GAGANDA BA ANG MGA PANGIT BALANG ARAW?

Ravenson Biason

Marahil nagtatanong ang ilan sa atin, itong mukha ba natin o hitsura ngayon na regalo ng Panginoong Diyos e babaguhin pagdating ng araw? Iyong mga di naman kagandahang babae o lalaki, samakatuwid e suwangit e gaganda at guguwapo balang araw?

Buweno, mabuting liwanagin natin iyan, mga kababayan kong mahal. Kung ang isang di kagandahang babae o lalaki, huwag magdamdam kung iyan ang ibinigay sa iyo ng Lumikha. Lahat ng bagay ay may dahilan, para rin iyan sa ikabubuti natin. Walang perpekto sa tao pagdating sa kanyang pisikal na anyo. Lahat ay binigyan ng kapintasan.

Kasi, kung perpekto ang pagkakalalang sa atin, malamang na maging hambog tayo o palalo kung walang maipipintas sa atin pagdating sa pisikal na antas.

Bago pa isilang ang tao ay inanyuan na siya ng Diyos sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Kaya, kung ang hitsura mo ngayon ay di talaga kagandahan, pasensiya na muna.

Pero, huwag magdamdam ang isang di pinagkalooban ng mala-artistang mukha. Anong malay mo kung may katangian kang kinaiingitan ng iba. Maitim ka nga pero makinis naman ang kutis mo at pantay-pantay ang ipin. Pero, ang isa, maganda nga pero, mahina ang ulo, saka may kulugo pala sa puwit. Dyahe iyon di ba?

Mag-ayos lamang tayo at kahit papaano e gaganda at popogi tayo sa paningin ng iba. Pero, kung ang isa ay mukha talagang barugo (tsonggo), talagang kahabag-habag ito. Pero may pag-asa pa bang pumogi o gumanda sila? Mayroon po. Ito kasing katawan natin ngayon ‘e katawang panlupa ito. Hindi pa ito ang tunay nating mukha. Kumbaga, maskara lang natin ito ngayon.

Kapag tayo ay nakasama sa mga maliligtas at dadalhin ni Cristo sa paraiso sa langit, babaguhin na itong katawan natin. Anong katunayan na babaguhin ang ating hitsura at katawan? Ganito ang sinasabi ng Biblia:

“May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa; iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag.Ganyan din sa muling pagkabuhay.

Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay; pangit at mahina nang ilibing, maganda’t malakas kapag muling nabuhay; inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit.” (I Corinto 15:40-44 Magandang Balita Biblia).

Napansin ba ninyo ang pagdidiin natin sa salitang: “Pangit at mahina nang ilibing, maganda’t malakas kapag binuhay?”

Kaya,siguradong mababago ang hitsura ng mga pangit at mahihina. Dahil sa muling pagkabuhay, sila ay magiging maganda na at malakas. Anumang kapinbtsan noon ka, kung pangit ka noon ay babaguhin yan, mga mare at pare. Dahil hindi puwedeng makapasok sa kaharian ng langit ang katawang panglupa at hindi magmamana ng buway na walang hanggan. ( I Corinto 15:50 MBB).

Kaya kung ang isa man ay pangit, magalak ka at huwag matakot. Kung ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos at namumuhay ka ng matuwid, tiyak na ligtas ka pagdating ng araw. Kapag ligtas ka, babaguhin ang hitsura mo at katawan mo. Papalitan ng katawang hindi nabubulok. (I Corinto 15: 53 MBB).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here