Mapagpalang Hiwaga : Ang ating buhay at kinabukasan

 

 

GINUGUNITA ng buong daigdig sa Linggong ito ang pangunahing sandigan at sentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano— ang maluwalhating Muling Pagkabuhay ni Kristo. Ayon sa Simbahan, ang tagumpay ni HesuKristo ang tanda ng ganap na pagbabago ng sangnilikha. Dahil muling nabuhay ang Panginoon, mula ngayon, ang ating pagpanaw sa mundong ibabaw na dating “hantungan” ng lahat ay naging “pintuan” na buhay na walang hanggan para sa mga mananampalataya.

Ang kamandag ng sala ay tuluyang pinawi ni Kristo at pinawalang bisa nito ang kamatayan. Narito ang kaloob ng Panginoong Diyos para sa tanan—  na dumaloy sa atin ang pagpapala ng Muling Pagkabuhay tulad ng paniniwala at turo ni San Agustin, “We are Easter people and ‘Alleluia’ is our song. Let us sing, ‘Alleluia’ here and now in this life, even though we are oppressed by various worries, so that we may sing it one day in the world to come, when we are set free from all anxiety.”

Kumpiyansa tayong babangon katulad ni Hesus kung tutugunin natin ang Kanyang paanyaya sa bagong buhay handog ng Kanyang Pagpapakasakit, Kamatayan at Muling Pagkabuhay o ‘Paschal Mystery.’ Hinahamon tayo ng Panginoong nating Diyos na itakwil sa wakas ang kinagisnang gawi na pagkamakasarili, kawalan ng pag-asa, negatibong pag-iisip at masasamang ugali; dahil sa tagumpay ni HesuKristo, makaaasa tayong makakamit na natin ang tunay na pagbabago.

Mensahe ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ngayong Easter, “Jesus is Risen! What stones keep us dead in sin, selfishness, greed, indifference, hatred, lust, idolatry? What stones seal the tombs of victims of corruption, injustice, vices, slavery, trafficking, abuse, discrimination, prostitution, murder, ecological neglect? Who will roll away the stones so that life may come from the places of death and spread its sweet light: God will do it. The stone will crumble!” aniya.

Kung sasampalataya lang daw tayo na si HesuKristo ay totoong muling nabuhay at bibigyan natin ang Panginoon ng pagkakataong pumasok sa ating puso at buhay ani Cardinal Tagle, babaguhin at ibabangon din tayo ng nagmamalasakit na Diyos, papawiin Niya ang lahat ng lungkot  o pighati na dulot ng karukhaan, papahirin Niya ang mga luha sa ating mata, “and the Risen One will calmly meet us, as we behold the Rock of our salvation!” mariing giit ng Cardinal.

Ang sanhi daw ng ating malalim nating pag-asa at kumpiyansa ay ang matibay na pananalig kay HesuKristo na totoong sumupil sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang Diyos daw mismo ang gagalaw at magtatanggal sa lahat hadlang sa atin upang  matanggap natin nang lubusan ang biyaya ng Easter. “United with him, we too can become new persons,” saad ng Prelado. Ang tangi daw nating dapat pagpunyagian ay ang matanggal  ang takot at pag-aalinlangan sa ating puso, aniya.

Mensahe ng Pista ng Muling Pagkabuhay na talaga namang ang Paginoon lamang ang tunay na “Lord of Life” natin. Hawak ng Poon ang ating buhay, kabuhayan, kalusugan, kinabukasan, higit sa lahat, Siya ang ating Muling Pagkabuhay o sanhi ng lakas at pag-asa upang makabangon! Sa madaling salita, kay HesuKristo nagmumula ang hangad natin na totoong “pagbabago” sa personal na buhay, bansa at mundong ginagalawan. Kung wala si Lord wala rin tayo; dahil lahat ng kung ‘ano’ at ‘meron’  tayo ay galing sa Kanya.

Nawa ang ating pagdiriwang ng Muling Pagkabuhay ay magpalaya sa atin sa anumang pumupigil na hadlang, sitwasyon, kalagayan, pagka-alipin sa kasalanan o sariling pag-aalinlangan sa pagkakaroon, hindi lamang basta ng buhay, kundi ng isang “buhay na ganap” katulad ng hangad at pangako ni HesuKristo para Kanyang mga alagad. Sadyang patuloy ang kapangyarihang maghilom ng eksperiyensiya ng Muling Pagkabuhay sapagkat haggang ngayon, giit ng Simbahan, kasama at kapiling pa rin ang Panginoong Hesus at sumasaatin ang gabay ng Kanyag ilaw.

Narito, sa wakas, ang paanyaya ni Pope Francis sa tanan ngayong Panahon ng Muling Pagkabuhay: “Let us allow this experience inscribed in the Gospel also be imprinted in our hearts and shine forth from our lives. Let us allow the joyous wonder of Easter to shine forth in our thoughts, glances, behavior, gestures and words.” Lahat daw tayo maging sa ngayon ay mga ‘saksi’ na buhay na buhay si HesuKristo at taglay natin sa ating puso ang liwanag ng Diyos na muling nabuhay.

Pithaya, dalangin at hangad ng Banal na Papa para sa 1.2 bilyong Katoliko at lahat ng mananampalataya sa buong mundo  na dalhin nawa natin ang liwanag ni Kristo sa lahat ng sitwasyon at parte ng ating buhay: “To those who are happy, making them more beautiful by preserving them from egoism; to those that are painful, bringing serenity and hope.” Kasama ni Maria, ani Lolo Kiko, hinding hindi daw tayo mawalan ng pag-asa, na sa huli magwagi at magwagi ang liwanag sa kadiliman, ang kabutihan sa kasamaan— sa taglay nating liwanag!

 

SHARE
Previous articleKapangyarihan : Iba’t ibang uri ng orbs
Next articlePAGKAKAISA IS OVERRATED
Rev. Fr. Richard Bolaton, STL graduated and taught at the University of the Philippines, Diliman- Phiosophy Department. He took up and finished his Theological Studies and Masters in Sacred Theology, Magna Cum Laude at the Universidad de Navarra, Spain. He is the founder of the Society of Saint Celestine V Congregation. Author and columnist, he writes for BULGAR Newspaper, ABANTE, Abante TONITE and now PHILIPPINEONE.