Ang mga panaginip at ang ibig sabihin nito

771

*Susuriin ang isa’ng panaginip sa pamamagitan ng “universal symbols”*

Ang mga simbolo sa isa’ng panaginip ay ang mga elemento’ng makapagbibigay ng mga detalye sa atin, kahit ang tiyak na galaw ay minsan magiging simbolo ito katulad ng pagkahulog. Kapag ang isa’ng panaginip ay tungkol sa hall, mga larawan, kesame, mga paintings, at kahit isa’ng daga ay isa ri’ng simbolo.

*Ang pagkakaintindi ng isa’ng panaginip*

Ang mga simbolo ng nga numero ay ginagamit na ito simula pa noon sa sina-una’ng panahon pa ng mga ninuno natin. Sa kabuohan nito, ang mga numero sa panaginip ay nagbibigay ng mga ideya, pakiramdam, at lakas ng personalidad.

*Mga kulay sa panaginip at ang ibig sabihin nito*

Ang mga kulay sa panaginip ay kakaiba kung ihahambing sa iba’ng panaginip. Ang tano’ng ng isa’ng kulay sa panaginip ay napatunayan na nakakatawag pansin ito, at marami na ri’ng pagsasaliksik ngayon tungkol dito. Kadalasan nati’ng sinasabi na nananaginip tayo ng isa’ng kulay subalit kapag tinatanong na tayo kung ano’ng kulay ito ay hindi natin masasabi kung ano’ng kulay nga ang napapanaginipan natin.

*Ang ibig sabihin ng isa’ng panaginip tungkol sa isa’ng lugar sa iyo’ng panaginip sa pagtulog mo*

Saan ka nga ba napupunta sa panaginip mo kagabi? Bago mo makalimutan kung saan ka napad-pad sa panaginp mo kagabi, at habang-buhay ng mawala ang pagbabago sa buhay, ay basahin ang mga kahulugan ng mga panaginip. Kapag nahanap mo na ang sarilibmo doon ay alam mo na kung saan ka napunta sa panaginip mo.

*Ang bago’ng pag-uusap tungkol sa mga panaginip: Sino nga ba ang nagdadala sa buhay mo?*

Habang ang iba’ng aspeto naman ay pinapalakas ang loob mo upang sundin kung ano ang panaginip mo, sumasabay naman ang isa’ng babala mula sa isa’ng panig na wari’y sinasabi nito na huwag ituloy ang nasa panaginip mo. Marami’ng katangian ang lalabas mula sa sarili mo at sa iba’ng pagkakataon ay maaari’ng makatanggap ka ng hindi maganda’ng mensahe, tungkol ito sa kung gusto mo’ng maging masaya, magiging matagumpay at kuntento sa buhay.

*Ang pagbabasakali ng isa’ng panaginip: Ang panaginip mo na puno ng mahika*

Panaginip-tayo ay naiintriga sa mga panaginip, pinagtataka tayo sa mga ito. Ginagayuma tayo nito, minsan tinatakot din tayo ng mga ito. Ano nga ba ang magagawa natin dito sa iba’ng dimensyon ng ati’ng buhay, babalewalain lang ba natin ang tungkol sa mga buhay panaginip natin o maaati nati’ng magagamit ang ating mga panaginip para sa iba’ng bahagi sa buhay natin?

*Makakatulong ito sa iyo sa pag-alala at pag-intindi sa mga panaginip mo*

Ang panaginip ay mayroo’ng malakas na puwersa upang magkaroon ng pagbabago ang buhay natin sa iba’t-iba’ng paraan. Ang pagbibigay ng oras at panahon upang masuri at maintindihan ang laman ng ati’ng panaginip ay makakatulong sa atin upang mapabuti ang tungkol sa relasyon, maaayos ang problema natin, mawawala ang ano ma’ng sakit na mayroon ka, makapagbibigay ng inspirasyon sa pagiging malikhain, magkakaroon ng mga bago’ng ideya at imbensyon, at makapagturo tungkol sa pamumuno at tama’ng asal. Minsan, kahit ang isa’ng panaginip ay makakatulong sa atin na mapunta sa tama’ng direksyon ang buhay natin.

*Isa’ng malinaw na panaginip: Paano magkakaroon ng malinaw na panaginip*

Siguro, ang mga baboy ay hindi pa makakalipad kahit sa panaginip lang. Ang malinaw na panaginip ay nagmistula ito’ng isa’ng art na gugustuhin ng mga tao na sanayi’ng mabuti. Maaari’ng nakakaranas ka na nito o sa tinatawag na Lucid Dream. Ito iyo’ng panaginip na malinaw ang lahat na para ba’ng totoo ang lahat at naalala mo pa kung ano ang napanaginipan mo pagka-gising mo.

