DIGMAAN NG KABUTIHAN AT KASAMAAN

571

Ang ating isipan ang pinakasentro ng ating digmaang pang-espirituwal at pagiging karnal. Ito ay ang paggawa ng kabutihan o kasamaan. Ang ating isipan ang point of entry ng mga kaisipang mabuti at masama. Nakukuha natin ang mga bagay na natatago sa ating isipan sa pamamagitan ng pagbabasa, panonood, at pakikinig.

Subalit kung tayo ay kulang sa kalasag (mga salita ng Diyos) ang ating isipan ay mapupuno ng mga bagay na hindi espirituwal katulad ng galit, inggit, kasakiman, panghuhusga, paghihiganti at marami pang iba. Kung puno naman tayo ng sandata, ang ating utak ay napupuno ng pag-ibig, pang-unawa, pagkamahabagin, pagkalinga at marami pang mabuting gawa. 

Ang ating isipan ang inaatake ni Satanas upang makapasok sa ating sistema. Siya ang naglalagay ng masasamang isipin sa utak ng tao upang ito ay makagawa ng masama sa kapwa at hindi makapag-isip ng tama. Dahil ang ating utak ay may kakayahang tandaan ang lahat ng ipinapasok natin sa ating isipan, nagagawa ni Satanas na tuksuhin tayo sa pamamagitan ng isip. Ang kanyang mga bulong ay nagsisilbing apoy  para tayo ay gumawa ng masama.

Kung ang isipan natin ang ginagamit ni Satanas na battlefield, gayon rin ang ginagawa ng Banal na Espiritu na palaging may dagliang pagpapaalala kung mali ang ating mga iniisip at balak gawin. Ngunit hindi magiging madali sa ating isipan ang pag-iisip ng tama kung kulang tayo sa kalasag. At ang pinakamabisang kalasag na pwedeng magkaroon tayo ay mga SALITA ng DIYOS na naipon natin sa ating isipan. Ito ang magsisilbing warning sa atin kapag naiisipan nating patulan ang masasamang naiisip natin. 

Napakadaling magkasala at ang pagsisisi ay nasa huli kung minsan, lalo na kung ang nagawang kasamaan ay may kasamang physical violence katulad ng pagpatay at pananakit. 

Kung sagana sa SALITA ng Diyos ang ating utak, magagawa nating paglabanan ang masasamang sinasabi ng ating isip.

Ating tandaan palagi, ang lahat ng mabuting isipin ay sa Diyos nanggagaling at ang lahat ng masasamang isipin ay sa dimonyo naman nagmula.  

Gayon pa man, kahit na ang mga taong may malalim ng relasyon sa Diyos ay natutukso pa ring gumawa ng masama kapag napapabayaan niya ang kanyang spiritual life. Ang kagutuman ng ating espiritu ang nagiging dahilan ng ating panghihina kung kaya nakapangyayari ang masamang isipan sa atin.

Pero huwag tayong malungkot kung nakakagawa tayo ng kasalanan. Lahat tayo ay pwedeng magkasala ulit dahil tayo ay tao na may kahinaan. Ako man ay sumisemplang bilang tao dahil hindi ako perpekto. Ang mahalaga, inaamin natin  na nagkasala tayo at hindi tayo nagiging palalo na isiping tayo ay palaging tama. Ang ating Diyos ay napakamahabagin para tayo ay patawarin ng ng paulit-ulit, kung tatanggapin natin ang ating kasalanan at magpapakumbaba tayo at  hihihingi ng tawad sa Kanya. 

Upang mapaglabanan ang masamang gawa, ang nararapat nating  gawin ay palakasin ang ating buhay espirtuwal para mapaglabanan ang lahat ng masasamang naiiisip, nasasabi at nagagawa natin. 

SALITA NG DIYOS lang ang katapat niyan. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here