ANG SEKRETO UPANG MAKONTAK ANG MGA ANGHEL AT SPIRIT GUIDES (Part 2)

0
865

Ang mga anghel, o spirit guides (ayon sa New Age Movement), ay mga pure positive energy beings. Sila ay nasa paligid lamang at maaaring tawagin anumang oras, lalo na sa sandali ng pangangailangan at kagipitan.

          Ang mga anghel/spirit guides ay nagba-vibrate sa mataas na frequency. Tayong mga tao ay isa ring uri ng energy. Upang makakonekta tayo sa kanila, kinakailangan rin nating itaas ang ating frequency. Kung ihahalintulad sa Wi Fi, kinakailangang malapit tayo sa modem upang higit na maging malakas ang ating connection.

          May iba’t ibang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga positive beings. Narito ang ilan sa simpleng paraan:

  1. Sa tulong ng panalangin. Sa tuwing tayo ay mananalangin, binubuksan natin ang pintuan o channel ng komunikasyon sa pagitan natin at ng mga light beings. Kapag tayo ay nananalangin, naka-pokus ang ating kaisipan sa ating mga intensiyon at kahilingan. Sa tulong ng mataimtim na pananalangin, tayo ay nakalilikha ng ugnayan sa mga nilalang ng liwanag na nagba-vibrate sa mataas na frequency sapagkat itinataas rin natin ang ating frequency. Tatandaan lamang na ang panalangin ay hindi lang tungkol sa paghiling ng mga pangangailangan at kagustuhan sa buhay. Ang pananalangin ay kinakailangan ring lakipan ng pasasalamat at paghingi ng spiritual guidance.
  • Meditation.  Binubuksan nito ang pintuan ng ating kaisipan at kamalayan upang makapasok ang positive energy sa ating kaibuturan. Pinapatibay ng meditation o pagninilay ang ugnayan natin sa mga anghel/spirit guides sapagkat natatanggal ang anumang mental toxicity na siyang nagpapahiwalay sa atin sa kaliwanagan.
  • Magsindi ng scented candles. Itinuturing sa wiccan ang mga kandila bilang sagradong kasangkapan sa pakikipag-ugnayan sa mga nilalang sa ibang dimensiyon/frequency. Sinisimbolo rin ng kandila ang elemento ng apoy; tanglaw sa kadiliman; at liwanag ng Diyos. Ang kulay ng kandila ay sumisimbolo sa aspeto ng buhay na nais mong hingian ng tulong o intervention sa mga anghel.

 White candle – protection, enlightenment, help in decision-making Red candle – love, passion, sexuality, courage, vitality

    Green candle – prosperity, professional success, health, healing, relieving from pain

    Blue candle – peace, harmony, help with overthinking, better concentration

    Yellow candle – assistance in obtaining confidence, awareness of your strengths

  • Gumawa ng sulat. Isulat sa papel ang lahat ng mensahe na nais mong iparating sa iyong anghel/spirit guide at saka ito sunugin sa apoy upang ang usok nito ay makarating sa kanila.

Ang mga anghel/spirit guides ay naririyan lamang at gumagabay sa atin at nagbibigay rin ng inspirasyon upang magpatuloy tayo sa buhay. Kaya sa sandaling sa pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tawagin lamang ang iyong guardian angel/spirit guide. Ipanalangin na tulungan kang mabago ang iyong kasalukuyang sitwasyon.

Patuloy lamang pong sumubaybay sa aking mga articles dito sa PhilippineOne para sa iba pang talakayan tungkol sa mga kaalamang paranormal at esprituwal!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here