Mga epekto ng mga planeta at ang astrology

86

Bakit mas lamang o higit pa ang vedic astrology kaysa iba’ng sistema ng panghuhula? Kabilang na sa nalalamangan nito ay ang western astrology, alam niyo kung bakit? Ito ay dahil tama at may katiyakan ang antas ng panghuhula nito. Ang pamamaraan ng panghuhula nito ay naka-base sa pinaka-mahirap na konklusyon at marami ito’ng pamamaraan upang matiyempuhan ang tama’ng panghuhula.

*Ang astrolohiya at ang sang-katauhan*

Nakasulat sa American Heritage Dictionary na ang astrology ay isa’ng pag-aaral sa posisyon at sa mga aspeto ng “makalangit na katawan o celestial bodies” at sa paniniwala nila na ang mga ito ay mayroo’ng impluwensya sa paraan ng paglitaw sa pang-karaniwa’ng kamundohan at ganoon din para sa mga tao.

*Ang mga paliwanag tungkol sa pangunahi’ng kaalaman ng Western Astrology*

Ang astrology o astrolohiya ay nagpapahiwatig bilang isa’ng art o isa’ng pagsasanay sa pagtukoy para sa tama at mali’ng impluwensya ng mga planeta at sa kanila’ng galaw o mensahe para sa buhay ng mga tao at sa kanila’ng disposisyon.

*Vedic Medical Astrology*

Ang astrolohiya’ng panggagamot ay isa’ng uri ng astrolohiya na nauugnay sa panggagamot. Ang 12 Signs ng Zodiac ay magkadugtong ito at ang 12 Limbs of the body, ang Ascendant vibes, ang Head, at ang 12th House – ito ay para sa paa.

*Ang Astrological Sun*

Ang buwan at ang papasikat na araw, ay halos magkapareho lang ang kahulugan ng araw at ang nilalaman ng birth chart.

*Ang paghahanap ng mga maaasaha’ng impormasyon tungkol sa astrolohiya sa internet*

Ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa astrolohiya sa internet ay madali lang ito’ng gawin. Subalit hindi lahat ng impormasyon tungkol sa astrolohiya na mahahanap sa internet, sa mga libro, sa mga linya ng telepono ay tama ang lahat. Sapagkat, mayroon di’ng hindi tama o mali ang pinagmulan ng mga impormasyon tungkol sa astrolohiya.

*Ang astrolohiya ng Aries at ang Astronumerology at ang Horoscope ay pinagsama-sama o pinagkaisa*

Kung ang birth date mo ay nasa pagitan ng March 21 at April 20,  ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng sign ng araw ang “Aries of the Ram”, at dito mo malalaman kung nababagay nga ba para sa iyo ang Astronumerology mo.

*Ang mga suwerte’ng araw ng Gemini at sa astrolohiya nito*

Ang mga tao’ng ipinanganak sa pagitan ng mga araw na ito mula May 21 at June 20 ay mayroo’ng horoscope sign ng Gemini – ang kambak. At bilang isa’ng Gemini, ay alam mo na siguro ang mga basic horoscope para sa buo’ng taon, subalit hindi mo pa siguro alam na may mga araw, mga buwan, at kahit may mga oras sa isa’ng araw ang suwerte para sa iyo.

Mga suwerte’ng araw ng Gemini

Linggo – 3rd, 10th, at 17th

Lunes – 7th, 14th, 21st

Martes – 4th, 11th, 18th

Miyerkules – 1st, 8th, 15th

Huwebes – 5th, 12th, 19th

Biyernes – 2nd, 9th, 16th

Sabado – 6th, 13th, 20th

*Ang mga suwerte’ng araw ng Cancer at ang astrolohiya nito, ang pinaka – suwerte’ng buwan para sa iyo*

Kapag ikaw ay ipinanganak mula sa June 22 hanggang July 23, ay mayroon ka’ng Astrology sun sign at ito ang Cancer – ang alimasag.

Bilang isa’ng Cancer ay alam mo na siguro ang mga basics para sa iyo’ng Horoscope chart. Subalit hindi mo pa siguro alam na may mga araw at mga oras ay mas masuwerte para sa iyo dahil sa iyo’ng Sun sign.

