormasyon noong sila ay dinala na sa langit— ano ba ang lagay o nangyayari s akanila habang inaakyat?— ay hindi natin alam dahil nakatago at nakalihim sa hiwaga.

Una po ay ang patriyarkang si Enoc na inanak ni Set. Si Set ay anak nina Adan at Eva na kapalit ni Abel. Noong siya ay 65-taong gulang, naging anak niya si Matusalem (Genesis 5:21). Nakasaad sa talata na noong 365-taong gulang na si Set, sinasabing iyon ang mga huling araw niya sa lupa dahil kasama niya ang Diyos. Hindi na siya nasumpungan dahil kinuha ng Diyos. (Genesis 5:23-24).

Pansinin na mula sa Kapitulo 5 ng Genesis ay binanggit ang kamatayan at gulang kung kailan namatay ng mga patriyarka mula kay Set hanggang kay Lamec na namatay sa edad na 770 taon. Ngunit, walang sinabi na namatay si Enoc. Batay sa mga Bible Scholars at early apostolic fathers, ay maliwanag na dinala ng Lumikha si Enoc sa langit gaya ng pag-akyat ng propetang si Elias.

Elias na Propeta: Isinampa siya sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Nakasakay siya sa karong apoy na hila ng mga kabayong apoy. Ito ay aktuwal na nakita ni Eliseo na kanyang kahalili sa dako ng Jordan. (II Hari 2: 11). Sinasabing si Elias ay tinaguring “Prophet of Fire” dahil sa mga seryeng may kinalaman ang elementong apoy sa kanyang kasaysayan.

Nariyang nagpababa ang Panginoong Diyos ng apoy mula sa langit at sinupok ang bakang handog na nakalagay sa dambana.

Tinupok din ng apoy ang tubig na nasa palibot ng altar na baton a may nakapatong na kahoy. pati alabok. Ito ay bilang pagtugon ng Panginoong Diyos sa panalangin ni Elias na kung sinong Diyos ang tumugon sa pmamagitan ng apoy mula sa langit, Siya ang tunay na Diyos.

Nangyari ang tagpong ito sa Bundok ng Carmelo na kung saan nagpaligsahan sina propeta Elias laban sa mga 450 propeta ni Baal  at 400 propeta ni Ashera na kinukupkop ng reynang si Jezebel pati ng kanyang asawa na hari noon sa Israel na si haring Achab. Ang paligsahan na ito ay nasaksihan ng buong bayang Israel. (I Hari 18: 38-39).

Tinupok din ng apoy mula sa langit ang 2 pangkat ng 50 kawal at isang opisyal ni haring Ahazias (anak ng haring si Achab) na magkahiwalay ang serye ng pagsadya sa naturang propeta dahil sa utos ng hari na dakpin ito. (II Hari 1: 9-13). Ipinahuhuli ng hari si Elias dahil sa nagpahayag ito na hindi nagagaling ang hari sa kanyang karamdaman na ikamamatay nito.

Panginoong JesuCristo– Ang Tagapagligtas, ang Mesias, Anak Ng Diyos, na ang Kanyang pag-akyat sa langit ay nasaksihan ng mga lalaki sa Galilea. Itinaas Siya ng ulap na siyang kumuha sa Kanya, kung kaya nawala Siya sa paningin ng kanyang mga alagad. (Gawa 1: 6-11)

SHARE
Previous articleANO ANG KALULUWA AT ESPIRITU, AT TOTOO BA NA MAY BUHAY SA KABILANG DAKO?
Next articleOnline Horoscope by Maestro Honorio Ong February 16, 2020
Ravenson Biason: Writer/Novelist/ Blogger/ Artist/ Composer/Cartoonist

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here