ANG MISTERYO SA MUKHA NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO

Malaon nang palaisipan sa sangkatauhan lalo na sa mga Kristiyano ang pisikal na anyo at katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Marahil sinasabi ng ilan na ang Turid Shroud na siyang telang may bakas umano ng mukha ni Cristo ay iyon nga ang kanyang talagang hitsura.

Iyon nga ba? Ayon sa pananaliksik at pag-aaral sa naturang tela, hindi mukha ni Cristo ang nakabakat dun. Kundi, mismong mukha ni Leonardo Da Vinci upang palitawin na gayun nga ang hitsura ng Panginoong Jesucristo.

E, ano nga ba ang tunay niyang hitsura? May mga talata ba sa Biblia na nagbibigay ng clues para matukoy natin kung ano ang kanyang physical features? Meron po? May ilan na nagtatanong, pogi ba o good looking ang si Jesus gaya ng nakikita nating litrato sa mga paintings at ginaganapan ng mga artista sa pelikula.

Iisa-sahin natin ngayon ang mga kasagutan sa mga katanungan tungkol diyan gamit ang mga puweba’t pag-aaral ng mga dalubhasa sa Biblia. Gagamit din atyo ng talata upang suhayan ang mga puwebang iyon.

Mahaba ba ang buhok at balbas sarado ang Panginoong Jesus? – Opo! Si Cristo ay isang Nazareo o Nazarite (hindi Nazareno dahil iyon ay tawag sa mga nakatira sa estado ng Nazareth, magkaiba ang 2 terminong Nazareo at Nazareno) at bilang isang taong itinakda na maging gayun ay kailangang huwag pagupitan ang kanyang buhok. Bagamat siya’y gayun ay maayos ang kanyang buhok. Balbas sarado rin siya dahil utos sa mga Hebreo o mga Judio na huwag papagupitan ang dulo ng balbas na sinusunod nila ayon sa batas ng Diyos na ibinigay noon kay Moises.

Gaya ni Samson, ang Panginoong Jesus ay umiwas at hindi dapat uminom ng matatapang na alak at magpagupit ng kanilang buhok bilang panata ng isang itinakdang Nazarite. (Hukom 6:3-5).

May mga pabirong sabi nga ang iba— na macho raw ang Panginoong Jesus, macho nga ba?- Opo, may isang pinta si Michael Angelo na nagpapakitang mahaba at malaki at bato-bato ang katawan ni Jesus. Tama o may punto sa gayung konsepto ang naturang pintor.

Tandaan na bago mangaral ng mabuting balita si Cristo ay pagka-karpintero ang kanyang hanapbuhay gaya ng kanyang ama (sa laman) na si Jose. (Mateo 13: 54-55,).

Natural na batak siya sa trabaho. Ayon pa sa mga isinagawang pag-aaral, maaaring nagpapastol din ng tupa si Jesus. Kaya, maganda rin ang korte ng kanyang katawan. Pero hindi naman masyadong macho gaya ng katawan ng  mga bodybuilder.

Magandang lalaki ba o pogi siya?-  Kung ating babasahin ang talatang 53:2 at 54:12 ng aklat ng propetang si Isaias, mababasa natin ang pariralang: “At pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya.” Kung kaya, naniniwala ang iba na hindi kagandahang lalaki si Cristo. Tama ba sila sa gayung konklusyon? Maling-mali po.

Bakit? Ginawa nilang literal na pakahulugan ang naturang talata. Ang ibig sabihin talaga ng naturang talata ay hindi kaiinggitan ng mga tao o mga nasa alta sosyedad si Jesus; dahil mula lamang siya sa payak na pamilya. Walang kaarte-arte sa katawan. Walang suot na alahas o anumang kabalbalan sa katawan.

Lalong walang cellphone di ba? Tingin n’yo po, sentido common lang, maiinggit ka ba sa taong simple lang pumorma at walang anumang maipagmamalaking gamit sa katawan? Hindi, hindi po ba? Kung gayun, papaano natin mapapatunayan na pogi si Cristo gaya ng nakikita rin natin sa konsepto ng mga obrang pinta?

