ANG ISANG NAPAKALAKING KAPALPAKAN NI SATANAS

May kasabihan na, Tuso man daw ang matsing, napaglalalangan din”.  May kinalaman ang naturang kasabihan na ito tungkol sa ating paksa ngayon sa artikulong ito.

Batid natin na ang diyablo o si satanas na sinasabotahe nito ang mga magandang panukala ng Panginoong Diyos. Maraming tao ang sinila at nadaya ng diyablo dahil sa katusuhan nito. Subalit, alam ba ninyong sa sarili niyang panukala’y lumikha siya ng kapalpakan na siyang maituturing na malaking bangungot sa nagawa ni satanas sa kanyang sarili.

Ito ay nang maisakatuparan ang pagpapakapako sa krus ng isang taong matuwid o ng Panginoong Jesucristo.  Sa udyok ni Satanas kay Judas Iscariote na kabilang sa 12 apostol ni Hesus ay naisakatuparan ang isang inaaakalang tagumpay na plano niya. Subalit, lumabas na palpak siya.

Kung lilimiin, malaki ang kinaaman ng pagsapi ni Satanas sa naturang apostol bago pa man nakisali ito sa hapunang pangpaskuwa. Bago pa man nito ipinagkanulo ang Mesiyas, sumasanib na si satanas kay Judas anupa’t nakipagsabwatan ito sa mga pinuno ng mga Hudyo at mga Pariseo upang planuhin ang pagdakip kay Cristo (Lucas 22:3-6). Samakatuwid, kalooban ni satanas na mamatay si Hesus sa mga kamay ng makasalanan. Kapalit ng pagkakanulo ni Judas ang 30 pirasong pilak mula sa mga awtoridad.

Nakakain ng tinapay si Judas, pero hindi nakainom ng katas ng ubas dahil sinapian na siya ng diyablo noong isagawa ang Banal Na Hapunan. Pagkatapos ng lahat ng ito, natupad ang planong dakpin, litisin, at hatulang ipako sa krus ang Mesiyas. Tagumpay si satanas. Pero, sa likod ng tagumpay na ito ay sampal sa kanyang sarili. Bakit? Para siyang kumuha ng bato na ipinukpok sa kanyang ulo.

Akala niya, naisahan niya ang Panginoong Diyos dahil nagtagumpay siyang mamatay sa krus ang Panginoong Jesucristo, na Kanyang (Diyos) sinugo at pinakamamahal na anak. Atin himayin at limiin kung bakit palpak si satanas na masabotahe ang maselang layunin ng Panginoong Diyos.

  • Una, kalooban ng Diyos na maghirap at mamatay ang Kanyang anak na si Jesucristo upang matubos sa kasalanan ang mga taong sumampalataya kay Cristo na Kanyang isinugo. Sa isang banda, nais din ni Satanas na mamatay ang Cristo. Pero, nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang layuning ihiwalay ang tao sa Diyos.
  • Kung hindi namatay si Cristo, hindi natubos ng kanyang Banal na Dugo ang mga taong nananalig sa kanya.
  • Kung hindi siya (satanas) sumanib kay Judas upang udyukan ito na ipadakip si Jesus, sana’y hindi ito nahuli at nahatulang mamatay sa krus. Nahadlangan sana ang plano ng Diyos na matupad layunin na magbalik-loob ang mga tao sa Kanya. Na binigyan ng pagkakataon na magisisi ang mga tao. Na sila’y pinawalang-sala ng Diyos at pinalaya sila sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Kung kaya, napatawad sa kanilang mga kasalanan ang mga taong sumampalataya sa kanya. (Roma 3: 21-25).
  • Kung hindi namatay si Jesus, hindi matutubos sa kasalanan ang mga tao na isang kahayagan sana ng malaking pag-ibig ng Diyos sa tao. Sana’y maraming tao o lahat mismo ng tao ay walang pag-asa sa kaligtasan. Kung kaya, lahat ay mapaparusahan pagdating ng kawakasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here