Mga suwerte’ng araw ng Cancer

Linggo – 4th, 11th, 18th

Lunes – 1st, 8th,15, 22nd

Martes – 5th, 12th, 19th

Miyerkules – 2nd, 9th, 16th, 23rd

Huwebes – 6th, 13th, 20th

Biyernes – 3rd, 10th, 17th, 24th

Sabado – 7th, 14th, 21st

*Ang mga suwerte’ng araw ng Leo at ang astrolohiya nito*

Ang mga tao’ng ipinanganak sa pagitan ng July 23rd at August 21st ay mayroo’ng Zodiac sun sign ang Leo – ang leon. At bilang isa’ng Leo, ay alam mo na siguro ang basic horoscope mo, subalit alam mo ba na may mga araw, kahit mga oras ang masuwerte para sa iyo dahil sa sun sign mo?

Mga suwerte’ng araw ng Leo

Linggo – 1st, 8th,15th, 22nd

Lunes – 5th, 12th, 19th

Martes – 2nd, 9th,16th, 23rd

Miyerkules – 6th,13th, 20th

Huwebes – 3rd,10th,17th, 24th

Biyernes – 7th, 14th, 21st

Sabado – 4th, 11th

*Ang mga suwerte’ng arawng Virgo at ang Astrolohiya nito*

Ang mga tao’ng ipinanganak mula sa araw ng August 22nd hanggang September 22nd, ay mayroo’ng astrolohiya’ng sun sign ng Virgo – ang birhen. Bilang isa’ng Virgo, ay alam mo na siguro kung ano ang basic horoscope mo. Subalit maaari’ng hindi mo pa alam na mayroo’ng mga araw at oras ang suwerte para sa iyo.

Mga suwerte’ng araw ng Virgo

Linggo – 3rd, 10th, 17th, 24th

Lunes – 14th, 21st

Martes – 7th, 11th, 18th

Miyerkules – 1st, 8th, 15th, 22nd

Huwebes – 5th, 12th, 19th

Biyernes – 2nd, 13th, 16th, 23rd

Sabado – 6th, 13th, 20th

*Ang mga suwerte’ng araw ng Libra at ang astrolohiya nito*

Ang mga tao’ng ipinanganak mula sa September 23rd hanggang October 23rd ay mayroo’ng horoscope sun sign ng Libra – ang scales. Bilang isa’ng Libra ay alam mo na siguro ang basic astrology chart mo, subalit hindi mo pa siguro alam na may mga araw at oras ang suwerte para sa iyo.

Linggo – 2nd, 9th, 16th, 23rd

Lunes – 6th, 13th, 20th

Martes – 3rd, 10th, 17th, 24th

Miyerkules – 7th,14th, 21st

Huwrbes – 4th, 11th, 18th

Biyernes – 1st, 8th, 15th, 22nd

Sabado – 5th, 12, 19th

*Ang mga suwerte ng araw ng Sagittarius at ang astrolohiya nito*

Kapag ipinanganak ka sa pagitan ng November 23rd hanggang December 21st, ang astrology sign ng Sagittarius ay ang archer. Bilang isa’ng Sagittarius, ay mayroo’ng mga araw sa isa’ng buwan at kahit mga oras ay masuwerte para sa iyo.

Mga suwerte’ng araw para sa iyo

Linggo – 6th,13th, 20th

Lunes – 3rd,10th,17th, 24th

Martes – 7th,14th, 21st

Miyerkules – 4th,11th, 17th, 24th

Huwebes – 7th,14th, 21st

Biyernes – 4th,11th,18th

Sabado – 1st, 8th,15th, 22nd

*Ang mga suwerte’ng araw ng Capricorn at ang astrolohiya nito*

Ang mga tao’ng ipinanganak sa pagitan ng December 22nd at January 20th ay mayroo’ng astrology sun sign ng Capricorn o ang kambing. Kung ikaw ay isa’ng Capricorn, siguro ay alam  ang mga ideya tungkol sa sinasabi ng horoscope mo. Subalit hindi mo pa alam na mayroo’ng mga araw ang magdadala sa iyo ng suwerte.

Mga suwerte’ng araw para sa iyo

Linggo – 5th, 12th, 19th

Lunes – 2nd, 9th, 16th, 23rd

Martes – 6th, 13th, 20th

Miyerkules – 3rd, 10th, 17th, 24th

Huwebes – 7th, 14th, 21st

Biyernes – 4th, 11th, 18th

Sabado – 1st, 8th, 15th, 22nd

*Ang mga suwerte’ng araw ng Aquarius at ang astrolohiya nito*

Kung ang birth date mo ay nasa pagitan ng January 21st hanggang February 19th, ay ipinanganak ka sa ilalim ng astrology sign ng Aquarius o ang water bearer. Ang nga tao’ng ipinanganak sa sign na ito ay gusto nila’ng malaman ang tungkol sa kanila’ng horoscope. Subalit, karamihan sa kanila ay hindi alam na may mga araw o buwan na masuwerte para sa kanila, dahil sila ay ipinanganak bilang isa’ng Aquarius.

