Ang Labing-apat na Istasyon ng Krus

Sa pagsapit ng mahal na araw, dito natin ginugunita ang mga pagsasakripisyo ni Hesukristo para sa ating mga kasalanan. At sa tuwing sasapit ang selebrasyong ito ay isa-isa nating inaalala ang labing-apat na istasyon ng krus na mga pinagdaanan ni Kristo. Muli ay sabay sabay natin itong alalahanin.

1.Ang paghatol ng kamatayan kay Hesus.Sa unang istasyon ng krus ay tinanggap ni Hesus ang hatol na kamatayan para sa kanya. Sa bundok ng Olibo ay idinalangin ni Hesukristo na masunod niya ang kalooban ng kanyang ama.

2.Ang pagpasan ni Hesus sa krus. Sa ikalawang istasyon ng krus ay ipinagkanulo ni Hudas si Hesus. Kasunod nito ay ang pagdakip kay Hesus upang pasanin ang krus ng ating mga kasalanan.

3.Ang pagkadapa ni Hesus sa Unang Pagkakataon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naganap ang pagkadapa ni Hesus dahil sa bigat ng krus na kanyang pinasan. Ang mga tao at sundalo sa kanyang paligid ay patuloy na nagpula sa kanya.

4.Ang pagkakita ni Hesus sa kanyang inang si Maria. Wala nang sasakit pa sa nararamdaman ng ina na makita ang kanyang anak sa isang sitwasyon na hindi katanggap-tanggap. Ito mismo ang naramdaman ni Maria nang makasalubong niya si Hesus na pasan ang krus. Hindi rin matatawaran ang damdamin ni Hesus na makita ang kanyang ina na nagdurusa dahil sa kanyang sinapit.

5.Ang pagpasan ni Simong Cireneo sa krus ni Hesus. Inutusan si Simon Cireneo na tulungan si Hesus sa pagpasan ng mabigat na krus.

6.Ang pagpunas ni Veronica sa dugo sa mukha ni Hesus. Pinunasan ni Veronica ang mukha ni Hesus na puno ng dugo. At sa telang kanyang ipinunas ay bumakas ang mukha ni hapis na mukha ni Hesus.

7.Ang pagkadapa ni Hesus sa ikalawang pagkakataon. Sa muling pagkakataon ay nalugmok si Hesus dahil sa bigat ng pagpasan niya sa krus.

8.Ang pagkasalubong ni Hesus sa mga babaeng taga Herusalem. Kinausap ni Hesus ang mga babaeng taga Herusalem. Sila ay nananaghoy para sa kanya. Labis ang kanilang pamimighati.

9.Ang pagkadapa ni Hesus sa ikatlong pagkakataon. Sa ikatlong pagkakataon ay nadapa si Hesus dahil sa hirap na kanyang dinanas sa pagbubuhat ng krus.

10.Ang paghubad sa damit ni Hesus ng mga sundalong Romano. Winarak ng mga sundalong Romano ang kasuotan ni Hesus bilang paghahanda sa pagpapako sa kanya.

11.Ang pagpako kay Hesus sa krus. Ito na ang pagkakataon na mula sa pagbuhat sa krus ay nakatakda nang ipako si Hesus dito. Sa pagpako sa kanya sa krus ay ramdam na ramdam na ni Hesus ang bigat ng ating kasalanan.

12.Ang pagkamatay ni Hesus sa krus. Sa pagkamatay ni Hesus sa krus ay inihingi niya ng tawad sa kanyang ama ang mga nagkasala at sinabing hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Inihabilin din niya ang kanyang banal na espiritu sa Diyos ama.

13.Ang pag-alis sa katawan ni Hesus sa krus. Dito na ibinaba ang krus at inialis mula rito ang sugatang katawan ni Hesus.

14.Ang paglilibing sa katawan ni Hesus. Sa libingang bato ay inilagak ang walang buhay na katawan ni Hesus kung saan din nasaksihan ang muli niyang pagkabuhay. fffff

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here