Papaano po natin mapapatunayang hindi pahuhuli ang mukha ng ating Panginoong JesuCristo. Na tama ang ating palagay na siya ay pogi rin. Na kapit sa kanya ang katagang “Jesus Christ Superstar”.

-Ang lahi ng ating Panginoong Jesucristo ay Jews o Hudyo. Nakakita na ba kayo ng mukha ng isang lalaking Hudyo? Karaniwang kagandahang lalaki ang hitsura nila. Matatangos ang ilong, maitim ang buhok, manilaw-nilaw ang balat, at matatangkad na lalaki. Bagamat madalas na maglakbay si Jesus sa rehiyon ng Galilea upang mangaral ng Salita Ng Diyos, hindi siya maitim gaya ng inaakala ng iba. Hindi dapat ikumpara ang kutis ng Hudyo noon sa ngayon dahil hindi pa naman gaanong kainit ang panahon gaya ng nararanasan ngayon.

  • Siya’y lalang sa Espiritu Santo (Mateo 1:20). At ang Espiritu Santo ay isang maka-langit na nilalang. Kung tutuusin, dual citizenship ang pagkamamayan ni Jesus. Hudyo at Celestial being.  Ano sa tingin nyo ang magiging hitsura ng gayung tao? Siya ay mula sa angkan ni David.
  •  
  • Bagamat hindi naman si Jose na asawa ng kanyang inang si Maria ang kanyang tunay na ama, kinonsidera na ibatay sa magiging hitsura ni Jesus ang lahi ni Jose. Saan ba nagmulang lahi si Jose na karpintero?

Mula sa lahi ni David. Ano ba ang hitsura ni David at kung ano ang nagawa ng hitsurang iyon? Magandang lalaki si David, mapupula ang labi, may dimples pa. Natural na makuha ni Jesus ang gayung physical attributes dahil kinokunsidera siyang mula sa lahi ni David.  Kung minsan, tinatawag rin siya ng mga alagad na Anak Ni David” (Mateo 22:41-46, Lucas 20:41-44, Apocalipsis 22: 16).

  • Bilang isang mangangaral ng mabuting balita ng mga Salita ng Diyos, marami ang sumusunod sa kanya (Jesus) at sumasampalataya. Common sense, makahahatak ba ng tao ang isang taong hindi presentable ang mukha o walang karisma? Tingin nyo? Palibhasa, si Cristo ay hindi pagkaraniwang nilalang. Siya’y Anak ng Diyos at natural lamang na bigyan siya at pagkalooban ng maamo at  di hamak na hitsura.
  • Marami ring babaeng taga-sunod ang Panginoong Jesus gaya nina Maria Magdalena at Juana (asawa ni Cusa na katiwala ni haring Herodes) at Susana. (Lucas 8: 1-3). Kaibigan niya rin sina Maria at Marta na kapatid ng kaibigan niyang si Lazaro. Batay sa pag-aaral, si Maria na siyang bumuhos ng pabango kay Jesus sa paa ay malamang na may pagtatangi sa kanya, gayun din sina Marta at Maria Magdalena.
  • Pero, higit pa sa alagad ang role ni Magdalena dahil kahit saan naroroon si Jesus ay nadoon din siya. Ano ang nakikita nating rason dito. Una, oo, dahil sa matapat siyang alagad ni Cristo at ibinibilang din na kaibigan. Pangalawa, ang pagsunod nito ay sinibulan na ng adorasyon at pagtatangi kay Jesus. Na baka umiibig na si Magdalena sa kanya? Malamang na bukod sa katangiang espirituwal ni Cristo ay inibig din ng mga babae siya dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan.
SHARE
Previous articleChinese Horoscope; Pebrero 24
Next articlePamahiin Ligaw: Nasa Damit ang Solusyon
Ravenson Biason: Writer/Novelist/ Blogger/ Artist/ Composer/Cartoonist

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here