Kapangyarihan ng mga Mata

Gaano nga ba kalaki ang kapangyarihan ng ating mga mata. Bukod sa third eye na sinasabing tinataglay ng lahat subalit pili lamang ang nabibiyayaang mabuksan ito,nakapangyayari din ang ating mga mata sa pamamagitan ng telekinesis o psychokinesis kung saan ipinamamalas ng taong nagtataglay nito ang pagpapagalaw sa mga bagay gamit ang mata at isip. Maliban sa mga ito ay may isang kapangyarihan pa ang ating mga mata, ito ay ang hipnotismo. Ang hipnotismo ay kapangyarihan sa pagtitig ng mata sa mata upang mapasailalim ito sa kagustuhan na makontrol ang isang tao sa ilalim ng isang orasyon o yung tinatawag nilang papunta na sa pagtulog o patulog na. Ang salitang ito ay mula pa sa mga Griyego noong 1800. Dahil ito ay paraan ng pagkontrol, ang ganitong kakayahan ay ginagamit ng mga sindikato upang makapanloko at makapanlamang sa kapwa. Ito ay hindi basta basta itinuturo. Isang masusing pag-aaral sa katauhan ng tuturuan at mahabang proseso ng pagsasanay bago ito matutuhan. Subalit ang hipnotismo ay hindi rin nagtatagal. Ang bisa nito ay agad ring nawawala sa isang iglap. May kaibigan akong nabiktima ng panghihipnotismo. May nakasalubong lang daw siyang lalaki at nagtama ang kanilang paningin. Sa pagkakatanda niya kinausap siya nito tungkol sa isang bagay na hindi niya maintindihan , namalayan na lang niya na isa-isa niyang hinuhubad ang kanyang mga alahas at kusa itong ibinigay sa lalaki. Nang mabalik siya sa kanyang ulirat ay nasa tapat na siya ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi, para daw siyang wala sa sarili na naglalakad sa ulap. Isang pagkakataon ito na mahirap paniwalaan pero tunay na nangyari sa isang tao at maaaring sa marami pang tao. Sila ang biktima ng hipnotismo.

Ang pasyente ng hipnotismo ay karaniwang nakakaranas ng antok, sakit ng ulo, pagkabahala at pagkalimot. Upang maiwasan ito, huwag titingin sa mata ng isang estranghero ng matagal, kailangan na hindi niya mahuli ang iyong atensyon mula sa mata. Maging aware sa paligid. Pag-ingatan natin ang ating mga mata dahil napakahalaga ng kapanyarihan nito at ito ay dapat lang natin gamitin sa kabutihan tulad ng pagtingin sa magagandang bagay at masaksihan ang magandang mundo na ating kinabibilangan.