Ang matinding gayumang ito sa pamamagitan ng bulong