Ang misteryo sa ikapito’ng selyo

Pangalawa’ng selyo

Ito ay nauugnay sa panahon ng Roman Empire. At ang “Antichrist” ay namumunl sa lahat ng digmaan upang magkaroon ng World War III, at pinatay lahat ng mga kristiyano. Nakikipagsanib puwersa ito sa mga arabo sa pagsisikap na masasakop niya ang buo’ng mundo. Tangi’ng ang Jerusalem lang ang humaharang sa pagsakop niya sa buo’ng mundo.

*Pula’ng kabayo para sa apocalypse

-Giyera at wala’ng tigil na pagdaloy ng dugo

Pangatlo’ng selyo

Ito ay nauugnay sa 3rd century, at ito ay nauukol sa panahon ng paghihirap sa pananalapi na ipinataw para sa mga mamamayan ng mga Romano at ito’y kagagawan ng mga emperoro. Ang pagpapalabas ng marami’ng salapi at pagkagutom ang mararanasan sa buo’ng mundo sa panahon ng World War III. Kahit marami’ng nagugutom, habang ang mga mayayaman naman ay mas lalo’ng yumaman at nagsaya.

*Itim na kabayo para sa apocalypse

-Matindi’ng pagkagutom ang lagi’ng kasunod ng isa’ng giyera

Pang-apat na selyo

Ang mangangabayo na ito ay nagpapakita ng dalawam-pong taon na pakikipaglaban, pagkagutom at pagkakasakit ang nararanasan nito. Ito’y nagiging sanhi ng kamatayan ng marami’ng tao sa buo’ng mundo. Ang giyera na ito ay sinimulan ng Antichrist, at umabot ito hanggang sa “seven bowls of judgements”. Ang pang-apat na mangangabayo na ito ay sumisimbolo ng kamatayan na naging resulta mula sa giyera at pagkagutom.

*Maputla’ng kabayo para sa apocalypse

-Salot at kamatayan ang kasunod sa labis na pagkagutom at giyera

Pang-lima’ng selyo

Ito ay ang mga hinaing ng mga kristiyano’ng martyrs para sa katarungan ng kanila’ng kamatayan mula sa mga kamay ng mga hudiyo matapos mamatay ni Jesus at hanggang sa bumagsak ang Jerusalem. Ito ang panahon ng paghuhukom para sa mga kristiyano na ayaw sumunod sa kagustuhan ng Antichrist at ayaw tanggapin ang marka ng halimaw. Ang selyo na ito ay ang pagpapa-alala ng lahat na si Jesus ay nakapunta sa kaharian ng panginoo’ng diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng mga gospels, at pinapa-alala din dito na ang mga tao ng panginoo’ng diyos ay maghihirap mula sa una’ng pagdating ni Jesus hanggang sa pangalawa’ng pagdating nito.

*Paghihirap at pagdurusa

Pang-anim na selyo

Ito ay katapusan sa lahat ng kasaysayan natin sa pagbabalik ni Jesus, at magdadala ng matindi’ng pagbabago para sa mga tao’ng lumalaban sa panginoo’ng diyos. Ang mga tao’ng hindi makatarungan ay maghihirap at ang mga tao’ng makatarungan ay magsasaya sa presensya ng panginoo’ng diyos.

*Pinapalayas si satanas mula sa kalangitan pababa sa mundo natin

Ikapito’ng selyo

Ang pagbubukas ng pinaka-huli’ng selyo ay nagkaroon ng katahimikan sa kalangitan, at ang katahimikan na ito ay ang paghahanda para sa paghuhukom. Ang katahimikan na ito ay umabot sa 70 na taon mula sa pagkatalo ni Emperor Constantine, dahil sa paglusob ni Alaric sa Roman Empire. Ang mga panalangin ay para sa mga tapat na kristiyano sa Rpma, at ang pito’ng trumpeta ay kumakatawan bilang “pito’ng paghuhukom ng panginoon para sa Roman Empire.

*Ang pito’ng trumpeta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here