MGA PATRON SAINTS NA MAAARING TAWAGIN SA ORAS NG IBA’T IBANG PANGANGAILANGAN

1067

Ang mga Santo ay mga karaniwang tao sa panahon ng pag-iral nila sa daigdig. Sila ay nagpamalas ng malakas na pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang kanilang kabanalanan ay pinangaralan ng Simbahan kaya sila itinuring na mga Santo. 

        Ayon sa Catholic teachings, ang mga Santo ay kapiling ng Diyos sa kalangitan. Sila ay nasa paanan ng luklukan ng Diyos at silang nagsusunog ng mga panalangin ng mga tao sa isang mangkok upang makaabot ang mga panalangin sa Diyos. 

        Samakatuwid, ang pagdarasal sa mga Santo ay maihahalintulad sa help life line o 911 sa langit. Kung ikaw ay bigo sa pag-ibig, dumaranas ng kahirapang pinansiyal, depresiyon, kalungkutan, at iba pang suliranin, may iba’t ibang santo na maaaari mong tawagin.  

1.   STA. RITA (Ang Patron ng mga Nalulumbay)—Si Sta. Rita ay nabuhay noong Middle Ages. Pinili niyang mag-madre matapos mabiyuda nang mamatay ang kaniyang asawa. Siya ang itinuturing na patron saint ng mga nalulumbay, mga babaeng inaabuso at sinasaktan (emosyonal at pisikal) ng asawa o kasintahan, at mga biyudang naghahanap ng kalinga at pagmamahal. Kung ikaw ay natali sa isang magulo o mala-impiyernong buhay may-asawa, laging niloloko ng kabiyak o kapareha, nangungulila sa minamahal o naghahanap ng pagkalinga at makakasama sa buhay, o kaya laging sinasaktan—emosyonal at pisikal man, tawagin lamang at humingi ng saklolo kay Sta. Rita.  

Narito ang maiksing panalangin kay Sta. Rita: “Mahabaging Sta. Rita, patron ng mga naliligaw at nalulumbay, tulungan mo po akong makasumpong ng isang kaibigan o taong tutulong sa akin upang malagpasan ko ang madilim na bahagi ng aking buhay. Sa dakilang pangalan ni Hesus, ipanalangin mo ako. Amen.” 

2.   ST. VALENTINE (Ang Patron ng Pag-ibig at mga Naghahanap ng Pag-ibig)—Nakagugulat man ngunit totoong tao si Kupido! Siya ay si St. Valentine, isang Roman priest na tumutulong upang makapagpakasal ang dalawang Kristiyano. Noong panahong papalipas na ang kadakilaan ng Roman Empire, ang pagtulong sa mga Kristiyano ay isang krimen at may hatol na kaparusahan. Dahil sa pagtulong niya sa mga Kristiyanong nais magpakasal ay ibinilanggo si St. Valentine. May iba’t ibang kuwento kung papaano naging santo si St. Valentine. Isa dito ay ang pagtatangka niya na i-convert si Emperor Claudius bilang Kristiyano, at ang isa ay ang pagtanggi niya na itakwil ang kaniyang paniniwalang Kristiyano. Anupaman ang tunay na dahilan, si St. Valentine ay pinugutan ng ulo matapos siyang hindi mamatay sa pamamagitan ng pagpukol ng mga bato (na isang uri ng death penalty ng mga panahong iyon). Ito ang dahilan kaya maliban sa pagiging patron saint ng pag-ibig, nag-iiibigan, at masayang buhay may asawa, si St. Valentine ay itinuring din na santo na maaaring tawagin ng mga inaatake ng epilepsy, migraine, at mga anemic na laging hinihimatay.  

 Kung nais hingin ang gabay at patnubay ni St. Valentine, dasalin lamang: “St. Valentine, tulungan mo po akong mahanap ang aking tunay na pag-ibig na kaloob sa akin ng Diyos at makatutulong sa aking paglago bilang isang tao. Tulungan mo akong palaguin ang pagmamahal sa sandaling makilala ko na ang taong ito. Imulat mo rin ako sa katotohanang ang pag-ibig ay hindi perpekto, sapagkat tanging ang Diyos lamang ang tanging perperkto. Ipanalangain mo po ako, St. Valentine. Amen.” 

