MGA ANGHEL NA MAAARING TAWAGIN UPANG MAGING MASAGANA ANG KABUHAYAN AT PANANALAPI

889

Nabanggit sa Bibliya na may hierarchy o antas ang mga anghel. Ang bawat anghel ay may itinalagang responsibilidad. Katunayan, sa Genesis 3:24, nabanggit na, “Ano pa’t itinaboy ang lalake; at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga Querubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot, upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.” Samakatuwid, ang bawat anghel ay may kani-kaniyang responsibilidad o gawain.

May mga itinalagang anghel para sa pagpapanatili ng kasaganaan. Ang mga anghel na ito ay bahagi ng katuruang Jewish mysticism o Kabbalah.

        Mahalagang kilalanin muna ang limang anghel ng kasaganaan bago sila i-invoke.

1.   Archangel Raziel – Siya ang tagapaghatid ng kasaganaan at kaginhawaan sa buhay. Ang pangalang Raziel ay literal na nangangahulugang “Sikreto ng Diyos”. Itinatala niya ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Batid ni Raziel ang lahat ng lihim ng buong universe. Sa sandaling manalangin ka kay Raziel at hilingin ang kaniyang tulong, gagamitin niya ang kaniyang divine magic upang matulungan ka niyang i-attract ang kasaganaan at kaunlaran sa iyong buhay.

2.   Archangel Barakiel – Hatid niya ang magandang kapalaran. Ang pangalang Barakiel ay nangangahulugang “Biyaya ng Diyos”. Siya ang ancient angel at ruler ng Order of the Seraphim. Bilang anghel ng magandang kapalaran, tutulungan ka niyang buksan ang iyong kalooban upang matanggap mo ang mga biyaya. Bibigyan ka niya ng positibong pananaw at perspektibo upang sumaiyo ang mga pagpapala.

3.   Archangel Gadiel – Aalisin niya ang lahat ng negativeness sa iyong isipan upang magkaroon ka ng malinaw na direksiyon sa buhay. Ang pangalang Gadiel ay nangangahulugang “Ang Diyos ang aking Kayamanan”. Napakamakapangyarihan ng pangalan ni Archangel Gadiel. Tawagin lamang ng paulit-ulit ang kaniyang pangalan kung kailangan mo ng tulong at gabay.

4.   Archangel Gamaliel – Hatid niya ang mga milagro at magagandang bagay. Ang pangalan niya ay nangangahulugang “Pagpapala ng Diyos”. Siya ang pinakamapagbigay sa lahat ng anghel kaya tinagurian siyang “gift giver”. Matutulungan ka niyang gawing langit ang buhay mo dito sa lupa. Naririyan siya upang bigyan ka ng mga pagpapala at magagandang bagay na kaloob ng Diyos. Makakaaasa ka ng maraming biyaya mula kay Gamaliel.

5.   Archangel Pathiel – Siya ang magbubukas ng pinto ng mga oportunidad para sa iyo. Katunayan, ang pangalan niya ay nangangahulugang “Tagapagbukas”. Tawagin mo ang kaniyang pangalan, at tiyak na lahat ng kahilingan mo sa buhay ay matutupad. Isulat lamang ang lahat ng iyong kahilingan at hilingin kay Pathiel na tulungan kang i-manifest ito. Ngayong kilala mo ang Limang Anghel ng Kasaganaan, maaari mo na silang tawagin. Para sa panalangin, maaaring i-click ang link na ito: https://philippineone.com/ang-makapangyarihang-panalangin-upang-magkaroon-ng-mga-financial-blessing/?fbclid=IwAR3xKhzQsAKA6pNm4rKVOkHa0dP2a2LiPlHPKTpbqvA7hR9vEBwVyI-gJgQ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here