Ang misteryo sa likod ng pito’ng trumpeta

Naririnig niyo na ba ang tungkol sa pito’ng trumpeta ng mga anghel? Nakakarinig na rin ba kayo ng mga kakaiba at mga mahiwaga’ng tunog na nagmumula sa kalangitan? At may kinalaman kaya ang pito’ng trumpeta sa mga nangyayari ngayon sa mundo natin?

Bago pa makakaranas ng ganito’ng sitwasyon at magkakasakit ang halos lahat ng tao sa buo’ng mundo sa sakit na tinatawag na COVID-19 o corona virus, ay pinapaniwalaa’ng tumunog ang pito’ng trumpeta sa kalangitan sa iba’t-iba’ng bahagi ng mundo. At lahat ng mga tao’ng nakakarinig ng tunog na ito ay napatigil sa kani-kanila’ng ginagagawa at natatakot sa nakakakilabot na tunog na ito.

Totoo nga kaya’ng nabuksan na ang ikapito’ng selyo at pinapatunog na ng mga anghel ang pito’ng trumpeta kaya nga ba ang dami’ng namamatay sa buo’ng mundo ngayon dahil sa sakit na corona virus?At wala’ng sino ma’ng nakakaalam kung ano’ng gamot para sa sakit na ito. Ito na kaya ang matindi’ng poot na pinapatikim ng panginoo’ng diyos sa ati’ng lahat o kagagawan lang ito ng isa’ng tao?

Ayon sa libro ng pagbubunyag, ang pito’ng trumpeta ay pinapatunog lang ng isa’ng beses sa pamamagitan ng mga anghel at pagkatapos tumunog ng mga ito ay mangyayari din ang dapat na mangyari sa mundo natin. At ayon pa sa libro ng pagpapahayag, ay pinapatunog ng mga anghel ang mga trumpeta matapos mabuksan ang “seventh seal o ikapito’ng selyo. Pinup-protektahan ng mga selyo’ng ito ang “apocalyptic document” na hinahawakan sa kana’ng kamay ng may pinaka-makapangyarihan ng lahat habang nakaupo sa kanya’ng truno.

Ang mga trumpeta ay tinagurian ng “Koine Greek” bilang ( salpingos o salpinx ) ; ito ay matuwid na medyo makipot na tube at kulay bronze ito na may kampanilya at bibig ng isa’ng bo’to: at hindi ito katulad sa mga makabago’ng trumpeta ngayon. At ang tatlo’ng pang-huli’ng trumpeta ay tinatawag na “woe trumpets”.

Bago pa maka-imbento ang bass trumpet, ay nakagawa na ng dalawa’ng silver na trumpeta ang panginoon at si Moses, subalit ang tradisyunal at sagrado’ng sungay ng mga sinauna’ng Hebrews ay ang “shofar” na gawa mula sa sungay ng isa’ng ram. Pinapatunog ng anghel ang kanya’ng trumpeta sa Apocalypse 8.

Mga pangyayari matapos patunugin ang mga trumpeta:

Una: ang mga berde’ng halaman, damo, at 1/3 sa mga puno’ng kahoy sa buo’ng mundo ay masusunog.

Pangalawa: Ang karagatan ay magiging dugo, marami’ng mga barko ang masisira at marami’ng buhay ang makikitil sa karagatan.

Pangatlo: Ang tubig ay magiging mapait ang lasa nito.

Pang-apat: Ang araw ay hindi na sisilang, ang buwan ay hindi na magliliwanag, at ang bituin ay hindi na magniningning.

Pang-lima: pinapalakas ang puwersa ng mga military.

Pang-anim: 200-million ka tao o mga army ang mamamatay.

Pang-pito: Idedeklara na amg kaharian ng diyos.

Mga lugar o bansa king saan naririnig ang pagtunig ng mga trumpeta sa kalangitan.

Belarus-2008

Ukraine-Aug. 2011

Australia-Jan. 22,2012

Texas USA-Jan. 24,2012

Chicago-May 13, 2012

Finland-Nov. 25, 2012

British Columbia, Canada-June 2013, Aug. 29, 2013, May 7, 2020

New Jersey-2014

Germany-April 4, 2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here