Isang makapangyarihang Dasal para sa mga tindhan o sa mga nagbebenta,o ahente

Una sa lahat ay umusal ka muna ng sarili mong panalangin ang iyong taimtim na panalangin galing sa iyong puso at saka mo isunod ang dasal na ito.

Minamahal kung Panginoon. kataas-taasang Diyos na Makapangyarihang Diyos, ako ngayon ay  hihiling na ang Iyong banal na pangalan at ipinagdarasal ako para sa pagbebenta banggitin ang iyong mga binibinta. Ako ay isang nagbebenta at kailangan ko ang iyong tulong, kinikilala na kailangan kong magtanim upang anihin, hirap upang makakuha ng mga resulta.

Pagkatapos ay nagdarasal ako dahil nakasulat sa Iyong banal na aklat, yamang ang pananampalataya na walang gawa ay patay, at ipinagtapat ko na nakatanim na ako, nakipaglaban ako, nakipaglaban ako at ngayon kailangan ko ng isang pagpapala.

Buksan mo ako, Jesus Sa awtoridad na ibinigay sa akin ng Panginoon, itinaas ko ang aking tinig laban sa lahat ng inggit, bawat bono at bawat mahusay na mata na sumusubok na hadlangan ang aking mga daan.

At nanganghuhula ako ng ganito: kasaganaan! Hayaan ang mga benta ay maging mahusay  at maayos sa ngayon!

Sa pangalan ni Jesucristo na aking Ama

Amen.