MAPAGPALANG HIWAGA : Pananalig sa Banal na Awa

IPINAGDIRIWANG ng Simbahan ngayong Linggo ang Pista ng Banal na Awa. Turo sa atin ng Iglesia, ang debosyong pinalaganap ni Sta. Faustina Kowalska (1905-1938) nananatiling  paanyaya sa tanan upang harapin ang mga pagsubok at hamon ng buhay nang may lubos na pagtitiwala sa habag ng Panginoon. 

Ani Pope Francis, “kung walang awa, gugunaw ang mundo!” Makakamit lamang daw ang minimithing kapayapaan kung tatanggapin natin ang katotohanang ito ang Tagumpay ng Pag-ibig ng Diyos sa masama. “It is the fruit of forgiveness,” paliwanag ni Lolo Kiko dahil “True peace, comes from experiencing God’s mercy,” aniya. 

Sa pagdiriwang ng Divine Mercy Sunday, inaanyayahan tayo ng Banal na Papa na muling pagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinamalas Niya sa kongkretong paraan sa Kanyang ‘habag’. Tunay na pinagpala daw tayo dahil isa ring ‘Apostol ng Awa’ si Pope Francis tulad ng kanyang mga hinalinhan. Marahil, sa udyok ng Espiritu Santo, nabatid rin niya na Awa ng Diyos lamang ang solusyon sa mga seryosong problema at lagay ng mundo ngayon.  

Si St. John Paul II The Great ang nagtalaga noong 2000 ng kapitstahan na inutos nitong ipagdiwang tuwing Second Sunday of Easter. Saad niya, “Ito ang pinakamasayang araw ng aking buhay sapagkat wala nang mas hihigit pang pangangailangan ang tao kundi habag at wala nang huhugutan pa ng pag-asa ang sangkatauhan kundi ang awa ng Diyos.” Sa Awa lang daw ng Panginoon masusumpungan ang tunay na ang kapayapaan at kaligayahan. 

Hindi rin nagpabaya si Benedict XVI sa pagpapalaganap ng debosyon. Ayon sa Pope Emeritus, “Awa ng sentro ng mensahe ng Ebanghelyo at ‘Awa’ ang pangalan ng Diyos.” Dagdag pa niya, “Wala nang mas lalalim at mas buhay pang pananampalataya sa isang taong sa gitna ng paghihirap at hapis ay nagsusuko ng kanyang sarili sa habag ng Diyos. Nasa awa ang lakas ng Diyos at tunay na kapangyarihan sa kasamaan sa mundo!”  

Hindi na lingid sa kaalaman ng lahat ang pinagmulan ng debosyong ito na binasagang  “uri ng pamumuhay” ng Simbahang Katolika at sanhi ng maraming milagro para sa libu-libong Kristiano noon at ngayon. Natamo ang rurok at korona ng nasabing handog at biyaya ng Mabathalang Awa sa Kanonisasyon noong Jubille 2000 ng natatanging ‘Alagad ng Awa’ na si Sta. Faustina H. Kowalska.

Taong 1930 nang nagpakita ang Panginoong Hesus sa madre upang simulan ang ningas at apoy sa mundo tungkol sa Dakilang Awa ng Diyos para sa sangkatauhan. Ipinasulat kay Faustina ni HesuKristo sa isang Talaarawan noong 1934 ang mensahe na walang hanggan ang awa ng Panginoong Diyos bilang tugon sa lubos na pangangailangan ng daigdig sa nasabing biyaya. 

Sa kanyang “Diary,”  isiniwalat ni Sta. Faustina ang kanyang karanasan  bilang madre sa Kumbento ng Mahal na Birhen ng Awa. Sa proseso ng mga kahanga-hangang bisyon, nabuo sa kanya ang isang malalim na kumpiyansa kay HesuKristo. Paulit-ulit na aral sa Talaarawan niya ang malalim na pagtitiwala sa Diyos na gumagalaw o nagmimilagro sa mga kaluluwang lubos na nanalig. 

Katulad ng ginto sa apoy, si Faustina ay dumaan  sa samu’t saring pagsubok. Ayon kay Hesus, dahil ang mongha ay nakalasap ng matitinding paghihirap, siya mismo ang makapagtuturo sa iba na umasa sa Mabathalang Awa at hikayatin ang lahat na isuko rin ang sarili upang mamamalas ang kapangyarihan ng Diyos. Buong tapat niyang sinunod ang mga bilin ng Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan noong Oktubre 5, 1938.  

Narito sa wakas ang Mga Elemento ng Tunay na Debosyon sa Mabathalang Awa: 

Una, pagpaparangal sa Imahen ni Hesus na may mga katagang “Hesus, Ako’y Nananalig Sa Iyo” ayon sa pangitain ni HesuKristo na nararamtan ng puti; nakataas ang kanang kamay sa pagbabasbas, samantalang ang kaliwa naman ay nasa dibdib kung saan dalawang sinag na pula at puti na kumakatawan sa dugo at tubig na dumaloy sa Panginoon, ay makikita. Mahalagang ma-enthrone ang imahen sa tahanan. 

Ikalawa, solemneng pagdiwang ng Kapistahan ng Mabathalang Awa tuwing Ikalawang Linggo ng Muling Pagkabuhay nang may puspos na pananalig at pag-asa sa mga salita at pangako ni Hesus: “Kung sino mang mangumpisal at tumanggap ng Banal na Komunyon sa araw na ito ay tatanggap ng ganap na kapatawaran ng mga kasalanan.”

Ikatlo, pagdarasal ng Novena sa Mabathalang Awa bilang paghahanda sa Kapistahan ng Awa na magsisimula sa Biyernes Santo alinsunod sa pangako na anumang grasyang kakailanganin sa estado ng buhay, lalo  na sa oras ng kamatayan,  ay ipagkakaloob. 

Ikaapat, pagdarasal ng “Chaplet” o Dalangin ng Awa kung saan may pag-aalay araw-araw para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sansinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni HesuKristo. 

Ikalima, pagdasal ng “3 O’clock Prayer” araw-araw. Ito ang debosyong pinakamahal sa Panginoon bilang pagpipitagan sa Kanyang Pasyon at oras ng Kanyang kamatayan sa Krus. Sapagkat sa pamamagitan daw nito ang Kaharian ng Diyos ay nabuksan para sa tanan. Tuwing ikatlo ng hapon ang “Oras ng Malaking Pagkahabag” para sa buong mundo kung kailan walang itatanggi si Hesus kanino man alang-alang sa Kanyang Pagpapakasakit dahil sa sandaling yaon, nabuksan nang lubusan ang Awa para sa mga kaluluwa at bumuhos ang grasya sa buong daigdig. 

Nawa nakatulong ang paglalahad na ito upang maging mas makabuluhan ang pagdiriwang natin ng Linggo ng Mabathalang Awa. Patuloy na mabanaag nawa ang Awa ng Diyos sa atin upang maging tunay tayong mga saksi ng kanyang dakilang pag-ibig sa sangkatauhan. 

More Religion

Mapagpalang Hiwaga

150 Days for Jesus

SHARE
Previous articleIsyu 209: Nakakapanaginip lagi ng tubig
Next articleOnline Horoscope Abril 9 2018
Rev. Fr. Richard Bolaton, STL graduated and taught at the University of the Philippines, Diliman- Phiosophy Department. He took up and finished his Theological Studies and Masters in Sacred Theology, Magna Cum Laude at the Universidad de Navarra, Spain. He is the founder of the Society of Saint Celestine V Congregation. Author and columnist, he writes for BULGAR Newspaper, ABANTE, Abante TONITE and now PHILIPPINEONE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here