3.   ST. CHRISTOPHER (Ang Santo ng Magandang Kapalaran at Suwerte)—Ang buhay ni St. Christopher ay nababalot ng misteryo. Ipinagpapalagay ng ilan na siya ay isang sundalo, dahilan upang ituring din siya bilang Patron Saint ng mga Sundalo. Si St. Christopher ay naging bahagi ng popular na medieval legends na tumatalakay sa prosa (romance) bilang isang bayani.  Hindi tulad ng modern romances, ang medieval romances ay karaniwang may tema ng relihiyon at ginagamit na device upang ikintal at palaguin ang Christian faith. Karaniwang iniuugnay rin si St. Christopher sa mga manlalakbay; at ang pagkakatalaga sa kaniya bilang Patron Saint ng Magandang Kapalaran at Suwerte ay may kinalaman sa proteksiyon at suwerteng kinakailangan at karaniwang dinadasal ng mga manlalakbay. Inilalagay ang maliit na statue ni St. Christopher sa car dashboard bilang proteksiyon sa anumang road accident, at ang iba ay nagsusuot ng medalyon ni St. Christopher upang proteksiyunan sila sa kanilang paglalakbay.  

Narito ang simpleng panalangin para kay St. Christopher:  “St. Christopher, patnubayan mo po ako sa tuwina, at nawa ang aking suwerte at pananalig sa Diyos ay lumago sa araw-araw. Amen.” 

4.   ST. DOMINIC SAVIO (Ang Patron ng mga Kabataang Matitigas ang Ulo/Naliligaw ng Landas )—Si St. Dominic ang pinakabatang santong nakatanggap ng kanonisasyon. Namatay si St. Dominic sa edad na 15 noong 1857. Iginugol ni St. Dominic ang kaniyang panahon sa pagtulong sa mga mahihirap na batang lalaki. Nagtatag siya ng isang organisasyon para sa mga kabataang lalaki. Naging masasakitin at mahina ang katawan ni St. Dominic, hanggang sa siya ay bawian ng buhay dahil lamang sa isang simpleng karamdaman. Kung kayo ay may anak, apo, pamangkin, o batang kakilala na matigas ang ulo, pasaway, rebelde, at tila naliligaw ng landas, hilingin ang tulong ni St. Dominic upang siya ay mapagbago. Maaari ring hilingin ang tulong ni St. Dominic kung ang iyong anak ay sakitin.  

Narito ang maiksing panalangin para sa kaniya: “St. Savio, bigyan mo po ako ng lakas ng loob at isipan upang maunawaan ko ang pinagdaraanan ng aking anak (apo, pamangkin, o kahit na sinong batang kakilala). Nawa ay maibigay ko sa kaniya ang pagmamahal, pag-unawa, at pagkalingang kaniyang kailangan. Hawakan mo ang kaniyang kamay at gabayan mo siya patungko sa kaliwanagan. Amen.” 

5.   ST. MAXIMILIAN KOBLE (Ang Patron ng mga Adik)—Naglathala si St. Max ng isang artikulo tungkol sa tunay na ginagawa ng mga Nazi sa Polad noong 1930. Ito ang naging dahilan upang kaagad siyang arestuhin at ipiit sa Auschwitz. Naipakita ni St. Maximilian ang kaniyang kabanalan nang ialay niya ang kaniyang sariling buhay kapalit ng isang bilanggo na nakatakdang patayin bilang kapalit ng isang bilanggong tumakas. Nang i-canonize bilang santo si St. Maximilian noong 1982, sinaksihan ito ng mismong lalaki na kaniyang tinulungan noon sa kampo. Kung ikaw o ang isa ninyong mahal sa buhay ay dumaranas ng addiction (sa materyal, sa pera, sa drugs, o kahit addiction sa isang taong minamahal), humingi lamang tulong kay St Maximilian upang bigyan ka niya ng katatagan at lakas ng loob na malagpasan ang pagsubok.   