Mga suwerte’ng araw para sa iyo Aquarius

Linggo – 3rd, 17th, 24th

Lunes – 7th, 14th, 21st

Martes – 4th, 11th, 18th

Miyerkules – 5th, 12th, 19th

Huwebes – 2nd, 9th, 16th, 23rd

Biyernes – 6th,19th, 20th

Sabado – 1st, 8th, 15th, 22nd

*Ang mga suwerte’ng araw ng Pisces at ang astrolohiya nito*

Kung ipinqnganak ka sa pagitan ng February 20th hanggang March 20, ang astrology sign mo ay isa’ng Pisces o ang isda. Bilang isa’ng Pisces, siguro ay alam mo na ang tungkol sa basic horoscope mp, subalit maaari’ng hindi mo alam na mayroo’ng masuwerte’ng mga araw para sa iyo dahil sa sun sign mo.

Mga suwerte’ng araw para sa iyo Pisces

Linggo – 2nd, 9th, 16th, 23rd

Lunes – 5th, 12th, 19th

Martes – 6th, 13th, 20th

Miyerkules –  3rd, 10th, 20th

Huwebes – 7th, 14th, 21st

Biyernes – 1st, 8th, 15th, 22nd

Sabado – 4th, 11th, 18th

*Ang astrolohiya at ang hinaharap para sa iyo*

Naisip mo ba na mahuhulaan ng astrolohiya ang tungkol sa hinaharap? Paano kung, kung ang astrolohiya ay makakatulong sa iyo upang malaman ang hinaharap ngunit hindi ito makakatulong sa iyo upang manalo sa kung ano ma’ng laro na sasalihan mo, ngunit hindi na ito makakapagsabi kung sino ang crush mo ngayon at hindi rin ito makakatulong sa iyo upang tumalon – talon sa isa’ng relasyon papunta sa isa’ng relasyon.

*Ang siyensya at ang hindi astrolohiya ang pinaniniwalaan ko*

Kung susuriin mo ang estatistika, ang mga mobile operators ng India ay para’ng nagsasaliksik para sa kanila’ng moolah, mula sa Value Added Service at ano’ng klase’ng “VAS” ito? Ito ang klase na ang mga tao ay lumalagda ng dumadami’ng basehan para sa isa’ng halimbawa katulad ng pagkawalan ng pag-asa. Ito ay ang astrolohiya, at kadalasan ito ay tumutukoy sa pang – araw – araw,  buwan – buwan o yearly na horoscopes.

*Tungkol sa astrolohiya*

Ang astrolohiya ay ang pag – aaral tungkol sa planetary position upang malaman ang tungkol sa lahat ng bagay para sa hinaharap o ang mga pangyayarubsa buhay, ganoon din ang mga pangyayari at mga detalye na tumutukoy sa nakaraa’ng buhay at karma. Ang pinaka – una’ng resulta o ang sign ng astrolohiya ay natagpuan na sa panahon ng 3rd millenium BC. Ang astrolohiya ay umabot na ng napaka-haba’ng panahon at naiimpluwensyahan pa nito ang kultura, astronomy at iba pa.

*Ano nga ba ang Zodiac?*

Bago alamin kung ano talaga ang zodiac, ay mas mahalaga ang pag – iintindi tungkol sa ecliptic. Kung mangangarap ka kung ano ang makikita mo kapag tumitingin ka sa kalangitan, at kung makikita mo ang galaw ng araw sa pamamagitan nito, ito ang ibig sabihin nito kapag gumagamit ka ng salitang ecliptic. Ibig sabihin nito, ay ito ang daraanan ng araw mula sa kalangitan.

*Ang araw, ang buwan at ang tumataas na sign ng Astrolohiya*

Ang sun sign, ay ito ang alam ng karamihan, dahil madali lang ito’ng ikalkula kaya kadalasan ito ang ginagamit ng halos lahat ng tao. Ang simbolismo na ito ay nauugnay sa mga planeta na nagpapakita kung paano natin dadalhin ang ati’ng mga sarili.

