ANG 5 PINAKAMAKAPANGYARIHANG ARCHANGELS NA MAAARI MONG TAWAGIN UPANG HUMINGI NG TULONG AT GABAY

62

Pinakapopular sa lahat ng mga light workers at divine beings ang mga anghel. Halos lahat ng relihiyon ay kumikilala sa pag-iral ng mga anghel. Sa Bibliya, maging sa Quran, ay may mababasang tala patungkol sa mga angelic beings.

Ang mga archangels ay kabilang sa hierarchy ng mga anghel. Sila ay gumagabay at nangangalaga sa atin.

Paalala lang na ang ibinahagi ko ay purong kaalaman. Walang kinikilingang relihiyon ang Pinoy Majica. Bukas tayo sa lahat ng uri ng paniniwala.

May pitong arkanghel. Kilalanin natin ang lima sa kanila na masasabing pinakamakapangyarihan.

1.   ARCHANGEL MICHAEL—PROTECTION AND YOUR MISSION

Siya ang nasa itaas ng hierarchy ng mga archangels. Si Archangel Michael ay ang ultimate protector. Ang kaniyang espada/sibat ay sumasagisag sa walang kapantay na kapangyarihan ng banal na espiritu, at puwersang magpapalaya sa sinuman mula sa bad karma. Tutulungan ka ni Archangel Michael na linisin ang iyong sarili mula sa negativity, bad karma, at toxicity ng mga tao sa iyong paligid. Ililigtas ka rin niya sa anumang kapahamakan. Si Archangel Michael ay gabay at protektor sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Tawagin ang kaniyang presensiya sa gitna ng kapahamakan.

2.   ARCHANGEL GABRIEL—CREATIVITY AND COMMUNICATION

Siya ang archangel-messenger. Protektor siya ng mabuting pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan. Hatid niya ang inspirasyon upang mapabuti ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Kung nais mong maging mabuting  ang pakikipag-ugnayan mo sa mga tao sa iyong paligid, o nangangailangan ka ng focus at creative mind sa proyektong ginagawa, makatutulong ang paghingi ng tulong at gabay kay Archangel Gabriel.

3.   ARCHANGEL RAPHAEL—HEALING

Siya ay isang healer. Matutulungan ka niya sa dalawang paraan: sa iyong healing process, o pagbibigay ng suporta sa iyo kung ikaw ay isang healer. Kung may addiction ka na gustong maalis sa iyong sistema, naghahanap ng kagalingan sa isang malalang karamdaman, o nagnaais makasumpong ng katiwasayan ng kalooban at isipan, tawagin lamang si Archangel Raphael. Hatid niya ang kagalingan ng katawan, kaisipan, at espiritu.

4.   ARCHANGEL URIEL—EMOTIONAL PEACE AND KNOWLEDGE

Siya ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Si Archangel Uriel ay matalino at mapagkumbaba. Kung may ibig kang matutuhang isang bagay, napapaharap sa isang malesang pagdedesisyon, o napasubo sa isang gulo, bibigyan ka ni Archangel Uriel ng sapat na wisdom at kapayapaan ng kalooban upang maharap mo ang lahat ng ito ng buong husay at katiwasayan. Ang peaceful energy na nira-radiate ni Archangel Uriel ay makatutulong rin upang matanggal ang lahat ng negative emotions. Sa panahong ikaw ay nakararamdam ng galit o anxiety, hingin ang tulong at gabay ni Archangel Uriel upang luminaw ang iyong kaisipan.

5.   ARCHANGEL METATRON—SPIRITUAL POWER

Siya ang tagabantay ng talaan ng buhay o Akashic Record. Ang space, time, other dimensions, events, at energy-flow ay itinatala ni Archangel Metatron sa Akashic Record. Hawak niya ang susi ng dakilang kapangyarihang espirituwal at karunungan. Kung ikaw ay naghahanap ng spiritual guidance, o nais mo ng kasagutan sa mga katanungang gumugulo sa iyong isipan, wala kang ibang tatawagin kundi si Archangel Metatron.

Upang sumaiyo ang presensiya at gabay ng mga archangel, tawagin lamang ng malakas ang kanilang pangalan, pagkatapos ay sabihin mo ang lahat ng bagay na nais mong iparating.

Kinakailangang buo ang pananampalataya mo sa mga angelic beings kung nais mo silang tawagin. Ang mga angelic beings ay isang very pure positive energy. Upang ma-attract mo ang positive energy, kinakailangang mataas ang iyong frequency at vibration. Tandaan na lahat ng matter ay naglalabas ng frequency at vibration—kabilang na rito ang mga tao na isang uri ng matter. Sa tulong ng grounding, meditation, pagkain ng mga masusustansiyang pagkain, at pagkakaroon ng positive outlook sa buhay, mapapalakas mo ang iyong frequency at vibration. Kung ihahalintulad sa Wi Fi, malakas ang magiging reception mo sa Wi Fi signal. Kung mababa ang frequency at vibration mo, mahinang signal ang masasagap mo—at ito ay mga negative entity.

 Sa pagkonekta mo sa mga angelic beings, mahalagang tandaan mo ang mga sumusunod:

1.   Speak—kausapin mo ang mga anghel na tila nakikipag-usap ka sa isang tao. Huwag kang mahiyang magtanong. Itanong mo ang lahat. Maaari kang magsumbong, magkuwento, at humingi ng tulong at gabay. Makipag-usap ka sa kanila ng malakas. Tandaan na ang mga anghel ay walang kakayahang bumasa ng isip ng tao. Upang marinig ka nila, dapat may lakasan mo ang boses mo kapag tinatawag mo sila.

 2.   Think—Isipin mo na sila ay nasa tabi mo lamang at nakikinig sa iyo. Write—Maaari mong sulatan ang mga anghel. Isulat mo sa isang papel ang lahat ng iyong panalangin, intention, at iba pang mga bagay na gusto mong iparating sa kanila. Saka mo ito sunugin.

 3.   Visualize– I-visualize mo ang isang napakaputing liwanag na lumulukob sa iyo habang ikaw ay nakikipag-ugnayan sa mga anghel.

 4.   Affirm—sa sandaling matanggap mo ang guidance, pasalamatan mo ang mga anghel. I-affirm mo na matutupad ang iyong kahilingan. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdududa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here