*Mga pandama upang hikayatin ang isang malinaw na panaginip o lucid dream*

Karamihan sa mga naging malinaw na panaginip ay lumalabas aa mga oras na ito; 5:00am hanggang 8:00am. Ang una’ng hakbang nito ay palakasin ang ang pandama upang maalala ang napanaginipan mo. Kapag mayroo’ng mga tao’ng hindu maalala ang mga panaginip, kung ganoon ay impossible na magkaroon sila ng malinaw na panaginip o lucid dream. Ang pagiging maalam sa lahat ng bagay ay dapat palakasin sa panig na itong panaginip.

*Paano magkaroon ng malinaw na panaginip*

Ang ibig sabihin ng malinaw na panaginip o lucid dream ay alam mo na ikaw ay nananaginip na puwede mo’ng dagdagan o dudugtungan habang ikaw ay nananaginip. Katulad lang ng isa’ng nangangarap ng gising, ang kaibahan lang nito ay

ikaw ay natutulog ngunit alam mo ang lahat hanggang sa paggising mo.

*Mga mabibisa’ng paraan para sa matagumpay na Lucid Dreaming*

Ang managinip ng malinaw ay isa’ng nakakaintriga’ng usapin, at nararapat lang ito’ng suriin. Habang ipinagpatuloy natin na palakasin ang ati’ng kaalaman tungkol sa nangyayari habang tayo ay natutulog, at paano natin gagamitin ang mga utak natin upang matulungan tayo na maging matagumpay sa buhay, magiging malinaw din na makahanap tayo ng kasiyahan sa ati’ng pagtulog, at magiging bahagi din dito. Ang lucid ay inilalarawan na mayroo’ng malay o alam ng isa’ng tao habang siya ay nananaginip.

*Mga panaginip*

Tinatanong natin ang ati’ng mga sarili,  Bakit tayo nagkakaroon ng mga bangungot? Ang sabi ng iba’ng tao, ay ang ati’ng panaginip ay epekto ito mula sa mga pagkai’ng kinakain natin bago matulog, at ang sabi naman ng iba ito ay dahil sa kasalukuya’ng sitwasyon mo. Halimbawa kung ano ang pinuproblem mo habang ikaw ay gising, ang panaginip mo ay nauugnay din dto.

*Ang pinaka-maganda’ng Lucid Dreaming*

Ang lucid dreaming ay ang gusto’ng hilingin ng mga tao na sana’y magagawa nila kung ano iyo’ng nasa panaginip nila. At kadalasan kapag napapansin nila’ng nag-lucid dreaming sila, sila ay tuwa’ng-tuwa na para gisingin ang kanila’ng sarili. Ang iba’ng tao naman habang sila ay nag-lucid dreaming ay talaga’ng mako-kontrol nila kung ano iyo’ng nangyayari sa panaginip nila. Kaya, paano mo hihikayatin ang isa’ng lucid dreaming?

*Alamin ang tungkol sa Lucid Dream*

Naisip mo ba na ang 1/3 ay tulog tayo sa buo’ng buhay natin? Napaka-haba’ng oras na nito habang hindi naman natin nagagamit sa mga bagay na gusto nati’ng gawin sa buhay. Ang karaniwa’ng inaasaha’ng buhay sa western world ay 75 years old minimum, ibig sabihin nito ay 25 years din sila’ng natutulog. Ito ay 300 na buwan,1300 na linggo, 9100 na araw, at 218400 na oras. Kung magagawa nati’ng ilaan ang kaunti’ng oras diyan para gumawa ng nakakasiya’ng bagay sa panahinip, paano pa kaya kung gagawin din natin ito sa labas ng ati’ng panaginip?

*Ano ang ibig sabihin ng panaginip mo?*

Ano nga ba ang ibig sabihin ng panaginip mo? Hindi pa ito nasagot ng siyensya hanggang ngayon. Possible ito’ng isa’ng paraan upang ma-ehersisyo ang ating utak at manatili ito’ng gumagana’ng mabuti. Ayon pa sa mga scientists, na ang panaginip ay mawawala na ito pagkagising mo at wala ito’ng kaugnayan sa buhay mo pagkagising mo.