6.   ST. JUDE (Ang Patron ng mga Nawawalang Bagay, ng mga Naghahanap ng Trabaho, at mga Desperado)—Isa si St. Jude sa 12 apostoles. Dumalaw sa pangitain o vision nina Sts. Brigid at Bernard si Kristo at nag-utos nag awing santo ng mga nawawalang bagay si St. Jude. Tunay na nakamamangha ang milagrong hatid ni St. Jude. Maaari kang humingi ng tulong sa kaniya upang pagalingin ang isang batang may sakit, kung may isang mahalagang bagay o pag-aari kang nawawala, at kung ikaw ay napapaharap sa ilang mahihirap na pagsubok sa buhay. 

Narito ang novena para kay St. Jude.  

Saint Jude Thaddeus,

Apostle of Christ and glorious Martyr,

great intercessor in all difficult problems.

Today I turn to you with great faith

to ask for your generous assistance

for I am afflicted and tormented

by the lack of economic means.

 

You who are my beloved saint,

my blessed patron and noble protector

welcome my soul and my body, my mind and heart;

I, humbly, prostrated before you, I ask

by the Sacred Hearts of Jesus and Mary,

that you cast me a compassionate glance

and despise not my heartfelt prayer,

so my confidence be not in vain.

 

You who, in addition to a singular love,

were united with links of kinship to

the Divine Redeemer Jesus Christ, source of all good,

and are a powerful aid of the desperate.

 

Pray for me my patron saint, my aid,

so that, assisted by your precious intercession,

I may receive a prompt and efficacious solution

for my overwhelming needs.

Make it so that I can obtain urgently, needed cash

to meet all my expenses, payments, debts,

and have peace of mind and tranquility.

Make it so, I beg you, with the certainty of being heard,

that I obtain what I need so much:

 

(Ask for everything that you want to attain)

 

Blessed Saint Jude,

I honor you with special affection and devotion,

hand me the presence and strength of God.

Protect me in all circumstances,

may your help and consolation never cease.

Obtain for me by the grace of the Lord Jesus, Mary and Joseph,

deliverance, prosperity, work and health;

make it so that well-being is installed in my home.

 

As an expression of my affection and gratitude,

I promise you I will promote an authentic devotion to you

and already from this moment,

I infinitely give you thanks for all your favors. 

So be it.

 

Pray the Creed, three Our Fathers,

three Hail Marys and three Glorias 

Recite this oration and prayers for three consecutive days. 

***** 

WASTONG PARAAN NG PAGDARASAL SA MGA SANTO:  Ang mga Santo ay hindi dapat sambahin. Sila ay dinadasalan lamang upang humingi ng tulong na ilapit sa Diyos ang iyong mga panalangin. Narito ang ilang basics na dapat tandaan kung nais humingi ng gabay at tulong ng isang Santo. 

1.   Magdasal sa pamamagitan ng novena. Ipinapayo ang pagdarasal ng nobena. Gamitin ito bilang template ng iyong panalangin.  

2.   Magdasal ayon sa nilalaman ng iyong puso. Kung wala kang panahon upang maglaan ng oras sa pagno-nobena, maaari kang direktang manalangin sa isang Santo at iparating ang iyong petition o kahilingan ayon sa dikta o nilalaman ng iyong puso. Walang format na dapat sundin. Usalin lamang ang anumang pangangailangan at kahilingan mula sa iyong puso na tila nakikipag-usap ka sa kanila.

3.   Magkaroon ng malinis na kalooban at puso bago ka manalangin. Ito ang general rule. Kung ikaw ay mananalangin, tiyakin na ikaw ay walang halong pag-iimbot, galit, at paghahangad ng masama laban sa kapuwa-tao. Humarap ka ng malinis at dalisay. 

TANDAAN: Anumang uri ng panalangin ay isang “invocation” o panawag. Ang pagdarasal at pagnu-nobena sa mga Santo ay malinaw na isang uri ng invocation o panawagan. Wala itong pinagkaiba sa isang orasyon (spell). At bilang isang orasyon, ito ay may enerhiya na patungkol sa nilalang na ibig mong tawagin. Kinakailangang buo ang iyong pananampalataya, at malinis ang iyong intensiyon kapag ikaw ay nagdarasal at nagno-nobena upang ma-attract ang positive energy ng universe, at makarating ang iyong panalangin sa kinauukulan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here