Mapagpalang Hiwaga : Bagong Buhay sa Espiritu

religion on philippineone.com

Sa Mapagpalang Hiwaga ng Muling Pagkabuhay, nais ng Panginoon tanggalin ang anumang takot at pag-aalinlangan sa ating dibdib matapos nating mamalas ang tagumpay ni HesuKristo sa kamatayan at kasalanan. Turo ng Simbahan, maaari tayong mag-alinlangan sa ibang bagay ngunit kailanman, hindi natin maaring pag-alinlanganan ang pag-ibig ng Diyos sa atin.

Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magpadala sa popular na opinyon tungkol mga bagay-bagay, o magpapaanod na lang sa agos ng samu’t saring paniniwala lalo’t higit napakalakas ng hatak ng pulitika ngayong panahon, maging sa Simbahan. Isunulat natin ang pagninilay na ito upang hikayatin ang tanan manatili at isabuhay ang katotohanan.

Matutunan sa pagbasa sa Misa ngayong araw mula sa Mga Gawa ng Apostol (Acts 5:17-26) ang ibig sabihin ng tunay na ‘pagbabago’ na taglay ng mga tunay na nabubuhay sa pananampalataya, sa ilalim ng kapangyarihan at giya ng Espiritu Santo. Nang pumasok sa puso ng mga disipulo ang Paraklito o Espiritu na “Mang-aaliw” napawi ang lahat ng takot sa kanila at nagmistula ng mga ‘bagong ninlalang’ ang tanan.

Dahil sa mga kababalaghang dulot ng kanilang pagpapatotoo kay HesuKristong muling nabuhay, naging banta sila sa Punong Sacerdoto at mga Saduceo na dahil sa takot, noon di’y ipinakulong magdamag ang mga Alagad. Gayunman, hindi sila pinabayaan ng Diyos; nagpadala ang Panginoon ng anghel upang palayin ang mga disipulo sa kulungan at nag-utos na bumalik ang mga ito sa Templo upang mangaral “tungkol sa buhay.”

Agad na sinunod ng mga Alagad ang utos ng angel, mula sa takot at kadiliman, lumabas ang mga ito kinabukasan sa liwanag, upang ipangaral ang totoong Liwanag ng mundo! Napawi ang lahat ng takot sa kanilang puso nakapagtuturo muli sa Ngalan ni Hesus. Natuto at nagsimula silang mabuhay sa Awa ng Diyos, at manatili sa bagong Buhay sa Espiritu!

Giit ng Simbahan, pareho lang naman ang ating sitwasyon sa mga Apostoles. Tulad nila, pinalaya din tayo ng Panginoon sa madilim na kulungan ng ating pagkamakasarili. Tinanggap din natin ang “mandato” na ibahagi sa lahat kung ano talaga ang mabuhay sa poder ng Espíritu Santo. Kung minsan, dumaraan din tayo tulad nila sa mga pagsubok, ngunit sa tulong at awa ng Diyos, hanggang ngayon, nasa Kanya pa rin tayo, anuman ang pinagdaaan; nananatili tayong tapat sa misyon.

Tularan nawa natin ang magandang ehemplo ng pananatili sa pananalig ng mga Apostol na hindi nanghinawa kahit sa harap ng mga persekusyon at hirap. Kung tayo ay mabubuhay sa pananampalataya, hindi dapat tayo magpapadala sa anumang takot sapagkat tayo ay mga anak na ng Liwanag, hindi ng kadiliman. Lubos nawa tayong magpasakop sa Espiritu, hindi sa popular na opinyon, ambisyon at lihim na motibo.

Ang pundasyon ng ating buhay ay na kay HesuKristo, ang ating Katotohanan! Kung sinumang sumampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na ganap at walang-hanggan (Juan 3:16). Napakabait lang talaga ng Diyos at hindi Niya pinu-puwersa ang sinuman sa pananampalataya. Saad ng Simbahan, magiging tunay na Pag-ibig daw ang pag-ibig kung ito’y malaya nating pipiliin.

Narito sa wakas ang paanyaya ngayong araw ng Iglesia sa lahat ng mananampalataya: na magtika at patuloy na magtiwala sa mga salita at pangako ng Panginoong HesuKristo— “to act on that trust, even if our emotions trouble us or cause us doubt.” Napakagandang pagnilayan ang aral ng Simbahan: “Whoever lives the truth comes to the light. To live the truth means to do what is true!”

Hindi sapat na sabihing tayo ay sumasampalataya, dapat daw manatili nang walang-takot sa katotohanan, itaguyod at ipaglaban ito anuman ang kahinatnan; sapagkat hindi kailanman natatalo ang Diyos sa laban— at the end of the day, magwawagi at magwawagi ang pag-ibig at katotohanan! uling hirit ng Simbahan, para sa ating konsiderasyon: “How we live is a manifestation of what we believe. What we do speaks far more loudly than what we say.”

More Religion

Mapagpalang Hiwaga

150 Days for Jesus

SHARE
Previous articleSikreto 5: Sator Square
Next articlePahula 58: Si Misis ang dapat na masunod
Rev. Fr. Richard Bolaton, STL graduated and taught at the University of the Philippines, Diliman- Phiosophy Department. He took up and finished his Theological Studies and Masters in Sacred Theology, Magna Cum Laude at the Universidad de Navarra, Spain. He is the founder of the Society of Saint Celestine V Congregation. Author and columnist, he writes for BULGAR Newspaper, ABANTE, Abante TONITE and now PHILIPPINEONE.