*Sundin mo kung ano ang nasa panaginip mo dahil ito ang makapagsasabi kung ano ang magiging buhay mo sa hinaharap*

Tayo’ng lahat ay mayroo’ng layunin at pangarap sa buhay. Ang mga panaginip na ito ay ang magiging basehan ng buhay mo, kung sino ka talaga, at kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Walang maisagot ang syensya tungkol sa panaginip, ngunit minsan ay nauugnay din sa buhay natin kung ano iyo’ng napanaginipan natin.

*Ang ibig sabihin ng isa’ng panaginip*

Ang pinaka-grabe’ng panganib na haharapin natin sa spiritual world ay mangayayari sa panahon ng ati’ng pagtulog. Mayroo’ng iba’t-iba’ng uri ng problema na maaari’ng malaman lang ng isa’ng tao’ng natutulog sa pamamagitan ng panaginip nito. Kung nararanasan mo ang ganito’ng klase ng panaginip ay ito na ang tama’ng panahon para kumilos.

*Ang katotohanan tungkol sa panaginip*

Ang mga tao ay palagi’ng nabibighani sa mga magaganda’ng panaginip kaya sila ay nangangarap at nananaginip nalang din ng gising. Ang mga tao’ng kilala bilang marunong umintindi ng mga panaginip ay mataas ang tingin ng iba’ng tao sa kanya, dahil ang mga ito ay naniniwala na sila ay ipinadala ng may-kapal upang gabayan ang mga tao patungkol sa kanila’ng buhay.

*Makakapagsabi nga ba ang isa’ng panaginip tungkol sa hinaharap?*

Ang mga panaginip ay makakapagbigay sa atin ng tama’ng pag-iintindi patungkol sa ati’ng mga personal na buhay. Tutulungan tayo ng mga ito na intindihin ang tungkol sa ati’ng nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Ang dapat lang nati’ng gawin ay ang bigyan ng pansin ang ati’ng mga panaginip at alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito.

*Ang anyo ng isa’ng kakaiba at malabo’ng panaginip*

Ang diksiyonaryo ng panaginip ay nasusuri na ng mga professional sleep study ng marami’ng beses, at ayon pa sa kanila ang mga panaginip ay nagmistula’ng suplemento para sa kalagayan ng ati’ng kamalayan, sapagkat wari’y sinasabi din nila na isa ito’ng psychological doctrines na binabawasan o dinadagdagan ang posibilidad kung nauugnay ba ito o hindi sa mga pangyayari sa totoo’ng buhay.

*Bakit nga ba nananaginip ang mga tao, at ano’ng dahilan nito?*

Bakit nga ba nananaginip ang mga tao, ang tanong na ito ay hindi madali’ng sagutin. Mayroo’ng iba’t-iba’ng pananaw at sinusubuka’ng sagutin ang tanong na ito “bakit nga ba nananaginip ang mga tao?” Marami ng naging haka-haka mula sa siyensya at mahiwaga’ng teorya kung bakit nananaginip ang mga tao. Subalit, ang totoo nito ay hindi talaga natin alam ang sagot dito.

*Ang malinaw na panaginip at ang maparalisa sa panahon ng pagtulog*

Ang lucid dreams o ang malinaw na panaginip ay para ito’ng totoo kaysa karaniwa’ng panaginip lang, at ito ay alam ng isa’ng tao na siya ay nananaginip. Ang tao’ng nakakaranas nito ng marami’ng beses na, ay mas magiging madali para sa kanila na kontrolin ang panaginip nila at puwede nila’ng gawi’ng totoo ang kanila’ng panaginip.

*Gumawa ng malinaw na panaginip na nauukol sa sekswal*

Ang paraan upang makagawa ng lucid dreams ay alamin muna kung paano gumawa ng isa’ng lucid dream. Alalahanin mo na ang antas ng seks matapos mo’ng malaman kung paano pumasok sa panaginip mo at dapat alam mo ito.

*Ang lihim na kahulugan sa likod ng isa’ng panaginip*

Kapag lubos mo ng napalakas ang konsensya mo sa pamamagitan ng pag-intindi ng isa’ng panaginip, ay magsisimula ka’ng matutunan ang lihim na kahulugan tungkol sa katutohanan na hindi mo nakikita noon dahil wala ka pa’ng muwang at ito ay naka-base lang sa isa’ng buo’ng partial psychological function. Malalaman mo kung paano naihanda ang katotohanan at paano mo ito babaguhin na umaayon sa mga bagay na may maganda’ng resulta.