*Sino ka nga ba sa Chinese Astrology?*

Ang Chinese astrology ay naka-base sa taon ng iyo’ng kapanganakan kaya bawat taon ay nagpapakita ng mga mahahalaga’ng bahagi ng panahon na dapat alalahanin. Ang kulang sa isa’ng taon ay tinatawag na yangbat ang higit pa sa isa’ng taon ay tinatawag ito’ng yin sa buong 60 years. Mayroon di’ng 12 na hayop sa isa’ng taon na pinagsama-sama at ang lima’ng elemento. Ang mga hayop na ito ay ang: rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep, monkey, rooster, dog, at pig.

*Paano makakahanap ng libre’ng Astrology Reading Online para sa impormasyon tungkol sa horoscope?*

Kapag nakakakita ka na may nag-ooffer ng libre’ng astrology reading ay siguraduhin mo na hindi ka magbabayad. Mayroo’ng mga horoscope reading na hindi humihingi ng bayad at ang mga ito ay ang pinaka-mabisa para sa testing. Puwede ka’ng magtanong tungkol sa pag-ibig, pera o sa mga isyu sa career mo at pagkatapos ay makikipag-ugnayan ka sa isa’ng psychic o isa’ng astrologer upang sagutin ka tungkol dito.

*Ang kaalaman tungkol sa astrolohiya*

Kung titingnan mo ang mga salita’ng ito “natal chart” ay mababasa mo ito bilang isa pa’ng paraan sa mapa ng kapanganakan – at maaari’ng makatulong ito sa iyo upang maintindihan mo kung ano ang pinag – uusapan. Kung susuriin ito’ng mabuti, ang natal chart ay isa’ng mapa sa kalangitan kabilang na rito ang mga posisyon ng mga planeta sa panahon na ipinanganak ka.

*Ang basehan ng mga Zodiac Signs at mga Horoscopes – Gaano nga ba ka – totoo ang mga ito?*

Karamihan sa atin ay hindi talaga naniniwala tungkol sa zodiac signs at sa mga horoscope, nang dahil lang sa paniniwala ng mga tao na ang mga lumalabas na reports ay wala’ng basehan at hindi ka – tanggap – tanggap. Subalit ang basehan na ito at ang ebidensya ng astrology kabilang na dito ang zodiac horoscope ay andito na sa pagsisimula pa lang ng mga tao sa mundo’ng ito.

*Hulaan ang hinaharal gamit ang Chinese Astrology*

Ang astrolohiya ay kadalasa’ng nauugnay sa panghuhula, ngunit mas higit pa ito kaysa dito, katunayan nga ay ito ang siyensya ng mga planeta at sa pamamagitan nito ay malalaman ng isa’ng tao o magkakaroon ng kaalaman tungkol sa kanya’ng sarili kung paano siya namumuhay sa mundo’ng ito. Ang astrology ay pinagbubukod ng marami’ng daraanan o lagusan, at ang Chinese astrology ay isa sa mga makahuluga’ng astrolohiya at sinusunod nito ang siyensya.

*Ang pinagmulan ng Indian Astrology*

Ang bansa’ng India ay kilala bilang isa’ng bansa ng pagkakaisa ng iba’t-iba’ng uri, isa’ng bansa’ng mayroo’ng maluho’ng kasaysayan at isa’ng bansa’ng puno ng kaalaman at mamanahin. Ang Indian astrology at ang mga Indian astrologers kabilang na ang mga Indian pilgrimage locations, ang mga ito ay mayroo’ng malakas na impluwensya sa lahat ng tak ng bansa’ng India at pati na rin sa buo’ng mundo.

*Ang chinese astrology at ang mga elemento nito*

Ayon sa alamat ng China, ay pinag-aawayan ng 12 na hayop ang posisyon kung sino ang mangungunguna sa kanila ngayon at sa darating pa’ng mga taon. Pinaki-usapan nila ang mga panginoon na magdesisyon ukol dito at nagdesisyon nga ang mga ito na magtakda ng isa’ng paligsahan; kung sino iyong una’ng makakalipat sa kabila’ng panig ng ilog ay ito ang magiging una sa 12 na hayop na ito at iyong natitira ay makakatanggap ng mga taon na umaayon sa panalo ng kanila’ng paligsahan.

