ANG HALAGA NG PAGPAPATAWAD

May isang tao ba nagkasala sa atin? Ilang beses na siyang nakagawa ng kasalanan sa iyo? Ilang beses mo rin ba siyang dapat patawarin?

Ano ang pamantayan ng Biblia tungkol sa mga taong nagkasala sa atin? Gaano rin kahalaga ang pagpapatawad natin sa kanila?

Gaano rin kahalaga ito sa iyo na nakagawa rin ng pagkakasala? Ano ang pahayag dito ni Apostol Pablo?

Ganito ang nakasaad sa II Corinto 2: 5-7 ng saling Bagong Magandang Balita Biblia

Kung may nagdulot ng kalungkutan kaninuman, hindi ito sa akin ginawa; hindi sa pinalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo, kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakararami sa inyo. Dapat ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi siya tuluyag masiraan ng loob. Kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya’y mahal pa rin ninyo.

“Ang sinumang pinatawad ninyo at pinatawad ko rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin ay pinatawad ko na sa harapan ni Cristo alang-alang sa inyo.”(II Corinto 2:10 BMBB).

Ano ba ang magiging kalagayan ng isang taong pinatawad natin sa kasalanan? Lalo na kung galing sa Panginoong Diyos ang pagpapatawad? Ganito ang saad ni Apostol Pablo na nakasaad sa Roma 4:7 saling Bagong Magandang Balita Biblia.

Mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad din sa kanyang pagsalangsang.”

Ano naman ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga taong nagkasala sa atin?

Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.” (Mateo 6:14-15 BMBB).

Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid.( Mateo 18:15 BMBB).

Ilang beses dapat patawarin ang taong nagkasala lalo na ang kapatid? Ganito ang turo ng Panginoong Jesucristo.

“Lumapit si Pedro at nagtanong kayJesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba?Sinagot siya ni Jesus,— “Hindi ko sinasabing pitong beses, kundi pitumpu’t ulit na pito.” ( Mateo 18:21-22 BMBB).

Ano po ang ibig sabihin ng pitumpu’t ulit na pito? Katumbas po nito ang 77 times 77 o 490 times tayong magpapatawad.

Ngunit, papaano kung napakabigat ng kasalanang nagawa? Ayon sa Biblia, ipagsusulit ng tao sa Diyos ang kanyag mga nagawa. Maging ito man at mabuti o masama. (Eclesiastes 12:14).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here