9 NA GININTUANG PANUNTUNAN NG BUHAY

0
762

Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magkakaugnay. Sa Science, ito ay tinatawag na Ecosystem. Ang living (biotic) at nonliving (abiotic) Factor ng ecosystem ay magkaugnay sa bawat isa (interdependence). No man is an island, ika nga.

         Bilang kabahagi ng ecosystem na iyong ginagalawan, mahalagang ikaw ay maging sensitibo sa damdamin ng iyong kapuwa tao. Pananagutan mo ang iyong kapuwa.

         Sa buhay, may tinatawag na nasusulat at di-nasusulat na panuntunan. Ang mga nasusulat na panuntunan ay tinatawag na batas, alinsunod sa Konstitusyon. Ang mga di-nasusulat na batas ay mga ginintuang panuntunan ng buhay.

         Para sa kaugnay na babasahin, i-click ang link: ANG 12 BATAS NG UNIVERSE https://philippineone.com/kapangyarihan-april-13-ang-12-batas-ng-universe-5444/

  1. Ang Panuntunan sa Pakikibagay. Bagama’t bawat isa sa atin ay natatangi sa kaniyang kaparaanan, mahalagang isaisip at isapuso na ang pakikibagay sa kapuwa ay kailangan upang magkaroon ng kaayusan sa komunidad na kinabibilangan.
  • Ang Panuntunan sa Pananatili. Tatandaan na hindi natin mapipilit ang sinuman na manatili sa ating buhay. Anuman ang ating gawain, ang desisyon pa rin ng isang tao ang makapangyayari. Kung ibig niyang manatili sa iyo, iyon ang kaniyang gagawin. Hindi mo kailangang mag-effort ng sobra. Kung ang isang tao ay para sa iyo, siya ay mananatili sa iyo. Magkawalay man kayo, gagawa ng paraan ang universe upang muling mag-krus ang inyong mga landas.
  • Ang Panuntunan sa Utang na Loob. Kapag ikaw ay may ginawang kabutihan sa iyong kapuwa, huwag maghihintay ng kapalit. Ang taong ginawan mo ng kabutihan ay awtomatikong magkakaroon ng utang na loob sa iyo. Pero, hindi iyon dapat gawing kolateral upang silingin siya sa kabutihang ibinigay sa kaniya. Kung ang taong iyon ay marunong tumanaw ng utang na loob, kusa niya iyong ibibigay sa iyo kahit hindi mo hingiin.
  • Ang Panuntunan sa Pagiging Positibo. Mahalaga ang pagkakaroon ng positibong perspektibo at pananaw sa buhay. Kung ikaw ay positibo, anumang suliraning dumating ay malalagpasan mo ng buong tapang at tiwala.
  • Ang Panuntunan sa Pagbibigay. Ang pagiging mapagbigay ay isa sa mga golden rules of life. Bagama’t walang masama sa pagiging mapagbigay, tatandaan pa rin na anumang sobra ay nakasasama. Ayon nga sa isang matandang kasabihan, turuan mo ang isang tao na mangisda upang buong buhay niya ay hindi na siya aasa sa ibibigay mong isda.
  • Ang Panuntunan sa Wastong Pagpili. Bawat tao ay daraan sa yugto ng sangandaan o crossroad ng buhay, kung saan kinakailangan niyang manimbang at gumawa ng mahusay na desisyon upang mapabuti ang kaniyang buhay. Sa pagbuo ng anumang desisyon, mahalagang isaalang-alang ang kapakanan ng kapuwa at ng hindi lamang ng pansariling interes at kaligayahan.
  • Ang Panununtan tungkol sa Pagkakamali. Walang perpekto. Lahat ay nagkakamali sa isang punto ng kaniyang buhay. Ngunit, ang mahalaga ay natututo ka sa bawat kamaliang iyong nagagawa upang hindi na ito umulit-ulit lang.
  • Ang Panuntunan sa Pagiging Responsable. Kapag sinabing pagiging responsable, hindi lamang ito limitado sa iyong sarili. Mahalaga rin na maging responsable ka sa kapakanan ng iyong kapuwa tao. Magkaroon ng empathy. Ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon ng iba upang higit mong maunawaan ang kanilang mga pinagdaraanan at pangangailangan. Sa gayong paraan, maiiwasan na makagawa ng mga bagay na makasasakit sa damdamin ng iba.
  • Ang Panuntunan sa Pagiging Masayahin. Sabi nga, ngumiti at ngingitian ka rin ng Langit. Ang pagiging positibo at masayahin ay nakaka-good vibes. Ngunit, kailangan pa rin na maging responsable sa mga bagay na iyong ginagawa. Mali na hanapin mo ang iyong kasiyahan sa pamamagitan ng panlalamang sa kapuwa, pang-aalipusta, at paggawa ng hindi maganda. Hugutin ang kaligayahan sa paggawa ng mabubuti tulad ng pagtulong sa kapuwa. Mas masarap ang kaligayahan na mula sa puso at hindi sa pag-iimbot.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here