*Gumamit ng Tarot Reading upang basahin ang panaginip mo*

Ang mundo ng panaginip ay puno ng simbolo at mga larawan na mayroo’ng misteryuso’ng pagpapahayag. Karamihan sa mga tao’ng gumagamit ng Tarot cards upang basahin ang kahulugan sa kanila’ng panaginip. Isa lang ito’ng karaniwa’ng paraan para sa mystical realm sa ati’ng pag-iisip.

*Ang panaginip at ang meditation*

Bawat gabi sa ilalim ng mga bituin na nagmistulang dekorasyon sa ati’ng panaginip. Ang panaginip ay napaka-halaga nito sa ati’ng buhay at ang naitala’ng pinaka-matagal na panaginip ay sa panahon pa ng 3000 years na ang nakalipas o mahigit pa. At karamihan sa atin ay nakakarinig na tungkol sa salaysay ni Daniel sa bible na mula sa Egypt. Ayon pa sa kanya ay pare-pareho lang ang panaginip at ang meditation dahil nasa kalagayan tayo ng ating pagpapahinga.

*Mga karaniwa’ng panaginip lang at ang kahulugan ng mga ito*

Ang pagtatala tungkol sa huwaran ng mga simbolobng panaginip ay makakatulog ito sa pag-iintindi sa mga panaginip na nararamdaman natin na dapat ri’ng alamin. Ngayon ang mga tao’ng nangangarap at ang mga dream analysis researchers ay naghahanap ng datos para sa karaniwa’ng panaginip, ngunit napupunta pa rin ito sa teorya ni Sigmund Freud tungkol sa panaginip ng mga tao mga 100 taon na ang nakalipas.

*Ang kahulugan ng isa’ng panaginip at ang pagbubuntis*

Ang pagkakaroon ng kontrol sa panaginip ng pagtatala ng isa’ng panaginip pagkagising mo ay maaalala mo agad ito. Ito ay makakatulog agad sa iyo upang malaman ang kahulugan ng panaginip mo.

*Ang kahulugan ng panaginip: Ang tama at napatunayan ng scientific translations*

Marami ng mga psychologists at psychiatrists na sumubok upang masalin ang kakaiba’ng salita sa panaginip, subalit hanggang ngayon ay wala pa ri’ng nakakaalam kung sino talaga ang nakakatuklas sa katutohanan. May mga tao’ng naniniwala na isa sa kanila ay tama, samantalang ang iba ay ginagaya lang din ang iba, at ang iba naman ay benabalewala lang ang kanilang panaginip. Ang pagbabasa ng isa’ng panaginip ay hindi isa’ng bagay na tiyak ang paliwanag nito at hindi isa’ng bagay na dapat bigya’ng halaga ng mga tao. Karamihan sa mga tao ay kinakalimutan na ang kanila’ng panaginip habang sila ay natutulog.

*May mga tao ba’ng sumulat sa iyo sa panaginip?*

Sa isa’ng panaginip kung saan nagsisimula ang maganda’ng larawan sa ati’ng isipan, paano ito matatapos, at ito ay naka-depende sa iyo kung sino ang tao’ng pipiliin mo’ng makasama sa panaginip mo.

*Ang kahulugan ng panaginip-Nananaginip ka’ng nakahubad*

Isa sa pinaka-karaniwa’ng panaginip sa buo’ng mundo ay ang isa’ng tao’ng nangangarap na nakahubad sa kanya’ng panaginip at ito ay mayroo’ng iba’t-iba’ng kahulugan.

*Magaganda’ng panaginip*

Lahat ng tao ay gabi-gabi’ng nananaginip, magkakaroon ng isa’ng panaginip bawat 90 minutos. Iyo’ng mga tao’ng nagsasabi’ng hindi nila nasubuka’ng managinip, ito ay hindi lang talaga nila maalala ang tungkol sa kanila’ng napapanaginipan. Ayon pa sa mga sleep researchers, ang isa’ng panaginip ay hindi maalala ng isa’ng tao kapag hindi ito gumising agad habang ito ay nananaginip o pagkatapos mananaginip nito. Ang panaginip ay nagpapahayag ng mga lihim na kagustohan para sa isa’ng tao o sa isa’ng bagay. Ang isa’ng tao’ng  nananaginip ay napasok nito ang mga impormasyon sa kanya’ng isipan at hindi pa siya handa’ng harapin ito kapag gising siya.

