ANO ANG BATAS NG BIBLIA TUNGKOL SA PAGHIHIWALAY

Malaon nang pinagtatalunan at pinag-iisipan ng kinauukulan maging ng karaniwang tao kung bawal ba ang paghihiwalay o annulment o kaya’y diborsiyo ng mag-asawa. May ilang mag-asawa na marahil ay nagtatanong, puwede bang maghiwalay ang mag-asawa?

Sa ating bansa, hindi pinahihintulutan ng tuwiran ng simbahan ang diborsiyo at maging ng mga nasa gobyerno. Tama ba ito? Opo! Sapagkat ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sagrado ang kasal dahil Diyos ang nagtakda nito sapol pa sa halamanan ng Eden. Siya o ang Panginoong Diyos mismo ang awtor ng matrimonya.

Ngayon, papaano kung dumating sa puntong di magkasundo ang mag-asawa at nagpasyang maghiwalay? Pupuwede ba? Buweno, sangguniin natin ang Biblia. Noong panahon ni Moises, may ibinigay na batas para sa mga Israelita para sa pansamantalang paghihiwalay ng mag-asawa dahil sa iba’t-ibang kadahilanan. (Deuteronomio 24: 1-4)

Bakit, dahil may ilan sa kanila na nabuyo sa pakikiapid at napagtantong parang kaning isusubo lang ang pag-aasawa. Kaya, kapag may bumangong problema ay nagpapasya ang isa na makipaghiwalay.   Ngayon, aplikaple ba ba iyan sa panahong Cristiyano? Buweno, may isang senaryo noon na ang mga Fariseo ay nagtanong sa ating Panginoong JesuCristo na kung naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa bawa’t kadahilalan.

Kumbaga, ipinaalala nila kay Cristo ang batas tungkol sa paghihiwalay na kautusan noon na isinulat ni Moises na iyon nga ang talatang 24:1-4 ng Deuteronomio. Gustong malaman ng mga Fariseo kung anong pananaw ditto ng Panginoong Jesus. Anong nangyari? Sinupla sila. Tutol kasi ang Panginoong Jesus sa diborsiyo at kaya pinayagan ni Moises noon ang mga Israelita na hiwalayan ang kanilang asawa dahil sa katigasan ng kanilang puso. (Basahin ang Mateo 19: 1-12 at Marcos 10:1-12)

Ibig bang sabihin nito, sinuway ni Jesus ang batas ni Moises? Hindi. Bakit? Sapagkat may batas noon na aplikaple lamang sa mga Israelita at pinawi na ng panahon ni Cristo. (Roma 10: 4-5)

E, ano kung gayun ang bagong batas dito? Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, may mga kaso talaga noon na talagang ikapaghihiwalay ng mag-asawa. Tanong, pinapayagan ba ang mga Cristiyano noon na maghiwalay? Oo, kung talagang hindi maiiwasan. Sa kasulatan ba o sa pisikal na aspeto?

Pero, dapat bang humantong sa kasulatan na tuwiran na talagang dinidiborsiyo ng isa ang kanyang asawa? Hindi. Kapag iyong binasa ang I Corinto 7:10, ang siste roon ay maaari kayong maghiwalay o magkalayo. Maaaring umalis ang babae o lalaki sa bahay at magkahiwalay silang pisikal. Ang siste rito, ang mag-asawa ay magkahiwalay sa pisikal na aspeto sa iisang bubong.

Kumbaga sa tema ngayon ng mga lover e, cool-off muna. Ano ba ang cool-off, tuwirang paghihiwalay ng pisikal na katawan at di pinagpaningas ang pag-ibig na nararamdaman. Ngunit, hindi tahasang winawakasan ang isang relasyon at may posibilidad na manauli ang magandang pagtitinginan.

Samakatuwid, pinapayagan ang paghihiwalay ng pisikal na aspeto at hindi sa kasulatan. E, ano ang batas kapag naghiwalay na ang mag-asawa sa aspetong pisikal o hindi na muna nagsasama sa iisang bubong?

Manatili ang bawat isa na walang asawa o huwag makisama sa iba. Papaano kung nakisama ang isa sa iba? Siya ay nagkakasala ng pakikipapid o pangangalunya at tiyak na parurusahan ng batas (Mateo 19:9).

At kung napagtanto naman ng mag-asawa na mahal pa nila ang isa’t-isa at napagkasunduang magkasundo, maaari na silang magsamang muli. Pero, kung hindi, puwedeng humiwalay pero huwag makisama sa ibang may-asawa o kahit libre pa. Bakit? Dahil nasa ilalim pa kayo ng batas ng matrimonya.

Ngunit, kung ang isa ay namatay na ay puwede nang mag-asawang muli ang isa dahil kalag na sa batas. Tama ba si Apostol Pablo sa tinuran niya sa talatang 7:10 ng I Corinto? Ito ba ang tamang batas para dun?

Opo! Bakit, kanino bang aral ang inihahayag ng naturang apostol? Aral ni Cristo na natutunan lamang ng mga apostol sa kanya. At kapag aral ni Cristo, panaligan natin na ito’y aral na natutunan niya sa nagsugo sa kanya. Sino? Ang Panginoong Diyos.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here