Libra Monthly Love Horoscope, Agosto 2, 2020

Ang buwan na ito ay magsisimula sa pagiwang-giwang na sitwasyon Libra,  dahil ito’y nauugnay tungkol sa iyo’ng damdamin at wala’ng kapanatagan. Kadalasan,  ito ay mauuwi sa paglalahad tungkol sa trabaho mo,  subalit magkakaroon din ng epekto sa tahanan niyo. Maaari ka’ng maharap sa mga problema mula sa iyo’ng boss,  manager, o hindi kaya’y miyembro ng pamilya mo at ito’y magiging dahilan sa pagbaba ng paningjn mo sa iyo’ng sarili.

Humingi ng tulong sa kapareha mo,  at hayaan mo ito’ng malaman nito kung ano talaga ang nararamdamam mo. Mas mabuti’ng gawin ito kaysa itago mo ito sa kanya,  at ang mas malala pa rito,  ay madadamay pa ang mga nararamdaman mo hanggang sa relasyon niyo. Ilagay ang mga bagay-bagay sa lugar at ibukod anv isa mula sa isa upang hindi ka magkakaroon ng mas marami pa’ng drama sa buhay.

Maaari’ng maglaan ka ng panahon kasama ang pamilya mo sa panahon na ito. Magkakaroon ito ng positibo’ng resulta para sa iyo’ng pamilya,  na maaari din na palawakin ang kaugnayan ng mga ito at sa minamahal mo

 Kung plano mo’ng magkaroon ng sarili’ng pamilya,  ay umasa ka’ng makakatanggap ng magaganda’ng balita mula sa iyo’ng kapareha. Ang maganda’ng balita na ito ay maaari’ng magdadala ng mga bago’ng responsibilidad. Iyo’ng mga singles naman ay makakatagpo ng landas ang isa’ng tao’ng gusto nila’ng makasama at magbahagi ng panahon kasama ito. At sa kalagitnaan ng buwan na ito ay magdadala ng kasiyahan para sa mga tao’ng nagmamahalan. At sa mga mag-asawa na ay maaari kayo’ng magplano ng isa’ng bakasyon upang makapaglaan kayo ng panahon para sa isa’t-isa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here