ANG KATAWANG TAGLAY SA MULING PAGKABUHAY O KATAWANG PANLANGIT!

Ravenson Biason

May ilan nagtatanong kung ano nga ba ang taglay na katawan ng Panginoong Jesucristo noong Siya’y umakyat na sa langit? (Gawa 1: 6-10) Nag-iba na ba ang kanyang katawan? Taglay pa rin ba Niya ang katawang panlupa?

Natural hindi na po. Kundi, taglay na ng Panginoong Jesucristo ang katawang panlangit. Ganito rin ang katawang taglay nina Enoc at ni Propeta Elias noong sila ay umakyat na din sa langit.

Pagdating ng Araw ng Paghuhukom, ang katawang taglay nilang maka-langit ay siya ring tataglayin  ng taong matuwid kapag kakamtan na ang pagpapalang ‘Buhay Na Walang Hanggan’ sa kaharian ng Panginoong Diyos.

Anu-ano nga ba ang karakteristik ng katawang maka-langit? Ang totoo, ito na ang katawang tataglayin ng mga matuwid na hinirang sa muling pagkabuhay sa mga patay pagdating ng Araw ng Paghuhukom.

Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay sa Araw ng Paghuhukom. Pangit at mahina nang ilibing, maganda’t malakas kapag muling binuhay. (I Corinto 15:42-43). Magiging katulad na rin ng mga anghel.

Isingit muna natin ang ilan nagtatanong ng pa-pilosopo, Hindi ba’t may binuhay na mga patay ang Panginoong Jesucristo at ang mga apostol?

Halimbawa na lamang ay ang kaibigan ng Cristo na si Larazo, at ang isang mananambang si Eutico na binuhay naman sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kung nabuhay silang uli, bakit namatay pa rin daw sila?

Ang sagot ay sinabi ni Apostol Pablo dahil ang doktrinang itinuro niya ay nagmula sa kanyang maestro, si Cristo. Ang katawang patay na  muling binuhay sa kaso nina Lazaro’t Eutico ay hindi pa katawang panlangit, kundi panlupa pa rin.

Sinabi na natin kanina na ang katawang panlangit ay matatamo lamang kapag ang mga matuwid na kay Cristo ay binuhay namang uli mula sa patay.

Kahit yaong hindi nakaranas ng kamatayan pagdating ng paghuhukom ay bibihisan din ng gayung katawan. Kung kaya magiging katulad na sila ng mga nasa langit. (I Corinto 15: 45-49).

Bakit babaguhin kung gayun ang katawang panglupa ng katawang panlangit ? Ano ba ang rason. Kasi po rekwarment po iyan para tayo ay makapunta sa langit at magmana ng walang hanggang buhay. Dahil ang katawang binubuo ng laman at dugo o katawang panlupa ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. (I Corinto 15: 50).

Isa lang ito sa magiging pasaporte natin para makapunta ng langit. Ang dapat ay nakasulat ang iyong pangalan sa ‘Aklat ng Buhay’ na iniingatan ng Panginoong Jesucristo.

Kung hindi, ay tiyak na mapaparusahan ang isa na hindi nasumpungang nakasulat sa naturang aklat. (Apocalipsis 20:15 at 21:27).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here