Mga natural na pamamaraan para pagalingin ang erectile dysfunction

166

Mga bago’ng pananaliksik upang maibalik mo sa normal ang erectile dysfunction na hindi na kailangan pa’ng uminom ng gamot.

Ang erectile dysfunction  (ED) o impotence ay isa’ng napakala’king hamon para sa mga kalalakihan ngayon, na hindi ginawa’ng basehan ang kanila’ng edad-bata man, middle aged, o matanda na dahil ang erectile dysfunction ay maaari’ng nagmumula sa iba’t-iba’ng kadahilanan-maaari’ng dahil sa problema sa pang-kalusugan, emotional o problema sa sa relasyon, maaari’ng dahil sa pag-inom ng matatapang na gamot, sa paninigarilyo, drugs o alcohol-ang pagpapagaling ng erectile dysfunction ay maaari’ng possible.

Kahit ang pagpapagamot ng erectile dysfunction ay maaari’ng gawin sa pamamagitan ng pag-inom ng ED medication at surgery, sapagkat maaari’ng mayroon pa’ng iba’ng paraan upang mapagaling ang pagiging impotence.

Ayon pa sa Mayo Clinic, ang mga kalalakihan na mayroo’ng erectile dysfunction ay maaari’ng makakaranas sa mga symptoms na ito;

*Mawawalan ng gana sa sex

*Mahihirapan sa pagkakaroon ng erection

*Mahihirapa’ng panatilihin ang erection

Katunayan dito, ay marami’ng kalalakihan na medyo bata pa ay bumibisita sa kanila’ng doctor para magpagamot sa kanila’ng erectile dysfunction. Kadalasan, ang mga lalaki’ng mayroo’ng erectile dysfunction ay nagdurusa mula sa sakit na diabetes o sa sakit sa puso, at obese, at hindi man lang nila naiisip na ang magiging epekto sa mga sakit na ito ay ang pagkakaroon ng problema sa sex. Kabilang na sa pagpapagamot ng erectile dysfunction ay ang pagpapagaling muna sa mga natura’ng sakit, sa pamamagitan ng pag-eehersisyo at pagbabawas ng timbang.

Maaari’ng marami’ng dahilan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction kabilang na dito ang physical problems katulad ng diabetes, heart disease, obesity, high blood pressure, high cholesterol at kahit ang pagkakaroon ng problema sa pagtulog. Ang pag-inom ng mga gamot para sa mga sakit na ito ay maaari’ng ang magiging resulta nito ay ang pagkakaroon ng erectile dysfunction, ganoon din ang tao’ng nasubrahan sa pag-inom ng alcohol at ang sobra’ng paninigarilyo.

Maaari ri’ng magiging dahilan ng erectile dysfunction ang kahit na ano’ng mental health problems, katulad ng anxiety, depression, stress, at pagkakaroon ng problema sa relasyon. Kaya, mas nakakabuti para sa isa’ng tao na mayroo’ng erectile dysfunction na magpatingin agad sa isa’ng doctor.

Kapag iniignora o pinapabayaan lang ang erectile dysfunction ay magkakaroon ito ng komplikasyon, katulad ng hindi pagka-kuntento sa sex life, bumababa ang pagpapahalaga sa sarili, high anxiety at problema sa relasyon. Mahihirapa’ng buntisin ang kapareha ng isa’ng lalaki’ng mayroo’ng erectile dysfunction.

Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa na nailabas sa Journal of Sexual Medicine, ay nalalaman nila mula sa mga kalalakihan na magagawa nila’ng pagalingin ang mga sarili nila mula sa erectile dysfunction sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malusog na pamumuhay katulad ng pag-eehersisyo, pagpapababa ng timbang, at pagkakaroon ng tama’ng tulog. Pinapakita din ng mga researchers mula sa Australia na kahit kinakailangan ang erectile dysfunction medication, ay mas nakakabuti kung ang mga ito ang i-apply mo para mabago ang pamumuhay mo.

Para sa mga lalaki’ng naghahanap ng ED medication, ay mayroo’ng iba’t-iba’ng klase pagpapagamot na makakatulong sa iyo upang magkaroon ng tama’ng erection ngunit ang mga ito ay mayroo’ng side effects.

Karaniwa’ng gamot para sa erectile dysfunction

*Stendra (avanafil)

*Viagra (slidenafil)

*Cialis (talafil)

*Levina o Stanyu (vardenifil)

Kung gusto mo’ng magamot ang erectile dysfunction mo ay humingi ng payo sa doctor mo.

Mga iba’t-iba’ng paraan upang gumaling ang erectile dysfunction mo.

1) Ang pag-eehersisyo ay isa’ng aktibo’ng  paggamot ng erectile dysfunction.

Ayon pa sa isa’ng doctor o urologist ng Sugar Land, Texas, na si Zachary R. Mucher ay mayroo’ng iba’t-iba’ng klase ng pagbabago ng pamumuhay upang mapagaling ang erectile dysfunction, subalit kabilang na dito ang pag-eehersisyo na mayroo’ng pinaka-maganda’ng epekto. Ang pag-eehersisyo ang pinaka-maganda’ng gawin upang malabanan ang ED sa pagsisimula pa lang nito.

