ANGELOLOGY 101: KILALANIN ANG MGA ANGHEL

KILALANIN ANG MGA ANGHEL

Description: Kilalanin ang mga anghel. Alamin kung ano ang kanilang pisikal na itsura, ang kanilang mga antas at taglay na kapangyarihan.

        Ang mga anghel ay nasa paligid lamang natin. Figuratively speaking, ang mga taong may mabubuting kalooban ay tinatawag na mga anghel na hulog ng langit. Ngunit, ang tatalakayin natin sa Kapangyarihan ay ang mga uri ng Anghel sa Bibliya na mga tapat na tagasunod ng Diyos.

       Nababanggit sa halos lahat ng klase ng relihiyon ang mga anghel. Sa Islam, ang mga Anghel ay nilalang ng liwanag o light beings. Sa Christianity, sila ay magagandang nilalang na may pakpak at nadadamitan ng kasuotang kasing liwanag ng araw.

Ang Pisikal na Itsura ng mga Anghel

        Nailarawan sa Bibliya ang kaanyuan ng mga Anghel.

 Sa Matthew 28:3, sinabi na, “Ang kaniyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kaniyang pananamit ay maputing parang niebe”.

        Sa unang bersiyon ng Bibliya, sinabi na walang kasarian ang isang Anghel. Nagkaroon ng modification kinalaunan, na malinaw na mababasa sa Daniel 10:5-6, “ Aking itiningin ang aking mga mata, at tumanaw, at narito, ang isang lalake na nakapanamit ng kayong lino, na ang mga balakang ay binigkisan ng taganas na ginto sa Uphas; Ang kaniyang katawan naman ay gaya ng berilo, at ang kaniyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat, at ang kaniyang mga mata ay gaya ng mga liwanag ng apoy, at ang kaniyang mga kamay at kaniyang mga paa, ay gaya ng kulay ng pinakintab na tanso, at ang tinig ng kaniyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan.”

Ang konsepto na ang mga Anghel ay nilalang na may pakpak ay mababasa sa Isaiah 6:2, “Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin: bawa’t isa’y may anim na pakpak: na may dalawa na nagsisitakip ng kaniyang mukha, at may dalawa na nagsisitakip ng kaniyang mga paa, at may dalawa na naglilipad sa kaniya.”

        Ang mga Anghel ay itinuturing na religious figures. Ngunit sa paglipas ng panahon, naiugnay na rin sila  sa mga pangyayaring labas sa relihiyon. Bahagi ng New Age Movement na propaganda ng mga atheists at pagans ang mga anghel bilang “spiritual beings”, sa halip na Godly beings. 

       Nasasangkot rin ang Anghel sa mga kaso ng Near-Death Experiences (NDEs). Ayon sa mga kuwento ng ilang nakaranas ng NDEs, sila ay sinalubong ng isang Anghel sa dulo ng mahabang tunnel at saka sila pinabalik sa daigdig.

        Ayon naman sa paliwanag ng mga UFO enthusiasts at believers, ang mga anghel ay walang iba kundi mga extraterrestrial beings mula sa ibang planeta. Sinabi ni Erich von Daniken na ang mga anghel na bumisita at nagpakita kina Abraham at Joseph ay mga aliens.

       Para sa ibang babasahin patungkol sa mga extraterrestrial beings, i-click lamang ang mga link:

       Ancient Aliens: https://philippineone.com/kapangyarihan-may-6-ancient-aliens222/

        Kilalanin ang Tatlong Alien Species: https://philippineone.com/kapangyarihan-july-3-kilalanin-ang-tatlong-alien-species/

Totoo Ba ang mga Anghel?

        Maraming tala sa Bibliya ang mababasa tungkol sa Anghel. Sa Genesis 16:7, mababasa na, “At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur.”

        Sa Genesis 22:11, “At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinabi, Abraham, Abraham: at kaniyang sinabi, Narito ako.”

