ANG MISTERYO NG BUHAY PAG-IBIG NI JESUS CHRIST NA NAKATALA SA ‘BOOK OF URANTIA’

Ang aklat ng Urantia na tinatawag minsan na Urantia Papers o The Fifth Epochal Revelation. Ito ay isang spiritual at philosophical book na naglalaman at tumatalakay sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, science, cosmology, religion, history, at destiny. Ito ay nagsimula at sumibol sa  Chicago, Illinois tinatayang noong taong 1924 at 1955. Hindi matukoy kung sino sa mga manunulat ng Biblia ang sumulat nito at hindi rin matukoy kung sino talaga ang sumulat.

Ang mga manunulat ng mga tala ay ipinakilala ang Urantia bilang pangalan ng planetang Earth na naglalayung magbigay ng impormasyon at makabagong krunungan. Pinakatampok na nga rito ang pagtalakay sa katutuong pinagmulan ng buhay, sansinukob, relasyon ng tao sa Diyos, at ang lingid sa buhay ng Panginoong Hesukristo.

Ang Urantia Foundation na isang US based non- profit group ang unang naglathala ng The Urantia Book noong taong 1955 sa wikang English at kalauna’y isinalin sa ibang mga wika. Noong taong 2001, isang jury ang nakatuklas na ang English book’s copyright nito ay hindi na balido sapol pa noong taong 1983. Ang English Text nito ay isang public domainwork sa United States. At noogng taong 2006, ang international copyright nito sa English text ay paso na.

Ang naturang aklat ay nilalaman ng 2,097 pahina  at naglalaman ng introductory statement kasunod ng 196 papers na ibinahagi sa 4 na bahagi.

  • Part I: The Central and Superuniverses
  • Part II: The Local Universe
  • Part III: The History of Urantia
  • Part IV: The Life and Teachings of Jesus

Sa Part 1 na binubuo ng 31 papers ay tumutukoy sa simula at tumutukoy sa Lumalang, Trinidad, at ang isla ng Paraiso. Ang Part II ay binubuo naman ng 25 papers na tumutukoy sa katutubo at balangkas ng local universe lalo na ng Nebadon. Ito ay kinaaniban ng planetang Urantia kasama ang mga naninirahan ditto.

Sa Part III, binubuo naman ng 48 papers na naglalaman ng history ng Earth. Ang karagdagan nitong 15 papers ay naglalaman naman Religion in Human Experience at Bestowals of Christ Michael. Sa Part IV naman na binubuo ng 77 papers, tumutukoy ito sa The Life and Teachings of Jesus kasama ang mga tala noong siya’y bata pa, teenage years, family life, public ministry, at mga pangyayari na nagging sanhi ng kanyang pagpapakapako sa krus, kamatayan, at muling pagkabuhay. Sa unang 3 bahagi na The Faith of Jesus, tumatalakay ito sa mga pangyayari o talambuhay ni Jesus na hindi nakasaad ang karamihan sa Banal Na Kasulatan.

Kung lilimiin ang naturang aklat ay nakakawiling basahin dahil mistula itong isang porma ng science a historical fiction o kaya ng pantasya.

Marami sa atin ang lubhang nasasabik malaman sa kung ano ang mga nangyari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi naisulat sa apat na ebanghelyo ng Bagong Tipan. Tanging ang nakatala lamang ay ang ilang yugto ng kanyang buhay at ang karamihan ay sinadyang di mapasulat dahil hindi nga magkakasya sa daigdig ang aklat na maisusulat.

Naitala lamang ang ilang yugto sa Kanyang buhay mula sa pagkasilang. Lingid na ang kanyang buhay noong siya’y bata pa hanggang 11-anyos siya. Noong siya’y 12 taong gulang ay nasa templo siya at nangaral. Pagkatapos nito, lingid na naman ang kanyang buhay mula ika-13 taong gulang hanggang 28 taong gulang. Ang mga kalipunan ng Kanyang talambuhay na hindi naitala ay tinatawag na “Mga Lingid na Kasaysayan sa Buhay ng Panginoong Jesucristo”.

