HYPNOTISM 101

1167

Ang hipnotismo ay isang matandang mahika.

Bagama’t  ang hipnotismo ay nagkaroon ng masamang reputasyon dahil na rin karaniwang ginagamit ito upang makapanlamang at makapanakit ng kapuwa, ang hipnotismo ay may positibo ring kapakinabangan kung gagamitin ng tama. Sa larangan ng Psychology, ginagamit ang hypnosis upang matanggal ang anumang uri ng trauma, phobia, depression, at anxiety. Ginagamit rin ang hypnosis sa past life regression upang maalala ang iyong mga nakaraang buhay o past life; at sa anger management.

         Upang matagumpay na magawa ang hypnosis, kinakailangang ma-establish ang koneksiyon mo sa isang tao na ibig mong i-hypnotize.

         Narito ang limang technique na magagamit upang ma-hypnotize ang isang tao ang mai-reprogram ang kaniyang kaisipan habang kayo ay nag-uusap. Tandaan na gamitin lamang ang technique na ito sa kabutihan at hindi upang makapanlamang at makapinsala sa kapuwa. Anumang uri ng magic ay neutral. Nagiging mabuti lamang ito o masama, depende sa layunin nang gumagawa.

  1. Pattern Interrupt Technique. Ang ating utak ay may sinusundang pattern sa araw-araw. Halimbawa, kapag nakikita mo ang isa sa mga kaibigan mo, alam mo kung sa paanong paraan siya dapat batiin o i-approach. Sa ganitong paraan ay nababawasan ang amount of processing ng ating conscious mind. Sa pamamagitan ng pattern interrupt technique, kailangan mong i-interrupt  ang mga karaniwang pattern sa utak ng iyong target upang makapagdulot ka ng confusion sa kaniyang conscious mind. Kapag nagawa mo ito, magkakaroon ka ng limang (5) Segundo upang i-program ang utak ng iyong target sa pamamagitan ng iyong hypnotic command. Halimbawa, kung ang isa mong kaibigan ay nasanay na kinakamayan mo kapag siya ay nakikita, itutok mo ang palad sa kaniyang dibdib. Magtataka ngayon ang kaibigan mo kung ano ang gusto mong mangyari. Ang confusion ay magtatagal ng limang Segundo. Sa time interval na ito, maaari mo nang ibigay ang iyong hypnotic command.
  • Hypnotic Keywords Technique. Napo-program ang ating subconscious mind ng mga bagay na nai-imagine natin. Ito ang dahilan kaya natatakot  tayo sa mga horror movie kahit hindi naman ito nangyayari sa aktuwal. Kapag sinabi ko ang salitang “imaginin mo”, inuutusan ko ang iyong subconscious mind na mag-imagine ng isang bagay. Sa ganitong paraan, anuman ang sabihin mo sa isang tao na i-imaginin niya ay siya nga niyang i-imahinasyunin. Halimbawa, sinabihan mo ang iyong kaibigan na imaginin ang magiging reaksiyon ng isa ninyong kaibigan kapag nag-prank kayo. Hindi ba’t tiyak na hahagalpak siya sa katatawa kahit hindi pa naman aktuwal na nangyayari iyon. Iyon ay dahil nabuo na sa isip niya ang senaryo na magaganap kapag nai-prank ninyo ang isa ninyong kaibigan.
  • The Zeigarnik Effect. Ayon sa Psychology, karaniwang naiiwan sa ating conscious mind ang mga unfinished business. Halimbawa, natapos mo na ang pamamalantsa. Hindi mo na iisipin na mamamalantsa ka mamaya. Maiisip mo  na lamang na kailangan mo nang mamalantsa kapag oras na o panahon na upang gawin iyon. Upang magamit ang Zeigarnik Effect sa hypnosis, subukan mong magsabi ng isang exciting pero bitin na kuwento sa iyong subject. Habang iniisip niya ang kahihinatnan ng kuwento mo, maaari ka nang magbigay ng hypnotic commands saka mo sabihin ang ending ng kuwento. Ito ang dahilan kaya ipinapalabas ang mga commercial sa pagitan ng isang  programa.
  • Negative Words. Hindi nauunawaan ng ating subconscious mind ang mga taliwas na bagay. Ito ang dahilan kaya karaniwan nating ginagawa ang mga bagay na ibinibilin sa atin na huwag gagawin. Halimbawa, sinabihan ka na huwag mag-imagine ng mga malalaswang bagay. Sa ayaw at sa gusto ko, tiyak na iisipin mo iyon. Na-trigger kasi ang iyong curiosity sa sinabi ko.  Kaya kapag sinabihan ka ng girlfriend mo na, “okay lang, umalis ka”; alam mo ang tunay na ibig niyang sabihin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here