GAANO TAYO KAMAHAL NG DIYOS? (PART 1)

475

Kung ako ang sasagot sa tanong ay  hindi ko kayang bigyan ng sapat na sukat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil, minamahal Niya tayo ng walang kondisyon at ang pagmamahal Niya sa atin ay walang hanggan. Minamahal Niya tayo sa kabila ng ating mga kasalanan. Kahit patuloy tayong nagkakasala at hindi humihingi ng tawad sa Kanya, patuloy Niya tayong minamahal at matiyagang naghihintay sa ating pagbabalik-loob.

Isang basehan ng pagmamahal ng Diyos ay ang uri ng pagkakalalang sa tao. Ang tao lamang ang nilalang Niya ng naaayon sa Kanyang wangis (Genesis 1:26-31) dahil binigyan niya ito isip, ng kaluluwa at malayang kalooban sa pagpili (freewill). Binigyan Niya ng konsensiya ang tao, at likas na kaalaman sa masama at mabuti  Sa tao rin Niya ibinigay ang kapamahalaan ng iba pa Niyang nilikha katulad ng mga hayop at halaman at  binigyan rin Niya ng kapangyarihan na pangalanan ang mga ito. (Genesis 1:28) 

Perpekto ang buhay na ibinigay ng Diyos kay Adan at Eba. Hindi niya nilikhang robot ang mga ito. Subalit dahil sa malayang pagpapasya na ibinigay ng Diyos sa kanila, nagawa nilang makapamili ng MALING desisyon. Nag-ugat ito kay Eba na nagawang tuksuhin ng Diablo at nagawa niyang suwayin ang ipinagbabawal ng Diyos at nahimok pa si Adan na saluhan siya sa kasalanan (Genesis 3:1-6) 

Dahil doon ay nakamit ng dalawa ang unang kamatayan. At iyon ay ang kamatayang espiritual. Dahil sila ang ating mga ninuno, minana natin ang kasalanang nagawa nila nang sila ay nasa Hardin ng Eden {Genesis 2:16-17). Lubhang nalungkot ang Diyos sa pagsuway ng Kanyang mga unang nilalang. Sapagkat ang katumbas ng pagsuway ay espiritual na kamatayan na magbubulid sa tao sa impiyerno. 

Habang tumatagal, ang mga unang nalikhang tao ay pasama ng pasama kung kaya ninais ng Diyos na may tumubos sa lahat ng nagkasala. At habang nagkakasala ang tao ay lalong tumitindi ang pagmamahal ng Diyos sa mga ito. Sapagkat ayaw Niyang ang kahantungan ng tao ang eternal death o impiyerno. 

Sapagkat ang perpektong kalooban ng Diyos para sa ating lahat ay: Hindi niya gusto na may mapahamak sa kanyang mga anak at mapunta sa dagat-dagatang apoy. 

Ang katuparan ng pangako ay hindi inaantala ng Panginoon tulad ng inaakala ng iba. 

Siya ay mapagtiis sa atin. Hindi niya nais na ang sinuman 

ay mapahamak kundi ang lahat ay magsisi. 

 (2 Pedro 3:9 Ang Salita ng Diyos (SND)

Dahil sa kasalanan ng tao, ang mga naunang nilikha ng Diyos ay hindi makalapit sa Diyos. . Sapagkat walang makasalanan ang maaaring humarap sa Diyos dahil sa kanyang KABANALAN. Kaya ng mga panahong iyon ay  nakakasamba lamang ang tao kapag sila ay naghain ng dugo at lamang loob ng mga hayop na walang depekto.  Iyon ang kaugaliang nakamulatan ng mga naunang tao. 

Ngunit sadyang sa walang katulad na pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ninais niya na mahinto na ang ritwal na paghahain ng mga hayop para makalapit sa kanya ang lahat. Hinangad niya na may ISANG BANAL NA NILALANG ang tatayong MANUNUBOS para sa lahat ng mga nagkasala noon, ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. 

Kung kaya isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak upang maging TAGAPAGLIGTAS nating lahat. Hinubad ng ating Panginoong Hesus ang Kanyang pagka-Diyos, namatay at nagbuhos ng Kanyang dugo sa Krus ng kalbaryo upang tayong lahat ay tubusin sa kapangyarihan ng impiyerno. 

May hihigit pa ba sa uri ng pagmamahal ng Diyos na isinakripisyo ang sariling anak para sa KALIGTASAN ng mga makasalanan? Kaya mo bang gawin iyon? Siyempre, hindi.

Kung hindi mo kayang gawin, maaari bang PAHALAGAHAN mo na lang?

Abangan ang karugtong. Magalak at alamin kung gaano tayong minamahal ng Diyos sa ating mga karumihan. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here