Sa puntong ito, ating ilalahad ang buhay pag-ibig niya at ating kikilalanin si Rebecca na siyang unang babaeng umibig sa ating Panginoong Jesus. Ito ay naganap umano noong Siya ay 19-taong gulang noon.

Kahit na mula sa mahirap na pamilya ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang kalagayan sa lipunan sa Nazareth ay maayos naman. Isa siya sa kinikilalang kabataan sa naturang lungsod. Iginagalang at kilala ng mga kabataang babae roon. Isa na rito si Rebecca na anak nababae ni Ezra na isang mayamang mangangalakal sa Nazareth. May pagtatangi ang naturang babae kay Jesus.

Unang ipinagtapat at sinabi ni Rebecca ang kanyang nararamdaman kay Hesus sa kapatid nitong babae na si Miriam. Sinabi naman ito ni Miriam sa kanilang ina na si Maria. Ikinabaha ng ina ni Hesus ang gayung pagtatapat dahil natatakot siyang mawalay sa piling nila ang Mesiyas. Subalit, hindi nalalaman ng Panginoong Jesus ang damdamin ni Rebecca. Sinabi ni Maria kay Miriam na hindi pa panahon upang lumagay sa buhay pag-ibig si Jesus dahil may nakatakda itong misyon sa ikaliligtas ng mga nawawalang tupa ng Israel. Lahat ng sinabi ni Maria kay Miriam ay sinabi nito kay Rebecca

Nakinig ng mabuti si Rebecca at sinabi kay Miriam na kung ano man ang gagawin ni Hesus ay susuportahan niya. Kinakailangan daw na magkaroon ng katuwang si Hesus upang maisagawa ang misyon nito. Ipinapangko niyang magiging mabuting asawa sa Mesiyas. Isa pa, hindi naman tutuol ang kanyang ama kung sakaling sila ang magkatuluyan ng Panginoong Jesucristo. Ginagarantiya ni Rebecca na tutulungan ang sambayahn ni Jesus kahit mag-asawa na sila. Kakalingain niya ito.

Nang sabihin ni Rebecca sa kanyang amang si Ezra ang kanyang plano, sumang-ayon ito. Namanhikan na nga ang mga ito kina Maria at Miriam ng lingid kay Hesus. Nang mabigo sa kanyang pakiusap, lakas loob na siyang nagtungo kay Hesus upang kausapin ito ng masinsinan. Sinabi nitong iniimbitahan ng kanyang amang si Ezra si Jesus kung dapat itong magtungo sa kanilang bahay sa mismong ika- 17 taong kaarawan ni Rebecca.

Nang maganap ang pag-uusap, matamang nakinig ang binatang si Hesus sa mag-ama. Subalit, tumanggi si Jesus na kinakailangang maganap ang Kanyang misyon sa ikatutubos ng marami sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo. Sinabi pa ni Hesus na kapag dumating na ang takdang panahon ay iiwan niya ang kanyang bayan at maging ang kanyang sambayahan upang tuparin ang kalooban ng kanyang ama.

Gayunpaman, nagpapasalamat si Jesus sa pagmamahal na inukol sa kanya ni Rebecca. Ngunit, sadyang dinamdam nito ang kabiguang maging esposa ng Mesiyas. Dahil ditto, ninais na nitong mapag-isa hanggang sa sabihin niya sa kanyang ama na umalis na sa Nazareth. Nagtungo ang kanilang pamilya sa Sepphoris.

Pagkalipas ng ilang taon, maraming kalalakihan ang nanligaw sa kanya at inalok na magpakasal. Subalit, binigo sila ni Rebecca. Kalaunan, naging alagad si Rebecca at kasa-kasama sa mga kababaihang taga-sunod ni Jesus. Noong ipako sa krus si Jesus, nakatayo siya sa tagiliran ni Maria ( sa kaliwa), at ni Mariang Magdalena sa kanan.

Sinabi niya kay Jesus habang nakapako sa krus ang katagang, “Ikaw na aking pinakaiiibig at pinakadakila  kaysa sa sampung libo.” (kalalakihan). Hango sa Urantia Paper 4 (127.5.1-6). locke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here