ANO ANG MANGYAYARI SA KATAPUSAN NG MUNDO O ARAW NG PAGHUHUKOM?

Sa ayaw natin at hindi, ang katapusan ng mundo ay magaganap at itinakda. Naniniwala noon ang mga naunang Cristiano na ito ay matutupad dahil ito rin ang siyang muling pagparito ng Mesiyas o ng Cristo sa lupa.

Noong nandito pa ang Panginoong Jesucristo sa lupa at hindi pa ganap na nakaka-akyat sa langit, tinanong mismo ng kanyang mga alagad kung kailan magaganap ang kanyang muling pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. (Mateo 24:3).

Ano ang mga palatandaang binigay sa kanila ni Jesus? Ito ay ang digmaan, taggutom, lindol sa iba’t-ibang dako at mga salot. (Mateo 24:6-7).

Tanong, natupad na ba ang mga palatandaan ito? Opo, ang kasaysayan ng mundo noong nakaraang ika-20 siglo ang siyang patunay na natupad ito. Hanggang sa kasalukuyang panahon, patuloy pa ring nagaganap ang tinuran ni Jesus. May ilang institusyon at pangkating pang-relihiyon noon ang humula at nagbibigay ng petsa patungkol sa pagdating ng Cristo.

Subalit, nabigo lamang ang kanilang pag-asam at hula at idinahilan na lamang na ayaw pang wakasan ng Diyos ang mundo dahil sa gusto pa Niyang bigyan ng change ang tao na magbago at magbalik loob sa Kanya. Bakit ba sila nabigo sa tahasang pagbibigay ng petsa ng muling pagparito ni Cristo?

Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagpahayag na walang nakakaalam ng petsa o oras ng kanyang muling pagparito sa lupa. (Mateo 24:36/ Mateo 24:42- 44) Sinabi pa niya na kapag may mga taong nagsasabing alam nila ang oras ng pagdating Niya ay huwag paniwalaan. (Mateo 24:23)

Bakit? Sapagkat bulaang propeta ang turing niya sa mga ito. E,sino lamang ang nakakaalam? Sinabi rin ni Jesus na kahit ang mga anghel sa langit ay di alam. Ang nakakaalam ay ang Ama lamang na siyang ipinakikilalang iisang tunay na Diyos ni Cristo. (Mateo 24:36/ Juan 17:3)

Saan ba hinalintulad ang katapusan ng sanlibutan na kaalinsabay din ng muling pagparito ni Cristo? Ito ay katulad sa pagsapit ng baha noong panahon ni Noe. (Mateo 24:37-39). Hinalintulad din sa pagdating ng magnanakaw sa isang bahay.

Tanong, ipinagbibigay alam ba ng magnanakaw sa may-ari ng bahay at detalye kung anong petsa at oras siya magnanakaw? Hindi po! Kung alam ng may-ari iyon, sa palagay nyo magtatagumpay kaya ang gagawing pagnanakaw ng kawatan? Malamang na hindi at baka mahuli pa ito.

Gayung naganap na ang mga palatandaan na tinuran ni Cristo patungkol sa nalalapit niyang pagparito, ano naman ang magaganap sa aktuwal Niyang pagdating at ng mismong end of the world?

Kung ang isa ay magtanong ng ganito: “Wala ngang nakakaalam kung anong oras o petsa ang pagdating ng Panginoong Jesus, tapos sasabihin ninyo ngayon ang palatandaan ng kanyang aktuwal na pagdating?”

Tanong, may mali ba kung ating ilalahad ang katotohanan na siyang kinasasabikang malaman ng tao? Hindi po. Oo, totoong walang nakakabatid ng oras ng muling pagparito ng Panginoong JesuCristo. Pero, tama bang sabihin ang detalye sa mismong aktuwal ng kanyang pagdating?

Hindi po. Sariling pahayag lamang natin ba? Hindi rin. Dahil mismong ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagpahayag noon nito sa kanyang mga alagad. Ngayon, ating alamin kung ano ang palatandaan at magaganap sa aktuwal na ‘Second Coming of Christ’.

  •  Magdidilim ang araw, ang buwan ay hindi na magbibigay ng liwanag. Malalaglag ang mga bituin sa langit at yayanig ang langit. (Mateo 24:29).
  • Makikita ang Cristo sa alapaap na bumababa. Makikita ang  pagdating  ni Cristo sa alapaap ng lahat ng tao sa lupa. Kasabay nun ang paghihip ng trumpeta ng mga anghel. Lilikha ito ng malakas na tunog. Sama-samang titipunin ang mga hinirang niya sa apat na sulok ng hangin. (Mateo 24: 30-31).
  • Habang nakabukas ang langit ay nakikita si Cristo na nakasuot ng damit na kulay pula. Nakasakay sa kabayong puti kasunod ang hukbo ng langit na nakasakay din sa puting kabayo. Sila ay nakasuot naman ng pinong lino na kulay puti. (Apocalipsis 19:11, 13, 14).
  • Pagkabuhay ng mga patay o kabilang sa unang pagkabuhay (Apocalipsis 20:5-6) at Pagbaba ng Bagong Jerusalem o Banal na Lungsod mula sa langit. (Apocalipsis 21:1-2). Pagkatapos ay sasalubong sa ulap kung nasaan ang Cristo ang mga hinirang niya o mga taong maliligtas.
  • Susunugin na ang daigdig sa pamamagitan ng apoy. Lilipas ang kalawakan. Malulusaw ang lahat ng bagay sa matinding init at ang lupa at lahat ng mga gawa roon ay masusunog. (II Pedro 10:11).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here