*Ang astrology sign compatibility ay makakatulong sa iyo upang makiharal ng mabuti sa iba’ng tao*

Ang mga bituin ay palagi’ng nauugnay sa kapalaran, kaya ito ang dahilan kaya naiintriga ang mga tao dito. Karamihan sa atin ay gusto’ng maniwala sa kaakit-akit na paniniwala tungkol sa mga bituin at mga planeta na ang mga ito di umano ang may kontrol sa ati’ng mga kapalaran at suwerte. Mas madali’ng sisihin ang ati’ng mga bituin kapag ang mga bagay ay hindi umaayon sa ati’ng mga plano at umaasa na sana ang suwerte ay darating sa atin kapag ang ati’ng mga bituin ay puma-pabor dito.

*Ang batayan para sa astrology*

Ang astrolohiya ay pinag-aaralan nito ang epekto ng celestial bodies sa mga tao. Partikular na dito ang tadhana, kapalaran, at personalidad na inilalarawan sa pamamagitan ng impluwensya ng celestial sa mga bituin at sa mga planeta. Ang pinagmulan ng adtrolohiya ay matatagpuan sa panahon ng 1st o 2nd century BC. Marami’ng ancient cultures katulad ng Egyptians, Babylonians, at mga Chinese. Ang mga ito ang nagsasanay ng astrolohiya.

*Birth signs*

Ang birth sign ay ang posisyon kung saan ang araw ay nasa lugar sa oras ng kapanganakan ng isa’ng tao. Ito ay tinatawag na sun sign, ang birth sign o ang astrological sign. Kadalasan ang araw ay gumagalaw sa 12 na dibisyon. Ang isa’ng dibisyon ay mayroo’ng pangalan at kasama na ang antas at agwat nito.

*Ang astrology at ang Birthstones*

Ang mga gems ay ginagamit na sa napakatagal ng panahon para sa suwerte at maganda’ng pangitain. Ang mga Hari at Reyna ay gusto’ng makahanap,  magkaroon, at makahawak sa mga magaganda’ng gems na ito. Ito ag ginagamit din sa ati’ng mga ninuno noon upang paalisin ang mga masasama’ng espiritu, at magdadala ng suwerte at pabor upang mabuhay ng matagal. Ang iba’ng astrologers naman ay isinusuot ang mga gemstones o birthstones dahil karaniwan ito’ng tinatawag na remedial measures.

*Horoscopes: Isa nga ba’ng mahika o katha’ng-isip lamang?*

Binabasa mo ang horoscope mo sa mga newspapers araw-araw? Siguro ay tinatawagan mo pa ang numero ng horoscope hotline ulang malaman mula mismo sa isa’ng reader ang tungkol sa hinaharap. Bakit nga ba pinagka-abalahan ng mga tao ang misyeryuso’ng pagbabasa ng zodiac reading, ang pagbabasa ng zodiac reading, at ang pagsasabi nito tungkol sa hinaharap? May katutuhanan nga ba sa panghuhula?

*Alam mo ba ang ibig sabihin ng astrology sign mo?*

Ang horoscope ay magiging bahagi na ng buhay natin. Makikita mo ito kahit saan,  mula sa TV o sa mga newspapers at araw-araw ay nakakarinig tayo ng mga bagay tungkol dito. Kadalasan binabasa ng mga tao ang horoscope para katuwaan lang, subalit ito ay isa’ng mahalaga’ng paraan na magagamit mo upang makakakuha ng impormasyon tungkol sa mga tao’ng makikilala mo.

*Astrology Psychics*

Ang Astrology Psychic Readings ay maaari’ng makapagpa-relax sa iyo upang makatagpo ng mga bagay na kakaiba tungkol sa sarili mo. Ang isa’ng astrology psychic ay maaari’ng makakagawa ng astrology chart para sa iyo at makapagbibigay sa iyo ng gabay para sa buhay mo. Ang isa’ng astrology psychic reader ay magagawa nito’ng mabigyan ka ng tama’ng desisyon tungkol sa buhay pag-ibig, sa career, o sa negosyo mo.

*Ang pagbabasa ng psychic astrology*

Pipiliin ng mga tao ang psychic astrology para sa mga kasagutan nito. Marami ka’ng matututunan mula sa isa’ng online astrology reader na nagtatrabaho sa infernet sa pamamagitan ng line psychic room. Kapag mayroon ng karanasan ang isa’ng psychic ay mas madali lang nito’ng mababasa ang astrology chart mo at sasabihin nito kung ano’ng klase’ng buhay mayroon ka tungkol sa pag – ibig o darating ba sa buhay mo ang romantic enrgy ano ma’ng oras.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here