Pinapabuti ng pag-eehersisyo ang pagdaloy ng dugo, at ito’y napaka-halaga upang magkaroon ng malakas na erection, at pinapabuti din nito ang blood pressure sa pamamagitan ng pagpadami ng nitric oxide sa blood vessels, kung saan ay ganito din gumagana ang Viagra. Ang weight bearing ay isa’ng klase ng pag-eehersisyo at ito’y natural na magpapadami testosterone, isa’ng bagay na kinakailangan para lumakas ang erection at sex drive.

2) Isa pa’ng paraan na makapagpagaling ng erectile dysfunction ay ang pagkakaroon ng healthy diet.

Ang mga pagkai’ng kinakain mo ay mayroo’ng direktang epekto para sa erectile dysfunction. Kapag ang kinakain mo ay mga prutas, gulay, whole grains, isda at kaunti’ng karne ay maaari’ng maiwasan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction.

Ang healthy diet ay tumutulong din upang mapanatili ang malusog na pangangatawan at timbang, kung saan ito ay mahalaga para sa mga kalalakihan na mayroo’ng 42 inch waist o beywang. At kadalasan sila ang magkakaroon ng ED kaysa mga lalaki’ng mayroo’ng 32 inch waist. Ganoon din ang obesity, dinadagdagan nito ang panganib na magkaroon ng vascular disease at diabetes, ito ang dalawa’ng sakit na ito ang magiging dahilan ng ED.

3) Ang pagtulog sa tama’ng oras ay maaari’ng makapagpagaling ng erectile dysfunction.

Ang palaging kulang sa tulog ay maaari’ng maging dahilan sa pagkakaroon ng erectile dysfunction. Ayon pa sa mga dalubhasa na ang ka ugnayan sa pagitan ng antas ng sex hormones katulad ng testosterones, sexual function, at pagtulog, sinasabi nila’ng tumataas ang antas ng testosterones at kapag kulang naman sa tulog ang isa’ng tao ay bumababa ang antas ng testosterones at ito’y nauugnay sa pagkakaroon ng sexual dysfunction.

4) Huminto ka sa paninigarilyo upang mapigilan ang erectile dysfunction.

Para sa mga kalalakihan, kapag huminto sa paninigarilyo ay gumagaling din ang erectile dysfunction nila, partikular na ito kapag ang ED ay resulta sa pagkakaroon ng vascular disease, kung saan lumalabas na kulang sa blood supply ang ari ng lalaki dahil nahaharangan na o kumikipot na ang arteries nito. Ang paninigarilyo at kahit na ang wala’ng usok na tabako ay magiging sanhi pa rin ito sa pagkipot sa mga mahahalaga’ng blood vessels at magkakaroon pa ng negatibo’ng epekto.

5) Bawasan ang alcohol upang bumuti ang kalagayan ng ED

Ang alcohol ay isa’ng depressant at ito’y magiging sanhi ng pansamantala o pang-matagala’ng erectile dysfunction.

Ang central nervous system ay ang may kagagawan sa paglabas ng nitric oxide, isa’ng mahalaga’ng chemical upang mapanatili ang erection, at kapag marami’ng alcohol ang naiinom ng isa’ng lalaki ay napapagod nito ang central nervous system kaya, ito ang magiging dahilan na hindi na ito mag-function ng maayos. Hindi sapat ang nitric oxide at ito’y magiging erectile dysfunction.

6) bantayan ang mga gamot na naiinom mo upang maiwasan ang erectile dysfunction.

Ang erectile dysfunction ay maaari’ng mangyayari sa isa’ng lalaki, at ito ay dahil sa side effect ng iniinom niya’ng gamot para sa isa’ng karamdaman. Karaniwan sa mga gamot na ito ay ang high blood pressure meds, antidepressants, beta blockers, heart medication, cholesterol meds, antipsychotic drugs, hormone drugs, corticosteroids, chemotherapy, at ang gamot para sa mga lalaki’ng nakakalbo.

7) Ang acupuncture ay makakatulong upang mapagaling ang erectile dysfunction.

Ayon sa maaari’ng pagsasaliksik ng mga dalubhasa na ang acupuncture ay maaari’ng makapagpa-galing sa mga lalaki’ng mayroo’ng erectile dysfunction at ito’y labis na kapaki-pakinabang para sa kanila mula sa epekto ng antidepressants, kabilang na dito ang selective serotonin reuptake inhibitors (SDRIs) at serotonin noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs).

8) Ang herbal remedies ba ay makakatulong sa erectile dysfunction o mas lalo lang magka-problema ang tao’ng mayroon nito?

Napaka-rami’ng herbal remedies na makakatulong at bumuti ang erectile dysfunction, ngunit karaniwan ay mayroo’ng epekto at maaari’ng magkakaroon ng marami’ng epekto para sa mga kalalakiha’ng mayroo’ng problema sa erectile dysfunction. Ngunit ang dalawa’ng natural na paraan sa paggamot ng erectile dysfunction ay mayroo’ng maganda’ng resulta.

Ang ginseng ay sinasabi nila’ng dinadagdagan nito ang nitric oxide, at pinapabuti ang pagdaloy ng dugo nito. Ang pomegranate juice ay isa’ng potent antioxidant at makakapigil upang maiwasan ang atherosclerosis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here