*Nakaprograma na panaginip*

Ang panaginip ay isa sa pinaka-likas na panggagamot at ang pinaka-mahalaga’ng koneksyon sa pagitan ng iyo’ng psychic at ang katutohanan tungkol sa materyal na bagay. Ito ay talaga’ng hindi naintindiha’ng mabuti at karamihan sa mga tao ay hindi alam kung paano ito panghahawakan upang ma-kontrol ang katawan at ang kalikasan.

*Malinaw na panaginip-Paano i-control ang sarili’ng panaginip*

Ang pagkakaroon ng malinaw na panaginip ay nagmistula ito’ng isa’ng art upang magagawa mo’ng unawain na ikaw ay kasalukuya’ng nananaginip na hindi na kailangan pa’ng gumising mula sa panaginip mo. Kapag nagawa mo na ito ay magagawa mi ng i-control ang napapanaginipan mo.ilagay lang natin na ganito ang sitwasyon at para’ng madali lang at nakakatakot din ito.

*Bakit ang kahulugan ng panaginip mo ay palagi’ng hindi halata?*

Marami’ng elemento ang nakapaligid sa iyo na maaari’ng makapag-impluwensya kung tungkol saan ang panaginip mo ay totoo’ng makahulugan. At kung makahulugan nga ito, ito ay makapagpakita sa iyo ng tama’ng hakbang upang makamtan ang mga layunin mo sa buhay.

*Bakit hindi ka magkaroon ng sarili’ng panaginip?*

Bawat isa sa atin ay binibigyan ng lakas upang manahinip at mag-gunita tungkol sa mga bagay. Subalit, bakit 20% lang sa mga tao sa buo’ng mundo ang nagtagumpay o naging matagumpay sa buhay. At bakit 20% lang sa mga tao sa buo’ng mundo ang may hawak o may control na 80% na kayamanan?

*Ang kahulugan ng isa’ng panaginip, paano gagamitin ito upang magkaroon ng inspirasyon para sa sarili*

Bawat panaginip na mayroon ka at mensahe’ng hindi mo la alam, habang ikaw ay natutulog ang wala’ng muwang mo’ng isipan ay mayroo’ng pagkakataon na lumabas ka sa katawan mo at kinakausap ang sarili mo.

*Patunayan ang iyo’ng panaginip kasama na ang mapa ng panaginip*

Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay, pagtukoy sa mga bagay na aabutin at pagpili ng hindi pabagu-bago’ng pagkilos ay maganda’ng paraan ang mga ito upang makapagpatuloy ka sa mga layunin mo sa buhay.

*Bakit kailangan mo’ng gamitin ang lakas ng mga panaginip mo*

Makakamit mo ang lahat ng ambisyon mo sa buhay kapag gumawa ka ng malinaw at tiyak na layunin at gumawa din ng plano upang makamit ang mga ito.

*Gumamit ng green tea para sa isa’ng Lucid Dream*

Ang isa sa pinaka-interesante’ng karanasan ay kapag ang isa’ng tao ay makakaranas ng isa’ng lucid dream o malinaw na panaginip. Kahit na ang mga ito ay mangyayari sa iba’t-iba’ng kaanyuhan, ang karaniwa’ng ideya na nasa likod nito ay ang katotohanan upang magagawa mo’ng maaalala ang panaginip mo at mauunawaan mo na ikaw ay kasalukuya’ng nananaginip habang ikaw ay natutulog.

*Ang impormasyon tungkol sa pangit na panaginip*

Halos lahat tayo ay nakakaranas ng isa o higit pa na panaginip na nagtataglay ng pagkabahala at hindi matatawara’ng takot. At ang hindi naman kasiya-siya’ng panaginip ay paulit-ulit ito’ng nangyayari: Iyong iba naman ay nagbabago ang laman nito habang ang tema ay ganoon pa rin.

SHARE
Previous articleKaarawan Horoscope, Disyembre 4, 2020
Next articleSelf Breast Exam
PhilippineOne health articles are meant for casual reading. Zaz Carvajal is not a medical professional. Please consult your doctor for all medical advice

1 COMMENT

  1. hello po nais ko din po magtanong tungkol sa kahulugan po ng panaginip ko dahil madalas po akong managinip na umaakyat or bumababa sa hagdan na matarik natatakot po ako humakbang dahil ung ibang patlang po ng hagdan ay sira at natatakot po ako dahil para daw po ako mahuhulog..maraming salamat po sa pagtugon. God bless and more powers.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here