ANO ANG MAGIGING GANTIMPALA SA ISANG TAONG LUMILINGAP SA KANYANG KAPWA?

Sa panahong nararanasan ngayon ng sangkatauhan ang kabalisahan at kaligaligan dulot ng salot na CoViD-19, karamihan ay nagdaranas ng kahirapan. Totoo naman ito dahil ang karamihan ay walang trabaho dahil sa ipinatutupad ng pamahalaan na Enhance Community Quarantine (ECQ).

May mga taong dumaraing dahil sa hirap na kanilang nararanasan. Kung saan nila hahanapin ang biyaya dahil nasuong sila sa gipit na kalagayan. Ang iba ay umaasa na lamang ng tulong sa gobyerno para imakakain sa pamamagitan ng relief goods.

Gayunman, may indibidwal na nagtataglay ng mabuting puso, anupa’t kusa silang nagpapaabot ng tulong sa mga nangagailangan. Mga taong inuudysukan ng pag-ibig sa kapwa na tumutulong ng walang hinihintay na kapalit.

Masasabi nating mapalad ang mga taong kanilang natulungan. Ang tanong, lugi ba ang mga taong nagbibigay sa kanilang kapwa?

Hindi. Manapay nasusunod nila ang isa sa mahalagsang kautusan ng Diyos na: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. (Levitico 19:18, Lucas 10:27).

Gaano ba kahalaga ang pag-ibig sa kapwa? Isa ito sa magiging puhunan at requisite sa pagmamana ng buhay na walang hanggan, gaya ng tinuran ng Panginoong Jesucristo.

“Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na buhay na walang hanggan.” (Lucas 10: 28).

Sino ang isa mabuting halimbawa na nagpamalas at nagpakita ng kanyang pag-ibig sa kapwa? Ang Mabuting Samaritano (Lucas 10:30-37, basahin ang nakasulat na talata sa Biblia upang malaman ang ginawa ng Samaritano).

Sinu-sino ang mga taong higit dapat na tulungan at pakitaan ng pag-ibig? Ang mga mahihirap. Gaya ng nakasaad sa Levitico 19:9-10.

“Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan ni puputulin man ang mga nalaglag, bayaan na ninyo iyon para sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos.”

Pinaaninag din ng nasabing talaga na ang may kakayahan o nakakaangat sa buhay ay nararapat magbigay sa nangangailangan. Kumbaga sa kasabihan: “share your blessings”.

“Ang kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ika’y may kakayahan na ito ay magawa.” (Kawikaan 3:27 BMBB).

Ano ang magyayari sa mga taong hawak nila ang ayuda para sa mga mahihirap at dukha, lalo na sa panahon ng ligalig dulot ng CoViD-19, ngunit iniipit at ipinagwawalang-bahalang ipagkaloob gaya ng relief goods? Yaong hindi pumapansin sa kanilang mga daing?Susumpain sila ar daraing din balang araw.

“Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain.” Kawikaan (11:26).

“ Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw ngunit walang lilingap.” ( Kawikaan 21:13).

“ Ang tumutulong sa mga mahihirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan.” ( Kawikaan 28: 27).

Ano ba ang nagagawa kapag ang  isang tao ay kusa at taos-puso ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kapus-palad at mahihirap, lalo na’t matind ang pangangailangan? Ayon sa Biblia, parang nagkakautang pa sa mga taong ito ang Panginoong Diyos.

“Parang nagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mga mahihirap at pagdating ng panahon si Yahweh ang magbabayad.” (Kawikaan 19:17).

Pagpapalain din ang mga taong mapagbigay.

“Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain.” ( Kawikaan 22: 9 BMBB).

Samakatuwid, hindi kalugihan ang pagiging mapagbigay sapagkat pagpapalain sila ng Diyos. Pagbibigay na walang halong pagkukunwari at lihim na interes. Nagbibigay dahil sa kaaliwan niya na malugod ang Diyos sa kanya.

Ano naman ang mangyayari sa isang taong mayaman, kung saan kasiyahan niya ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa? Lalong payayamanin ng Diyos at tutulungan sila kapag sila naman ang nangailangan.

“ Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong  ay tiyak na tutulungan.” (Kawikaan 11: 24-25 BMBB).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here