        Maging sa Book of Revelation ay may tala nang paglitaw ng Anghel, tulad ng mababasa sa Revelation 19:9, “At sinasabi niya sa akin, Isulat mo, Mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng Cordero. At sinasabi niya sa akin, Ang mga ito’y siyang tunay na mga salita ng Dios.”

Mga Uri ng Anghel

        Ang mga anghel ay sinasabing tapat na tagasunod ng Diyos. Sila ang nagsisilbing tagatupad ng mga kautusan ng Langit.

        May iba’t ibang Order o antas ang mga Anghel  na tinatawag na Angelic Choirs. May tatlong pangunahing uri ng Anghel.

        Ang unang uri ay nabibilang sa First Sphere. Ang mga anghel na ito ay direktang nakakahalubilo ng Diyos. Dito makikita ang mga Seraphim na may anim na pakpak. Sa Christianity, sila ang may pinakamataas na ranggo sa lahat ng mga anghel. Nasa First Sphere din ang mga Cherubim na nilikha upang magbantay sa tarangkahan ng Garden of Eden. Sinasabing sila ay nagtataglay ng mukha ng tao, ox, lion, at eagle. Mayroon silang apat na pakpak na may mga mata. Naniniwala ang mga scholars na si Satanas ay isang fallen Cherubs. Sa popular na representasyon, ang mga Cherubs o kerubin ay nilalarawan bilang mga batang anghel. Kabilang rin sa First Sphere ang mga Thrones. Tinawag ang mga anghel na ito na thrones dahil literal silang tagabuhat ng trono o luklukan ng Diyos. Sa ibang representasyon, sila ay inilarawan bilang mga gulong ng trono o chariot ng Diyos.

        Ang pangalawang uri ng mga anghel ay nasa Second Sphere. Ang mga anghel na ito ang siyang namumuno sa daigdig. Nasa Second Sphere ang mga Dominions, o tinatawag na Lordships. Sila ay mga mukhang tao na may mabalahibong pakpak. Tungkulin nila na pamunuan ang mga lesser angels. Nasa Second Sphere rin ang mga Virtues. Sila ang nagdidikta sa atin ng mga kaisipan at kaalaman. Ang Power of Authorities ay mga warrior angels na nakikipaglaban sa mga demonyo. Sila ay inilarawan bilang mga sundalo na nakasuot ng uniporme at may hawak na espada. Sila ang pinaka-loyal sa lahat ng mga anghel at pinamamahalaan nila ang buong universe.

        Ang pangatlong uri ng mga anghel ay nasa Third Sphere. Sa mga anghel na ito ang nakikinig sa ating mga panalangin. Sila ay nagsisilbing mga gabay, mensahe, at tagapagligtas. Nabibilang sa Third Sphere ang Principalities of Rulers, Archangels, at Angels. Tungkulin ng Principalities of Rulers na protektahan ang isang grupo, bansa, organisasyon, at simbahan sa daigdig. Ang mga Archangels ang itinuturing na

“chief angels”. Tanging si Archangel Michael lamang ang nabanggit sa Bibliya. Sa Judaism, may pitong Archangels. Ang pinakahuli ay ang mga Anghel. Sila ang tagapaghatid ng mga mensahe at gumaganap sa iba pang tungkuling iniatang sa kaniya ng mga nakatataas sa kaniya. Kabilang rito ang mga tinatawag nating guardian angles.

        Para sa ibang babasahin patungkol sa mga guardian angels, i-click lamang ang mga link.

       Kilalanin ang mga Guardian Angels:        https://philippineone.com/kapangyarihan-july-24-kilalanin-ang-iyong-guardian-angel-123/

        Signs na Andiyan ang Iyong Guardian Angel:        https://philippineone.com/kapangyarihan-agosto-4-signs-na-nandyan-ang-iyong-guardian-angel/

        Tips Para Dalawin ka ng mga Anghel:        https://philippineone.com/kapangyarihan-july-8-tips-para-dalawin-ka-ng-mga-anghel/

        Kung kayo ay may katanungan tungkol sa ating paksa, i-comment lamang ito sa comment box sa ibaba. Ito ay aking sasagutin sa abot ng aking makakaya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here